Обект и област на приложение на пожарогасителни системи

26 август 2019

Въведение

 Противопожарните кранове с шлангове, при подходящи условия представляват много ефективна пожарогасителна система, с непосредствено задействане и непрекъснат воден поток.

 Изискванията на този стандарт са така определени, че противопожарните кранове с шлангове да могат да се обслужват ефективно от един човек, а  също така и системата да бъде продължително време на дежурство без да се налага специално обслужване

1.    Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията и методите за изпитване на конструкцията и техническите характеристики на работа на системи от противопожарните кранове с полутвърди шлангове, за монтиране в сгради и други производствени помещения с постоянно водоснабдяване, за използване от обитателите им.

 

Най-общо, изискванията могат да имат и други приложения, например в морското дело или в агресивна околна среда, но в тези случаи са необходими допълнителни изисквания.

 

Стандартът е приложим за ръчни и за автоматизирани противопожарни кранове с  шлангове, които се монтират с или без касети.

За удобство при прилагане на изпитването за съответствие, основните приложения в този стандарт са подредени така, че приложение А посочва серията изпитвания за оценяване на съответствието, а приложения В, С, D, Е и F - точната последователност на изпитване.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:   Всички налягания са манометрични и са представени в мегапаскали. 1 МРа = 10 bar.

2.      Позоваване

Този европейски стандарт включва чрез датирани и недатирани позовавания предписания от други стандарти. Тези позоваванияса цитирани на съответните места в текста и стандартите са изброени по-долу. За датираните позовавания, последващи изменения или преработени издания на всеки от тези стандарти се прилагат за този европейски стандарт, само когато те са включени в него чрез изменение или преработване. При недатирани позовавания са в сила последните издания на стандартите (включително измененията).

 

EN 671-3,

Стационарни пожарогасителни системи. Шлангови системи. Част 3: Поддържане на противопожарните кранове с полутвърд шланг и системи с плосък шланг

EN 694:2001,

Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems [Пожарогасителни шлангове  с полутвърди шлангове за стационарни системи]

EN ISO 4892-2:1999,

Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources Part 2: Xenon-arc sources (ISO 4892-2:1994)[Пластмаси. Методи с въздействие от лабораторни източници на светлина. Част 2: Източници с ксенонова дъга (ISO 4892-2:1994)].

ISO 9227-1990,

  Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия. Изпитвания в солена мъгла.

 

3.     Термини и определения

 

За целите на този европейски стандарт се прилагат следните термини и определения:

 

3.1 Противопожарен кран с полутвърд шланг; ръчна макара за шланг 

пожарогасително устройство, състоящо се от макара, с подаване на вода през центъра, ръчен входящ спирателен вентил, прикрепен към крана, полутвърд шланг, струйник с затварящо устройство и ако се изисква, водач за шланга

 

3.2 Автоматизиран пожарен кран; автоматизирана макара за шланг

пожарогасително устройство, състоящо се основно от макара с подаване на вода през центъра, автоматичен  входящ спирателен вентил, полутвърд шланг, струйник с затварящо устройство и където се изисква, водач за шланга                                           

 

3.3. Макара и вентил като отделен възел

тази част от противопожарния кран, която  се състои от макара и автоматичен входящ спирателен вентил (ако е монтиран) и връзката към макарата, но не включва полутвърдия шланг, струйника с затварящо устройство и съединителите

3.4 Стационарен противопожарен кран с полутвърд шланг; стационарна макара за шланг

макара за шланг, която може да се върти само в една равнина, с водач за шланга прикрепен към макарата

 

3.5. Завъртащ се противопожарен кран с полутвърд шланг; завъртаща се макара за шланг

макара за шланг, която може да се върти в повече от една равнина и е монтирана на един от следните елементи:

- завъртащо се рамо; или

- завъртаща се тръба; или

- завъртаща се врата.

 

3.6. Струйник с затварящо устройство

устройство, монтирано на края на шланга, служещо за насочване и регулиране на водната струя.

 

4  Макара

 

4.1 Макарата трябва да се върти около ос.

 

4.2 Макарата трябва да се състои от два кръгли диска, с максимален диаметър, не повече от 800 mm, и вътрешни сегменти или барабан с минимален диаметър не по-малък от 200 mm за шланг от 19 mm или 25 mm, и не по-малък от 280 mm за шланг от 33 mm.

 

4.3 Макарите за шлангове не трябва да показват видими течове след въртене когато са изпитани в съответствие с F.2.

 

4.4 Завъртащите се макари за маркучи трябва да бъдат способни да се завъртят най-малко на 170 и не трябва да показват видими течове или повреди когато са изпитани в съответствие с F.3.

 

4.5 Силите, за развиване на шланга в която и да е хоризонтална посока, не трябва да превишават определени стойности, дадени в таблица 1, когато макарата е изпитана в съответствие с F.4.

 

4.6 Въртенето на макарата трябва да спира в рамките на един оборот, когато макарата за шланг е изпитана в съответствие с F.5.

 

4.7 Когато макарата е изпитана в съответствие с F.6, върху самата макара, или върху присъединителните части на маркуча при входа и изхода на макарата не трябва да възникват никакви деформации, които могат да навредят на работата на макарата.

 

Таблица 1.    Сили необходими за развиване на шланга

 

 

 

Диаметър на шланга

 

 

mm

 

Максимална първоначална сила

без водач за маркуча,

N

 

 

 

N

 

Максимална първоначална сила в произволна точка при наличие на водач за маркуча,

N

 

Максимална сила в произволна точка за изтегляне на целия маркуч,

N

 

N

 

 

 

 

 

19

 

70

 

150

 

250

 

 

 

 

 

25

 

70

 

200

 

300

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

100

 

300

 

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 5.       Шланг

 

5.1 Общи положения

 

Шлангът трябва да е полутвърд и да съответства на EN 694:2001.

 

5.2  Външен диаметър на шланга

 

Шлангът трябва да е има един от следните номинални вътрешни диаметри:

 

-   19 mm; или

-  25 mm; или

-  33 mm.

 

5.3  Максимална дължина

 

Дължината на едно звено от шланговата линия не трябва да превишава 30 m.

 

 

  1. 6.      Струйник със затварящо устройство

 

6.1 Общи положения

 

Шлангът трябва да завършва със струйник със затварящо устройство, което да има следните позиции:

 

а) затваряне, и

b) разпръскване, и/или

с) Сбита струя под налягане

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато са предвидени възможности и за разпръскване и за сбита струя под налягане, се препоръчва последователността им да бъде както е посочено по-горе, като позиция разпръскване се намира между затваряне и сбита струя под налягане.

 

В позиция разпръскване, струята трябва да бъде или с плоска ("пелена") или с конусна форма.

 

6.2  Устойчивост на удар

 

Сруйникьт не трябва да се чупи или да показва видими течове когато се изпитва в съответствие с Е.1.

 

6.3 Въртящ момент при работа

 

Въртящият момент, необходим при работа на струйника във всяка позиция при максимално работно налягане, определен след изпитване в съответствие с Е.2 не трябва да превишава съответната стойност, посочена в таблица 2.              

 

 

 

 

 

 

Таблица 2: Максимален въртящ момент за регулиране на струйника 

в зависимост от диаметъра на шланга

 

Работна позиция

Максимален въртящ момент в Nm

 

маркуч 19 mm и 25 mm

маркуч 33 mm

Отваряне

4

7

Разпръскване

4

7

Сбита струя под налягане

4

7

Регулиране на дебита

4

7

6.4   Означаване на работните позиции     

 

6.4.1 На струйниците, управлявани чрез въртене, трябва да бъдат отбелязани посоките на затваряне и отваряне.

6.4.2 На струйниците, управлявани със спирателен кран трябва да се отбележат позициите за:

 

а) затворено

            b) разпръскване; и/или сбита струя

 

7.      Входящ спирателен вентил

 

7.1 Общи положения

 

Входящия спирателен вентил трябва да бъде монтиран към противопожарния кран.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено вентила се монтира в съответствие с националните стандарти на страната, в която ще бъде инсталирано съоръжението.

 

7.2  Ръчен входящ спирателен вентил

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Препоръчва се да бъде монтирано междинно блокиращо устройство, така че струйникът да не може да бъде изваден без предварително да бъде включено захранването с вода чрез отваряне на ръчния спирателен вентил.

 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Вентилът може да бъде от червячен или бързоотварящ тип. При избиране на вида на спирателния вентил трябва да се вземе под внимание ефекта от ударната сила на водата.

 

7.2.1 Вентилът трябва да се затваря чрез завъртане на ръчката или ръчното колело по посока на часовниковата стрелка.

 

7.2.2 Трябва да е маркирана посоката на отваряне.

 

7.2.3  Вентилите от червячен тип трябва да се отварят напълно след най-много 3,5 оборота на ръчното колело.        

 

7.3  Автоматичен входящ спирателен вентил

 

Автоматичният входящ спирателен вентил трябва да се отваря напълно след не повече от три пълни завъртания на макарата. При изпитване в съответствие с F.2 не трябва да възникват видими течове.

 

8.      Касети

 

8.1 Общи положения

 

Касетите трябва да имат врати и могат да бъдат снабдени с ключалки. Заключващите се касети трябва да имат устройство за аварийно отваряне, което може да бъде защитено само с прозрачен чуплив материал. За да се осигури достъп при проверка и поддръжка, касетата трябва да се отключва с ключ.

 

Ако устройството за аварийно отваряне е защитено със чупещо се стъкло, то трябва да бъде от такъв вид, че да не се раздробява на остри парчета, които могат да причинят нара­няване при аварийното отваряне. В касетите не трябва да има остри ръбове, които могат да повредят съоръженията или да причинят нараняване.

 

Касетите може да бъдат използвани за съхраняване и на други противопожарни устройства, при условие че размерът им позволява и това не пречи на бързата работа с макарите за шлангове. Вратите на касетите трябва да се отварят най-малко на 170°, за да позволяват свободно изваждане на шланга, в която и да е посока. При използване в определени климатични условия, може да бъде необходимо, в касетите да се предвидят допълнителни вентилационни отвори.

 

8.2 Касети за ръчни макари с вентил от червячен тип

 

Вентилът от червячен тип трябва да бъде разположен така, че да има поне 35 mm разстояние между коя да е от стените на касетата и външната част на ръчното колело, при положение на вентила от напълно отворен до напълно затворен.

 

9.      Материали

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато противопожарните кранове с шлангове са свързани с водоснабдителната инсталация на сградата, съответната институция би трябвало да определи материалите, които са, или не са приемливи.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: В случай на особен риск от корозия, би следвало да се поиска съвет от доставчика на макарите за шлангове.

9.1  Устойчивост срещу външна корозия

 

Всички метални части трябва да осигуряват подходяща защита, когато частите с покритие се изпитват в съответствие с В.1, а частите без покритие се изпитват в съответствие с В.2.

 

9.2 Пластмасови части

9.2.1  Елементи подложени на налягане

 

След изпитването на стареене в съответствие с приложение С:

 

- елементите не трябва да показват течове, когато са изпитани при максималното работно налягане в съответствие с F.7,

- средните части също трябва да отговарят на изискванията на 4.7, когато са изпитани в съответствие с F.6.2,

-  струйниците също трябва да отговарят на изискванията на 6.2, когато са изпитани в съответствие с F.1.

 

9.2.2   Елементи не подложени на налягане

 

След изпитването на стареене в съответствие с приложение С всички елементи, с изключение на някои табели с маркировка, трябва да отговарят на изискванията на 4.7 когато са изпитани в съответствие с F.6.1.

 

9.3  Устойчивост срещу корозия на водопроводите

 

При изпитване на тръбопроводите в съответствие с приложение D не трябва да възникват никакви значителни корозионни дефекти и механичното действие на всички работни части трябва да бъде безотказно

 

10.  Хидравлични характеристики

 

10.1 Устойчивост на вътрешно налягане

 

Когато са изпитани при определеното изпитвателно налягане, посочено в таблица 3, противопожарните кранове не трябва да пропускат вода при изпитване в съответствие с F.7.

10.2 Якост

Противопожарните кранове не трябва да се разрушават при налягане, по-малко от определеното минимално налягане на разрушаване, посочено в таблица 3, когато се изпитват без шланг в съответствие с F.8.

 

10.3 Минимален дебит

 

При изпитване на противопожарния кран в съответствие с Е.4.1, дебитът в позиции струя под налягане и разпръскване, не трябва да бъде под определените стойности, посочени в таблица 4.

 

Таблица 3: Работно, изпитвателно и минимално налягане 

на разрушаване за макари за маркучи

Номинален диаметър на шланга, mm

Работно налягане, МРа

Изпитвателно налягане, МРа

Минимално налягане на разрушаване, МРа

19

1,2

1,8

3,0

25

1,2

1,8

3,0

33

0,7

1,05

1,75

 

Таблица 4: Минимален дебит и минимален коефициент К,

съответстващ на налягането

 

Диаметър на струйника или еквивалентендиаметър, mm

Минимален дебит Q, l/min

 

Коефициент К

(виж забележката)

 

Р = 0,2  МРа

 P = 0,4  МРа

Р = 0,6 МРа

 

 

4

12

18

22

9

 

5

18

26

31

13

 

6

24

34

41

17

 

7

31

44

53

22

 

8

39

56

68

28

 

9

46

66

80

33

 

10

59

84

102

42

 

12

90

128

156

64

 

ЗАБЕЛЕЖКА  Дебита Q при налягане Р са свързани чрез уравнението Q =, където Q е в литри/минута, а Р е в мегапаскали.

 

               

 

10.4 Разстояние на ефективно разпръскване

 

Разстоянието на ефективно разпръскване на струйниците, определено според Е.4.2 при налягане 0,2 МРа, не трябва да бъде по малко от:

 

- за струя под налягане           10 m;

- за плоска струя (пелена)                      6 m;

- за конусна струя                         3 m

 

което е подходящо.

 

10.5  Ъгъл на разпръскване

 

Струйниците при позиция разпръскване, трябва да дават ъгъл на разпръскване, определен в съответствие с Е.З, както следва:

 

- за плоска струя (пелена)                          (90 ± 5)0 ;

-за конусна струя                                    не по-малък от 45°.

 

11   Цвят, символи, маркировка и инструкция за употреба

 

11.1 Цвят

 

Цветът на дисковете на макарата трябва да бъде червен, освен когато нормативните изисквания допускат използване на други цветове.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подходящият червен цвят е определен в ISO 3864 “Цветове за безопасност и знаци за безопасност”

 

11.2 Символи за идентифициране

 

Противопожарната макара и касетата за      макара трябва да бъдат маркирани със символите, съгласно Директива 92/58/ЕЕС.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Символът може да има светлоотразяваща повърхност.

 

11.3 Маркировка

 

Ппротивопожарния кран трябва да има маркировка, съдържаща следната информация:

 

a) наименование на доставчика или търговска марка, или и двете

b) номерът на този европейски стандарт

c) година на производство

d) максимално работно налягане

e) дължина и диаметър на шланга

f) еквивалентен диаметър на струйника (отбелязан върху струйника)

 

11.4 Инструкция за използване

 

Противопожарният кран трябва да е снабден с подробна инструкция за употреба, подходяща за закрепване върху или до крана.

11.5 Инструкция за монтаж и техническо обслужване                   

 

Доставчикът трябва да предостави упътване за монтаж специално за противопожарния кран.

Процедурите за поддържане трябва да бъдат както са определени в EN 671-3.

 

12  Оценяване на съответствието

 

12.1 Общи положения

 

Съответствието на противопожарните кранове с полутвърди шлангове с изискванията на този стандарт трябва да бъде доказано чрез:

 

- първоначално изпитване за одобряване на типа,

- вътрешно-производствен контрол от производителя.

 

12.2  Първоначално изпитване за одобряване на типа

 

Първоначалното изпитване за одобряване на типа трябва да бъде проведено съгласно първото приложение на този стандарт. Могат да се вземат предвид предварителни изпитвания, извършени в съответствие с изискванията на този стандарт (същия продукт, характеристики, методи за изпитване, начин на вземане на проби, система за оценяване на съответствието). В допълнение, първоначално изпитване за одобряване на типа трябва да бъде извършено при започване на производство на нов тип продукт или при използване на нов метод на производство (когато това може да окаже влияние на съществуващите характеристики).

Всички характеристики, посочени в приложение А трябва да бъдат обект на първоначално изпитване за одобряване на типа.

 

12.3   Вътрешно-производствен контрол (FPC)

 

Доставчикът трябва да създаде, документира и поддържа системата за вътрешно-производствен контрол (FPC), за да е сигурно, че продуктите, който се предлагат на пазара отговарят на заявените производствени характеристики. Системата за вътрешно-производствен контрол (FPC) трябва да се състои от процедури, като редовни проверки, изпитвания и/или оценки и да използва техните резултати за проверка на постъпващите материали или елементи, съоръжения, производствени процеси и продукти, и трябва да бъде достатъчно подробна, за да е сигурно че съответствието на продукта е несъмнено.

 

Системата за вътрешно-производствен контрол FPC, изпълняваща изискванията на съответната част на ISO 9000 и изпълняваща специфичните изисквания на този стандарт, трябва да бъде считана за удовлетворяваща дадените по-горе изисквания.

Резултатите от всички проверки, изпитвания или оценяване, изискващи мерки, трябва да бъдат записани, както и всички мерки, които са предприети. Когато контролните стойности или критерии не са изпълнени, трябва да бъдат предписани мерки, които да бъдат предприети.

 

Процедурите за контрол на производствения процес трябва да бъдат записани в наръчник.

Доставчикът трябва да записва резултатите от изпитване на продукцията, като част от контрола на продукцията.