Строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар ( ЧАСТ 2)

24 септември 2018

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 9. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.

(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.

(3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.

(4) Изолираща способност (I) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него.

(5) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Критериите за огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи са дадени в приложение № 4.

Чл. 10. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз.

(2) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:

1. изпитвания;

2. изчисления;

3. сравнения (при използването на таблици).

(3) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти „Конструктивни Еврокодове”, въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри.

(4) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.

(5) (Отм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи – R; за преграждащи носещи елементи – R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи – Е, I (W).

Чл. 12. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3.

(2) За осигуряване на огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се използват строителни продукти за покрития (огнезащитни бои, състави, облицовки и др. под.) и технически решения в зависимост от сечението, броя на нагряваните страни и фактора на масивност на профилите.

(3) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се определя в съответствие с чл. 10, ал. 3 или се приема, както следва:

1. критична температура, равна или по-малка от 550 ºС - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения;

2. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 520 ºС - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;

3. критична температура, равна или по-малка от 550 ºС - при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;

4. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 590 ºС - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;

5. критична температура, равна или по-малка от 620 ºС - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.

 

(4) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:

1. сгради от категория по пожарна опасност Ф5Д – без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите и с височина до 28 m;

2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5Г – с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 10 500 m²;

3. (доп., ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5В – с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 1500 m², а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена петкратно;

4. (доп., ДВ, бр. 89 от 2014 г.) едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 – с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 500 m², а при осигуряване на автоматична ПГИ с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация) площта може да бъде увеличена двукратно.

Чл. 13. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно табл. 4.

 

Таблица 4

 

(Попр., ДВ, бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 75 от 2013 г. и бр. 89 от 2014 г.)

 

Клас на функционална пожарна опасност

Максимално допустима застроена площ между брандмауерите, m2

допустим

брой на

надземните

етажи (височина)

степен на огнеустойчивост

I

II

III

IV

V

Ф1

Ф1.1

1

6000

4500

2250

600

300

2

3000

2250

1200

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

3000

2250

600

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

3000

2250

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

(при условията на чл. 313)

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф1.2

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

2000

1000

400

200

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

2000

800

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

2000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф1.3

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

2000

1000

400

200

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

2000

800

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

2000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф1.4

 

 

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

2000

1000

400

200

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

2000

800

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

2000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф2

 

Ф2.1

1

20000

15000

5000

1000

500

2

10000

7500

4000

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

5000

3750

1000

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

4000

3000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф2.2

1

4000

3000

1500

500

200

2

2200

1500

800

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

400

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф2.3

-

Не се ограничава

Ф2.4

Ф3

Ф3.1

1

20000

15000

5000

1000

500

2

10000

7500

4000

500

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

7500

4000

1000

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

4000

3000

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф3.2

1

4000

3000

1500

600

400

2

2200

1500

800

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

400

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф3.3

1

8000

3000

1500

800

400

2

4000

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф3.4

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Ф3.5

1

4000

3000

1500

800

400

2

2200

1500

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 28 m включително)

2200

1500

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф4

Ф4.1

1

5000

4000

1500

800

200

2

4000

3000

1000

HД*

HД*

от 3 до 5 включително (с височина до 18 m включително)

3000

2000

HД*

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

Ф4.2

1

5000

4000

1500

800

400

2

4000

3000

1000

200

100

от 3 до 5 включително (с височина до 18 m включително)

3000

2000

500

HД*

HД*

над 5 (с височина до 28 m включително)

2200

1500

HД*

HД*

HД*

с височина над 28 m

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

Забележка. НД* означава „Не се допуска”.

 

(2) (Попр., ДВ, бр. 17 от 2010 г.; отм., бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5

(4) (Нова, ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).

(5) (Нова, ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения.