Какъв трябва да бъде броя на пожарните кранове на един кораб?

05 декември 2016

Разположението и броят  на пожарните кранове трябва да е  най-малко 2 струи и  два крана, които да могат спокойно да достигат всяка една част на кораба. Тук интересното е, че всяка една  струя трябва да е от отделен  цял шланг. При корабите, които превозват по-опасни товари, е необходимо  захранването да осигурява поне 4 струи, така, че да има  до всяка част с опасен  товар. Всички противопожарни системи се проверяват и извършват ремонтни проверки на пожарогасител, за да са в изправност при нужда. На всеки един кораб, тази пожарна система е последвана от пожарна магистрала. При  товарните кораби е нужно да има  преминаване свободно през тези магистрали  на вода с дебит до 140 куб. м. за час. Магистралата има монтирани предпазни клапани за предпазване на магистралата от нежелани повреди  при повишаване на налягането над проектното.

Всеки пожарен шланг се обслужва от клапан или кран.   На един пожарен шланг е необходимо да има на  всеки 30 метра дължина на кораба -  1 резервен. Шланговете са достатъчно дълги за да успяват да подадат струя до което й  да е помещение. Постоянно се следи за изправността на пожарогасители- ремонти останалите противопожарни системи.

 

С какво е нужно да бъде снабден един шланг?

Всеки шланг е снабден със струйник и всички необходими съединения. Заедно с останалите нужни  приспособления и инструменти, се съхраняват напълно готови за употреба на видни места.  Във  вътрешните помещения на пътническите кораби, пожарните шлангове трябва да са  присъединени към крановете през цялото време - постоянно.

 

Какъв трябва да бъде размера на струйниците?

- Стандартните размери са около  12 мл, 16 мл  и 19 мл.

- За  служебни помещения, струйниците са  с диаметри до 12 милиметра.

- За машинни помещения,  струйника трябва да може да  осигури максималното възможно количество вода от 2 струи.

 - За помещения с много висок  риск от разлив на гориво, е необходимо да има струйник с  подходящ за разпръскване на водата върху това опасно  гориво.

 

Струйнициte е необходимо да бъдат с  комбиниран.  При наличие на плътна водна струя, може да се гасят  твърди материали. Тези струйници могат да помогнат за  охлаждане на стените, също така и на  бордовете или палубата и т. н.  На корабите има и стационарни водоразпръскващи системи в машинното отделение. Тези системи представляват няколко  тръбопроводи с  постоянна готовност, ако е на лице пожар. За да има тази 24 часа готовност, се осигурява  постоянно налягане на водата в нея под определено налягане.  Системата е разделена на секции. При  защитаваните помещения трябва да бъдат  достъпни при избухване на пожар.  При поява на  пожар, в което и да е защитавано помещение не трябва да се стига до  извеждане от строя на водоразпръскващата система. При наличие на пожар има известителни системи, които веднага сигнализират за проблема и мястото. Според вас мерките за противопожарна безопасност на кораб достатъчни ли са?