Кратък наръчник за пожарна безопасност в театъра

23 юни 2017

Пожарна завеса: Автоматична противопожарна бариера, която изолира сцената и публиката от задкулисната част на театъра. Въпреки че блокираната противопожарна завеса е една от основните причини за унищожителния пожар в чикагския театър Iroquois, много от сценичните работници продължават да затрупват пътеката, по която би следвало да се отвори, както и да я заключват поради възможността тя да се плъзне навътре или да причини евентуалното включване на противопожарната аларма.       

Пожарни врати: Врати при пожар, които автоматично се затварят, щом пожарната аларма се задейства, или остават затворени освен когато влиза човек. Често по време на спектакъл тези врати също са блокирани, така че да стоят отворени, но е добре да се замислим каква е вероятността  при евентуален пожар някой да се досети, че трябва да отблокира всички тези врати. Затварянето на тези врати при пожар, дори и да няма публика в салона, може значително да ограничи причинените щети.

Пожарни изходи: Обикновено съпроводен от пожарна врата, пожарният изход е зона ясно обозначена като невъзпрепядствана пътека към изход от театъра. Нарушенията по отношение на пожарните изходи в един театър често са покриване на знака exit или напълното му премахване. Блокиране на изходите със столове, стелажи, подпори, дори тежки или трайно поставени елементи е крайно опасна практика. Изходните пътеки често са отрупани с кашони и реквизит, които публиката няма как да забележи до момента, в който някой не се блъсне в тях в тъмното. Замислете се дали изходните врати имат така наречените краш барове (crash bars). Това устройство служи, за да подсигури, че всички врати при пожар ще се отварят лесно само с теглото на човешко тяло. В случай, че вратите на изходите на сградата нямат такъв механизъм, инсталирайте го веднага! Дори и да имате краш барове, уверете се, че всички те работят или поне че вратите се отварят и не са възпрепятствани от нищо. Пътеката, която извежда извън самия театър, дори в тази част, която е на открито, трябва да бъде напълно разчистена от кофи за боклук, коли, ремаркета, храсти, дървета и други.

Пожарогасители: Това са подвижни метални цилиндри, които съдържат субстанции за потушаването на пожари, работят под налягане и са разделени на класове в зависимост от типа и количество пожар, които могат да потушат.

     Уверете се, че знаете къде са разположени пожарогасителите в театъра. Не ги използвайте, за да блокирате врати и изходи и като част от реквизита. Задължително е театрите да разполагат с пожарогасители от всеки тип АBC, така че да можете да погасите пожар, независимо какво го е причинило. Когато един пожар е по-голям от кошче за боклук, това най-вероятно означава, че той е твърде голям, за да може един човек да го погаси сам с един пожарогасител.

Пожарни маркучи: Маркучи с максималната дължина трябва да бъдат инсталирани на всички ключови места в театъра. Тези маркучи се инсталират само за ползване от местните пожарни служби и трябва да бъдат ситуирани така че да са лесно откриваеми и използваеми за пожарникарите. Не блокирайте маркучите със завеси. Това ще ги направи по-трудно откриваеми, а те са единственият начин за пожарникарите да се борят със стихията отвътре.

Автоматични пръскачи:  Тези устройства автоматично се задействат и започват да пръскат вода, щом избухне пожар. В театрите автоматичните пръскачи често биват пребоядисвани, което реално ги запушва.

Аварийни изходи: Структури, добавени във външната част на сградата, които позволяват на хората да напуснат театъра при пожар. Това много често са стълби или тунели.

     Важно е изправността на аварийните изходи да бъде проверявана постоянно, както и да бъде проектирана така, че да може да издържа максимален брой хора. Изходите към аварийните изходи също трябва да са максимално улеснени и обозначени. Там, където конструкцията приключва е необходимо да има разчистена пътека към улицата.

Аварийни стълби: Това са стълби във вътрешната част на сградата, които са безопасни при нужда от евакуация. Обикновено изискванията за тяхната изправност се свеждат до същите неща като при аварийните изходи – обозначение, лесен достъп, открит изход.

Пожарни пътеки: Това са алеите вътре в сградата, които са винаги открити за преминаване. В случай, че хората в сградата не се намират непосредствено до нито един изход, те ще имат нужда от обозначени и разчистени пътеки до най-близкия такъв.

Огнеупорни материали: Желателно е всички реквизити и костюми да бъдат от трудно възпламеним материал. Близо 50% от пожарите в театри започват от гардеробни и реквизитни помещения.

План при пожар: План за действие и за евакуация в случай на пожар.Замислете дали театърът разполага с такъв, от кого е разработен и запознат ли е целият екип с него. Шансът в случай на пожар да започнете да четете плана за евакуация е много по-малък, отколкото да си припомните най-прекия път навън, ако вече сте го чели и осмислили. Къде се събира публиката след евакуация, къде се събират актьорите и къде останалите работници? Каква е процедурата за докладване на пожар?