Обслужване на пожарогасители по график

25 юли 2016

Трябва да се обръща специално внимание на всички неизправности в ел. инсталациите и съоръженията, които могат по някакъв начин да доведат до  искрене или  късо съединение, или нагряване на изолациите на захранващи  линии над допустимото. Може да се предизвика  и отказ на автоматичните системи за управлението и много други, които трябва да  се отстранят веднага. Ако е необходим ремонт на пожарогасители  то веднага се обърнете към специалисти. От голяма полза е и  периодично по график да  се извършва почистване на линиите и на самите електрическите съоръжения, като всички ел. мрежи и обзавеждането да се изпълняват в съответствие с даденият Правилник за устройство на електрическите уредби и същевременно  да им бъде осигурена пожаробезопасна експлоатация. Има конкретни изисквания към системите, които са  за отопление и вентилацията. Както е в  Наредба №3 в самата  експлоатация се допускат само изправни както и стандартни уреди и съоръжения. Всички отоплителни съоръжения се почистват в началото на всеки отоплителен сезон като се вземат и конкретни  мерки за пожарна безопасност и ремонтиране на пожарогасителиПри експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска никаква  употреба на леснозапалими или горими течности за разпалване.


Трябва да се внимава със сушенето както и поставянето на горими предмети и материали върху някакви . Когато използвате взривоопасни и горими материали за боядисване, миене или  за други цели то е добре да знаете, че трябва да се приготвят в отделни помещения или дори на някакви открити площадки, но  задължително се спазват изискванията за пожарна безопасност. Друго, което в повечето случаи не се спазва  е това, че не се  допуска изливане  на леснозапалими и други видове горими течности в общата канализация. В случаите когато се налага да имате извършване на товаро-разтоварни работи с някакви  взриво- и пожароопасни материали , е добре да се спазват изискванията на маркировката както и предупредителните надписи, които са задължително  на всички опаковки. Всяка строителна конструкция се характеризира с конкретни граница на пожароустойчивост,  времето от началото на възникването на пожара , до момента на разрушаването на конструкцията.  За възпрепятстване на разпространението на пожар се изграждат дадени пожарозащитни прегради. Задължително е всички  ръководители, работници  и служители да познават и да могат да работят с всякакви противопожарни уреди както и със средствата за гасене на пожар. Работниците или служителите в края на работното време трябва  да проверяват както и да оставят в пожаробезопасно състояние своето работно място. Има толкова много опасни бедствия, от които би трябвало да се страхуваме и да взимаме някакви мерки за нашата безопасност до колкото това е възможно.