Запалими газове: съвети за работа, поддръжка и съхранение /Част II/

24 март 2017

Съхранение на открито:

-          При съхраняването на открито на цилиндри, пълни със запалими газове, те следва да бъдат в обособени конструкции на безопасно разстояние от жилищни сгради. Обикновено  подобни навеси са разположени по границите на имота и на около 4 метра от самата ограда на следващия имот.

-          Хранилището следва да бъде разположено на ниво, покриващо цилиндрите, възможно най-компактно. Подът трябва да бъде устойчив, за да може да поеме тежестта на цилиндрите, както и да служи като платформа при транспортирането им.

-          Хранилището трябва да бъде предпазено от ограда, висока поне 2.2 метра. Вратите трябва да бъдат съразмерни и обезопасени с верига и катинар.

-          Важно е да има супер леко водоустойчиво покритие, както и цялата конструкция да бъде изградена от незапалими материали.

-          Цилиндрите трябва да бъдат разположени, така че върху тях да не попада слънчева светлина.

-          Не е позволено натрупването на запалими материали или растителност в близост до хранилището.

 

Съхранение на запалими газове в сгради:

-          В идеалния случай хранилището трябва да бъде обособено от останалите помещения в сградата в отделна конструкция. Следва да бъде отдалечено от всички ключови и населени стаи, и самата му конструкция да бъде оборудвана със специална огнеупорна изолация, както и с врати, устойчиви при пожар.

-          Наличието на естествено проветряване е от критично значение и трябва да бъде поддържано както на ниските, така и на високите нива в помещението.

В случай, че съхранявате цилиндрите в помещение, което не е специално обособено за целта, имайте предвид следните предпазни мерки:

-          Хранилището трябва да бъде разположено на първия етаж, на земното ниво. Поне една стена трябва да бъде външна за сградата, както и да има минимум един директен изход извън сградата.

-          Залата трябва да бъде отдалечена от всички останали помещения в сградата и да има устойчивост на огън поне 120 минути.

-          Цилиндрите трябва да бъдат поддържани в охладено състояние и не могат да бъдат съхранявани в близост до източник на топлина.

-          Всички електрически уреди и инсталации трябва да бъдат поставени извън помещението, в което са съхранявани запалимите газове. Ако все пак Ви се налага да поставите електрически уреди в близост до газовите бутилки, непременно те трябва да бъдат огнеупорни и взривобезопасни.

-          Експлозивно обезвъздушаване – За да осъществите такъв вид обезвъздушаване трябва да имате лек покрив, както и леки стени. Поставянето на такъв тип стени е допустимо само ако няма хора около сградата, които биха могли да бъдат наранени.

-          Когато съхранявате бутилки със запалими газове в закрито помещение, важно е да поддържате броя им на абсолютния минимум.

 

Използване на газови цилиндри:

-          Клапаните на цилиндрите могат да бъдат отваряни само с помощта на съответния ключ, предоставен от производителя. Не се опитвайте да отворите увредени клапани и винаги  проверявайте дали са добре затворени, когато екипировката не е в употреба.

-          Трансферът на газове между различни бутилки с цел смесване или по други причини е строго забранен и изключително опасен.

-          Когато Ви остане само един цилиндър, в никакъв случай не го отделяйте от оригиналния колектор за цилиндри, с който е произведен.

-          Докато цилиндрите са в активна употреба, не съхранявайте наоколо електрически комплекти за заваряване, триони и други подобни съоръжения, тъй като те са най-честите източници на искри.

-          Не бива да се допуска съприкосновението на цилиндрите с масла и други мазнини. Наличието на лепила и различни видове тиксо също е строго противопоказно.

-          В случаите, в които много цилиндри са използвани едновременно, важно е те да бъдат свързани с тръба, която да отвежда газовете извън помещението. Този вид тръби често са високо технологични интелигентни устройства, които следва да бъдат поставени от специалисти.

-          Цилиндрите, пълни с ацетелин и с втечнен нефтен газ, трябва да бъдат използвани в напълно изправено хоризонтално положение, докато бутилките, създадени за употреба на камиони, могат да бъдат и в хоризонтално положение.

Противопожарна безопасност при употребата на бутилки със запалими газове:

-          При никакви обстоятелства не се опитвайте сами да потушите огън, причинен от горящи запалими газове, до момента, в който източника на газа не бъде изолиран. При възникването на такъв вид огън евакуирайте възможно най-бързо хората в сградата и се обадете на пожарните служби.

-          Осигурете достъп до обилни източници на вода за пожарникарите. Студените струи вода помагат на екипа да охлади цилиндрите, които са в близост до огъня. В района на подобни хранилища винаги трябва да има поне 150 метров маркуч от обществен източник на вода. Достъпът до помещението, в което се съхраняват взривоопасните цилиндри, трябва да бъде максимално улеснен.

-          Пожарогасители одобрени, сертифицирани и добре поддържани следва да бъдат разположени навсякъде около зоната на съхранение.