Развитие и прекратяване на горенето ( част 2)

16 август 2018

Какви  са основните правила при организиране на гасителните действия?

  1. Разузнаване

В предната статия обяснихме подробно каква е целта на разузнаването, как се организира и от кой се ръководи.

  1. Спасяване и евакуация на хора и животни

Ръководителя на действията незабавно организира спасяването на хора, като използва наличните сили, средства и персонала на обекта и лично ръководи спасителните действия. Тук от голямо значение има наличието на пожарогасител и адекватното боравене с него.

Когато говорим аз спасяване на хора, спасителните действия следва да се организират и извършват, когато хората са:

-          Застрашени от възникналото произшествие, намират се в задимени помещения или са подложени на дим и токсични газове;

-          Застрашени от експлозия или срутване;

-          Пострадали от произшествието, или са затрупани или затиснати;

-          Изпаднали в паника.

Подаване на гасителни средства и извършване на спасителни действия за спасяването на хора е задължително, когато пътищата за евакуация са прекъснати или могат да бъдат прекъснати от пожара.

Когато наличните сили и средства са недостатъчни за едновременното спасяване на хора и  ликвидиране на произшествието, винаги първо се спасяват хората.

При спасяването и евакуацията се използват винаги най- късите и безопасни пътища, основни входове и изходи, резервни изходи, прозорци, балкони, ръчни пожарни стълби, подемни средства и други спасителни уреди и приспособления.

Отвори в покрива или стените се правят, когато през тях е необходимо да се подаде гасително средство, да се влезе или излезе от сградата, да се изведат опасни пари и газове или да се премине в по- безопасна част.

При извършването на спасителните работи се осигурява медицински екипи от центровете за спешна медицинска помощ, а до пристигането им първата помощ следва да се окаже от служителите в рамките на тяхната компетентност.

  1. Развръщане на силите и средствата

Развръщането е организирано привеждане на силите и средствата в състояние на готовност за ликвидиране на произшествието, което включва:

-          Подготовка

-          Предварително развръщане

-          Пълно развръщане

Подготовката започва от момента на пристигането на мястото на произшествието и се извършва едновременно с разузнаването.

Предварителното развръщане на силите се извършва, когато по външните признаци на произшествието веднага може да се определи основното направление за поставяне на магистралните шлангови линии или огнището на пожара, или за произшествието се предосавят достатъчни и достоверни данни от лице, което посреща пристигащите сили и средства.

Пълното развръщане, в зависимост от обстановката на произшествието, може да се извършва веднага с пристигането на силите и средствата, след подготовка или след предварително развръщане. Пълно развръщане може да се извърши незабавно, когато обстановката е ясна или на пристигналите сили е поставена задача.

  1. Ограничаване и ликвидиране на произшествия

Ликвидирането на произшествие е комплекс от действия за неговото ограничаване и отстраняване на условията за възобновяването му.

Произшествието се счита за ограничено, когато са отстранени основните предпоставки за неговото разпространение.

Ликвидирането на произшествието е завършено, когато се отстранят всички предпоставки за неговото възобновяване.

Прекратяването на горенето се постига чрез:

-          Охлаждане

-          Разреждане- понижаване концентрацията на кислорода в зоната на горене

-          Изолиране на горящия материал

-          Прекратяване процеса на горене по химически път

В зависимост от вида на материалите, конструкциите и характера на горенето се определян видът на гасителните вещества: вода, воден разтвор на повърхностно активни вещества, въздушно- механична пяна, огнегасителни прахове, инертни газове и др.

Успешното ликвидиране на произшествието зависи от своевременното и правилно въвеждане в действие на първите и последващи пожарогасителни линии, необходимите уреди и съоръжения срещу главното разпространение на горенето.

За главно направление на разпространение на горенето се счита направлението, което се характеризира със следните особености: горенето създава опасност за живота и здравето на хората, разпространението на пожара нанася големи загуби, горенето е интензивно и се разпространява с голяма скорост, съществува опасност от експлозия или срутване и др. усложнения.

Главното направление за въвеждане на действие на силите и средствата се определя, като се спазват няколко принципа:

-          Когато за спасяването на застрашените хора е невъзможно да се случи без употреба на уреди и съоръжения за СД и гасителни средства, основните сили и средства се съсредоточават върху спасяването.

-          Когато горенето се разпространява в различни направления, към машини, апарати, съоръжения и др., силите и средствата се съсредоточават най- напред в направлението, където по- нататъшното разпространение на горенето може да доведе до най- големи загуби.

-          Когато е обхваната сграда, която не е особена ценност, но създава опасност за съседни обекти, силите и действията се насочват към местата с най- интензивно горене.

 

  1. Гасене на пожар при недостиг на вода

При недостиг на вода на мястото на пожара, РО е необходимо да:

-          Разпореди подаването на гасителни средства само срещу главното направление на разпространение на горенето, като осигурява гасене на другите участъци на пожара чрез разкъртване на конструкции и създаване на негорими зони;

-          Разпореди използването на разпръснати водни струи при пжарогасенето;

-          Организира допълнително разузнаване за установяването на водоизточници;

-          Определи начините за водоснабдяване на ПА

-          Организира непрекъснато водоснабдяване с помощта на помпени агрегати, ектропомпи, автоцистерни, морски и речни плавателни съдове, пожарни влакове, млековози, поливачни машини и пр.

-          Организира пълнене на резервоари и други вместимости с вода;

-          Организира вземането на вода с помощта на хидроелеватори

-          Вземе мерки за повишаване на налягането на водата, чрез включване на допълнителни помпи от водоснабдителната помпена станция или обекта;

-          Определи броя на гасителните линии при гасене на пожар с подвозване на вода, така че доставената вода да осигурява непрекъсната работа на струйниците;

-          Разпореди извършване на евакуацията и ограничаване на пожара с наличните средства, чрез засипване с пясък, пръст, сняг и други подходящи инертни материали, ако липсва източник на вода.

 

  1. Гасене на пожар при силно задимяване

При пожар със силно задимяване, ръководителния орган е необходимо да:

-          Организира разузнаване във всички задимени и съседни на тях помещения и да вземе мерки за издирване и спасяване на хора;

-          Разпореди незабавно отдимяване на стълбищните клетки, коридори и пътища за евакуация;

-          Открие огнището, пътищата на разпространение на пожара и дима, като обърне особено внимание на онези места, по които пламъкът може да се разпространи незабелязано ( вентилация, отвори, климатизация).

-          Установи има ли предмети и вещества, на които димът влияе и вземе мерки за евакуацията им

-          Разпореди гасенето на пожара в зависимост от обстановката;

-          Определи местата за поставяне на прегради за ограничаването разливането на пяната;

-          Определи количеството пенообразувател, броят на пеногенераторите и местата на установяване;

-          Определи местата на димните вентилатори, които ще създадат условия за движение на пяната в определена посока;

-          Разпореди поставянето на пеногенераторите на по- висока кота от площта на горенето;

-          Разпореди поставяне на димните вентилатори, противоположно на пеногенераторите;

-          Следи за мерките за защита и безопасна работа на служителите.

 

  1. Гасене на пожар при силен вятър

 

При пожар при силен вятър, РО предприема  необходимите действия предвид възможността за:

-          Възникване на нови огнища на горене на голямо разстояние от основното огнище на пожара, причинени от падащи искри и въглени;

-          Срутване на горящи или прегорели конструкции;

-          Бързо и неравномерно разпространение на горенето, обкръжаване на служителите и техниката и преграждане пътя на оттегляне;

При гасенето на пожар при силен вятър е необходимо ръководителя да:

-          Осигури покриването на целия периметър на пожара с водни струи, като подаването им започне от шланговете;

-          Разпореди гасенето с плътни струи;

-          Осигури защита на обектите, разположени по посока на вятъра, чрез поставяне на постове за наблюдение, съоръжени с гасителни уреди и средства, като за целта привлича сили и средства от единната спасителна система, местно население, работници, войски подразделения и др.

-          Организира резерв от сили и средства за гасене на евентуално възникнал пожар;

-          Създаде безопасна зона срещу основния път на разпространение на горенето, чрез поливане на вода и водни разтвори, разглобяване на конструкции и събаряне на отделни постройки и съоръжения;

-          Следи за мерките за защита и безопасна работа на служителите;

-          Осигури дежурство след изгасяването на пожара.

 

  1. Гасене на пожар при ниска температура

При пожар при ниска температура, ръководителния орган предприема необходимите действия предвид възможността за:

-          Прекъсване работата на техниката и водоснабдяването;

-          Забавяне действията и измръзване на служителите;

При гасенето на пожар при ниски температури , РО е необходимо да:

-          Разпореди поставянето на разклонителите на шланговите линии в сграда, а при възможност да бъдат покрити с пръст, сняг, тъкани или други подходящи материали;

-          Разпореди поставянето на резервни магистрални линии в главното направление на разпространение на горенето;

-          На допуска затварянето на струйниците и разклонителите и спирането на помпата;

-          Не допусне спирането на водата, а само намаляване на налягането при удължаване на шланговата линия или подмяна на повреден шланг;

-          Да разпореди размразяването на замръзналите шлангове и съединители с гореща вода, пара или  нагрети газове;

-          Не допуска обливане на автостълбите и преносимите пожарни стълби с вода или пяна;

-          Осигури резерв от служителите, които периодично да подменят работещите и ги настанява на топли помещения, след подмяна;

-          Не допуска намокрянето на стълбищните клетки;

-          Не разрешава спиране подаването на водата по шланговите линии, при събирането им, като събирането започва чрез разединяване първо на шланга при струйника, след намаляване на налягането в шланговата линия;

-          Следи за мерките за защита и безопасна работа на служителите;

-          Организира медицинско наблюдение, затопляне и преобличане на служителите.