Изпитване на диелектричност за пожарогасители на водна основа

10 януари 2020

Общи положения

Изпитването на диелектричност е предназначено да установи пригодността на пожарогасители на водна основа за използване върху електрически съоръжения под напрежение чрез измерване електрическата проводимост на струята при изпразване.

 

За да бъде използваем върху електрически съоръжения под напрежение, пожарогасителите на водна основа трябва да отговарят на 9.2.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:   За изискванията към маркировката виж точка 16.

 

9.2    Изисквани технически характеристики

 

Когато пожарогасителят е в действие и металната плоча е под напрежение, тока между дръжката и земята и между струйника и земята не трябва да е по-голям от 0,5 mA през цялото време до пълното изпразване на носимия пожарогасител. Изпитването трябва да бъде проведено в съответствие с приложение С.

 

 

10     Изисквания за съставните части

 

10.1   Общи положения

 

С изключение на предпазните устройства, определени в 10.3 не трябва да се изисква съставни части пожарогасителите да бъдат монтирани, отстранявани или изменяни преди или по време на използване.

 

10.2  Механизми/устройства за управление на работата и изпразването

 

Активирането на пожарогасителя не трябва да зависи от повтарянето на дадено действие от едно и също устройство. За пожарогасители, различни от такива с СО2, силата или енергията изискваща се за активиране на задействащото устройство(а) трябва да бъде не по-голяма от тази дадена в таблица 9 за температури до Tmax.

 

За пожарогасители с СО2 тази сила трябва да бъде не по-голяма от 200 N при температура 40 °С и не по-голяма от 300 N при максималната температура (Tmax).

 

Активиране означава съвкупността от действия, изискващи се за създаване на налягане (ако пожарогасителят не е постоянно под налягане) и за първоначалното изтичане на пожарогасителното вещество. Ако едно устройство може да активира пожарогасителя без повтаряне на движението, е допустимо същото устройство да може да бъде използвано отново, за да се управлява дебита (виж приложение D).

 

 

Таблица 9 - Силата или енергията изискваща се за активиране на задействащото устройство

 

Вид на устройството

Максимална сила или енергия

Сила

N

Енергия

J

Пусково устройство активирано с пръст

100

-

Натискане на лост-ръкохватка

200

-

Завъртане на ръчно колело a b

100

-

С натискане на бутон

-

2

 Силата трябва да бъде измерена при външната страна на колелото.

 За постигане на напълно отворено положение, максималното завъртане на колелото трябва да бъде на 360 °.

 

10.3   Предпазни устройства

 

Задействащият механизъм на пожарогасителя трябва да бъде снабден с предпазно устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане. Освобождаването на предпазното устройство, трябва включва действие различно от това на задействащия механизъм и трябва да изисква сила в границите от 20 N и до 100 N.

 

Öзаличен текстÕ

 

Предпазното устройство трябва да бъде така конструирано, че какъвто и да е опит да се предизвика изпразване без първоначално задействане на предпазното устройство, с ръка, без друга помощ, прилагайки сила или удар равни на удвоената съответна стойност в таблица 9, не трябва да деформира или чупи някоя част от механизма по такъв начин, че да се възпрепятства следващото изпразване на пожарогасителя.

 

Пожарогасителят трябва да бъде снабден с предпазен елемент. Предпазният елемент трябва да бъде осигурен със средства показващи дали пожарогасителя е бил задействан. Той може да бъде тел и пломба или механизъм, който предотвратява повторно вкарване на предпазния елемент. Трябва да бъде възможно да се види ако предпазния елемент е бил отстранен.

 

10.4   Филтър за пожарогасители на водна основа

 

Изхвърлянето от носими пожарогасители на водна основа трябва да бъде през филтър, за да се задържат външни частици. Този филтър трябва да бъде разположен на възходящия поток в най-малкото сечение на канала за изхвърляне. Всеки отвор на филтъра трябва да има площ по-малка от тази на най-малкото напречно сечение на канала за изтичане. Общата площ на отворите на филтъра трябва да бъде най-малко равна на 8 пъти най-малкото напречно сечение на канала за изтичане. Този филтър трябва да бъде достъпен, за да се улесни работата по поддържането на носимия пожарогасител.

 

10.5   Маркучи и присъединителни системи

 

Маркучите и присъединителните системи трябва да функционират в целия температурен диапазон  на действие, а присъединителните системи трябва да бъдат конструирани и сглобени по такъв начин, че да не повреждат маркуча.

Когато е изпитан в съответствие с приложение Е, техническите характеристики на маркуча трябва да отговарят а) или съответно b)

 

а)  За всички видове носими пожарогасители, с изключение на пожарогасителите с СО2:

 

- три пъти Р(Tmax), като изпитването е проведено при (20 ± 5) °С;

 

- два пъти Р(Tmax), като изпитването е проведено при (Tmax ± 2) °С и при (Tmin ± 2) °С;

 

b) За пожарогасители с СО2:

 

- 1,5 пъти Р(Tmax) като изпитването е проведено при (20 ± 5) °С.

 

- 1,25 пъти Р(Tmax), като изпитването е проведено при (Tmax ± 2) °C и при минималната обявена температура.

 

10.6   Вентил за управление

 

10.6.1 Пожарогасителите трябва да бъдат снабдени с самозатварящ се вентил за управление, позволяващ изхвърлянето на пожарогасително вещество да бъде прекратено и освен това вентилът трябва да бъде устойчив на пропускане след прекратяване на изпразването както е определено съответно в 10.6.2, 10.6.3 или 10.6.4. Трябва да бъде проведено изпитване в съответствие с приложение F.

 

10.6.2  За пожарогасители различни от тези с прах от 1 kg и 2 kg и всички пожарогасители с СО2, втората стойност на налягането трябва да бъде или не по-малка от 80 % от първоначално измерената стойност или не по-малка от 50 % от налягането, измерено преди отваряне на регулиращия вентил.

 

10.6.3  За пожарогасители с прах от 1 kg и 2 kg втората стойност на налягането трябва да бъде не по-малка от 80 % от първоначално измерената стойност.

 

10.6.4 За пожарогасители с СО2, втората стойност на масата трябва да бъде или не по-малка от 80 % от първоначално измерената стойност.

 

 

11    Средства за отчитане на налягането

 

11.1  Манометър

 

11.1.1   Манометърът трябва да позволява проверка за да е сигурно че работи добре, чрез независима апаратура, която използва външно налягане за проверка на налягането.

 

11.1.2         Скалата на манометъра (виж фигура 1) трябва да има:

 

- нулева зона (да показва налягане нула). Ако има ограничител за подвижната стрелка, той трябва да бъде откъм страната на отрицателното налягане на нулевата зона. Стрелката не трябва да опира ограничителя при нулево налягане;

 

- зелена зона (работна зона), отговаряща на налягането между температурите на работа (виж 7.4) със следните допустими отклонения:

 

-  - 15 % при Tmin;

 

-  + 6 % Тmax.

 

Получените налягания са закръглени с точност един или половин bar.

 

Зоните от двете страни на зелената зона трябва да бъдат червени.

 

Допустимите грешки при отчитане са:

 

-  + 1 bar mах. в края с ниско налягане на зелената зона;

 

-  ± 6 % в края с високо налягане на зелената зона;

 

-  трябва да бъде отчетена точката (Р + 20 °С) и максималната допустима грешка е ± 0,5 bar.

 

За да е сигурно, че налягането ще се отчете визуално, манометърът трябва да отговаря на следното:                

 

- манометърът трябва да има движеща се стрелка, преместваща се радиално в зелената зона на отчитане с дължина между 50 % и 80 % от височината на зелената зона;

 

-  разположението на стрелката в двата края на зелената зона и при (Р + 20 °С) трябва да бъде такова, че да се вижда ясно;

 

-  манометърът трябва да има обща дължина на скалата равна или по-голяма от 1,5 пъти дължината от нула до края с високо налягане на зелената зона.

 

11.1.3  Когато е изпитан при температура (20 ± 5) °С манометърът трябва да работи в рамките диапазона на грешка допустим от 11.1.2 след като е подложен на 1000 цикъла на налягане от нула до Р(Tmax) и обратно до нула при средна скорост на промяна на налягането (20 ± 5) bar/min.

 

11.1.4  Материалите на конструкцията на манометъра които, могат да бъдат в контакт с пожарогасителното вещество и изтласкващия газ, трябва да бъдат съвместими с тях или защитени от тях

 

11.1.5         Всички изпитвания трябва да бъдат проведени при температура (20 ± 5) °С.

 

 

11.2   Индикатор за налягане

 

11.2.1  Индикаторът на налягане трябва да показва дали пожарогасителят е в състояние да работи.

 

11.2.1  Промяната в показанието между работно и неработно състояние трябва да става при налягане отговарящо на налягането при минимална температура на работа. Грешката при това показание не трябва да превишава 1 bar.

 

 

12       Накрайници (снегообразуватели) на носими пожарогасители с въглероден диоксид

 

12.1  Ако снегообразувателят не е вграден в пожарогасителя (например, когато е свързан чрез маркуч) той трябва да бъде снабден с ръкохватка, за да се предпази ръката на оператора от охлаждане по време на използване.

 

12.2  След като е подложен на изпитването, описано в G.1, снегообразувателят не трябва да показва повреди и деформации които променят диаметъра на края на тръбата с повече от 10 %.

 

12.3  Всички връзки между вентила и снегообразувателя и струйника трябва да бъдат такива, че да се предотврати разхлабване или отделяне. Когато това се осигурява чрез механични средства, като контра-гайка, зегер-шайба, пружинна шайба, въртящият момент изискващ се за разхлабване на сглобката трябва да бъде равен или по-голям от 20 Nm. Когато се използва залепваща лента или други методи на сглобяване, въртящият момент изискващ се за разхлабване на сглобката трябва да бъде равен или по-голям от 10 Nm.

 

12.4  След като е подложен на изпитването, описано в G.2 накрайникът не трябва да показва повреди и деформации които променят диаметъра на края на тръбата с повече от 10 %.

 

 

13       Конзола за монтиране на носим пожарогасител

 

Изпитването се провежда на един образец.

 

Ако с пожарогасителя е осигурена конзола за монтиране, тя трябва да отговаря на следните изисквания:

 

-  изваждането на пожарогасителя от конзолата трябва да бъде лесно и начинът на изваждането трябва да бъде очевиден.

 

-  конзолата, когато е монтирана на стена в съответствие с инструкциите на производителя, трябва да бъде способна да издържи, без остатъчна деформация товар, най-малко колкото удвоената обща маса на носимия пожарогасител.