Сервиз за пожарогасители | Ремонт, заверка и обслужване на пожарогасители

Сервиз за пожарогасители | Ремонт, заверка и обслужване на пожарогасители

Обслужване на пожарогасители: сервиз за проверка, заверка, поддръжка, ремонт на пожарогасители
Техническо обслужване - проверка и ремонт на пожарогасители.
 
Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД извършва проверка, заверка, ремонт, зареждане, техническо обслужване и поддръжка на всички видове носими и возими пожарогасители.
 
Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД прилага изискванията на БДС EN 3-7:2004+A1:2007 - Пожарогасители носими. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване., СД ISO/TS 11602-2:2015 "Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции. Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със стикери на фирма  “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД.
 
Дружеството разполага със собствени сервизни бази с площ 2000 м2 и 24 000 м2 в гр.София и гр.Провадия, оборудвани с най-ново поколение машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители на световноизвестният немски производител "Brandschutz Technik Muller". 
 
"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”. Капацитетът за извършване на проверка, ремонт, зареждане, обслужване и поддръжка е напълно достатъчен, за да може фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД да изпълни качествено и в срок заявките на своите клиенти в цялата страна. 
 
 1 ГОДИНА ГАРАНЦИЯ И БЕЗПЛАТНО НАПОМНЯНЕ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК!                 
 
Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД разполага с технически средства и оборудване за осъществяване на дейността съгласно Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях:

1. Комплект ключове за монтиране и демонтиране на главите на пожарогасителите.
2. Устройство за захващане (стягане) на пожарогасителите при разглобяване и пълнене.
3. Везна с обхват минимум 150 килограма и точност 0,05 килограма за измерване теглото на пожарогасителите.
4. Везна с обхват минимум 3 килограма и точност 0,001 килограма за измерване теглото на патроните на пожарогасителите с газов патрон.
5. Уред за осветяване и визуална проверка на вътрешната повърхност на бутилките на пожарогасителите.
6. Манометър за проверка на налягането в пожарогасителите и на изправността на устройствата за индикация на налягането (за пожарогасители с такива устройства).
7. Компресор или друг уред за пропускане на въздух през изпускателните отвори в капака на пожарогасителя, струйника, маркуча и вътрешната тръба на пожарогасителя.

8. Мерителен съд, разграфен за отмерване на количеството пенообразувател за          водопенните пожарогасители.
9. Mерителен съд, разграфен за отмерване на гасителното вещество за пожарогасителите с вода и пожарогасителите с вода с добавки.
10. Затворени системи - машини за пълнене на пожарогасителите с прах ВС и прах АВС
11. Регулируем източник на налягане – висока/ниска страна минимум 200/20 бара.
12. Комплект накрайници за създаване на налягане в обслужените пожарогасители.
13. Комплект гаечни ключове, клещи.
14. Оборудване за хидростатично изпитване на пожарогасителите, в т.ч. устройство за изсушаване на бутилките.
15. Херметически затварящи се съдове или опаковки за съхранение на пожарогасителните вещества – за всеки вид използвано гасително вещество –  прах ВС, прах АВС и различните видове пенообразувател.
16. Уред за измерване и контрол на влажността в сервиза.
17. Термометър с точност 1°С за измерване на температурата в сервиза.
 
ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ?
  •  Осигуряваме собствен транспорт за взимане/връщане на пожарогасители от/до обект на клиента.
  • Осигуряваме оборотни пожарогасители за сигурност в обекта.
  • Притежаваме дългогодишен опит в обслужването, презареждането и поддръжката на всякакъв вид носими и возими пожарогасители.
  • Собствени сервизни бази - оборудвани с най-висок клас машини и инструментариум.
  • Голям капацитет за обслужване и презареждане - до 500 бр. пожарогасители на ден.
  • Безплатно напомняме на клиентите си преди изтичане на гаранционния срок на пожарогасителите им.
  • Високо качество на извършваните услуги на изключително конкурентни цени.