Микробиологично самозапалване и електрическа дъга

28 септември 2016

Има различни видове  самозапалвания.  Микробиологично самозапалване е характерно за органичните дисперсни и влакнести материали. При тях е възможно развитие на микроорганизми като сеното, сламата и т.н. Ако има съмнения и версия за  микробиологично самозапалване е нужно да бъдат  събрани конкретни данни, с цел доказателство, че това е причината за палежа. Едно от доказателствата е да се определи влажността на сеното по времето на пожара. 

Доказано е, че да с е получи подобен тип пожари трябва влажността да бъде не по-малко от 16%.  Също така времето, което е изминало от самият момент на поставяне за съхранение, ако това се е случило повече от  3-4 месеца има опасност от подобен микробиологичен пожар – самозапалване. Има случаи, при които и около 30 денонощията също са достатъчни. Прави се оценка на размера на купите сено, те трябва да бъдат около  2х2х2 м, ако те са с по- малки размери купите не могат да се запалят, понеже  топлоотдаването в околната среда е по – голямо. От значение е да се проверяват дали всичко е в изправност както и чести проверки на пожарогасители, които могат да помогнат в една такава ситуация. Първото, което трябва да се  е да се изясни е какви са  условията за съхранение и сушене на цялото сено. Има ситуации, в които  може да възникне  самозапалване в  резултат на попадане в купата влажно сено нещо от покрива или навеса на сенохранилището. При неравномерното охлаждане се получава т. нар.  - пластово самозапалване, което се получава  при разпространение на влагата в масата сено.  Така по самата  периферия на слоя, се образува влага от процесите на кондензация. 

Първите признаци, които се забелязват на едно подобно място на пожар за микробиологично самозапалване са следните: Огнището е точно в центъра на купата или масива. При оглед и установяване , че е имало обгаряне само по  повърхността, а във вътрешността няма следи от горене, то това са признаци, че е  възникнало от вътрешен източник.  Когато има наличие на не развило огнище на пожар,  или само  в отделните бали или купи. Огън може да изникне навсякъде и от най – малкото особено при високи температури. Може би сте чували и за електрическата дъга. Тя може да се получи при   отваряне или затваряне на дадена верига, която е  под напрежение както и при дъгово заваряване. Подобна дъга се образува и върху четките и въглените на моторите. Електрическата дъга може да се появи и  аварийно при контакт на проводящи части, които са  под напрежение или е на лице силно и прогресивно износване на някои елементи, водещи  до част от загубата на изолиращата способност. В случаи когато има и  повреда на елемент на уред, отново може да се прояви. На пазара има ефективни пожарогасители, които е редно да се закупят и да се следи за тяхната изправност, особено работейки на място,  където процента за възникване на пожар е по – голям.  При появата на дъга, тя е съпровожда от акустичен,термичен и  светлинен ефект както и голямо  налягане.  Получава се бързо нагряване на обема въздух, и с неговото  разширяване е възможно да се  предизвика експлозия, ако е в затворена среда. С повишаване на температурата се стига  до разтопяването  на проводниците, които са  в контакт, а от там до отделяне на капчици разтопен метал. 

За  защита на електрическата верига е нужно да се включват предпазители или включване на прекъсвач. Съвременните средства за защита от електрическа дъга, имат за задача да ограничат възникването на големи токове и да прекъснат веригата, възможно най-бързо, когато тока  достигне  стойности, характерни за възникването на електрически дъги. Това е начин, по който се  защитават скъпоструващата техника в производствените помещения, но и най- важното  живота на хората,  които работят в близост до електрически съоръжения под напрежение.