Фирмен профил

Фирмен профил

Фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД е създадена през 1991 г. Повече от 20 години следваме философията за непрекъснато подобряване на качеството на продуктите и услугите ни, както и поддържане на най-добра цена за всеки един продукт, предлаган на българския и европейския пазар.

Дружеството ни разполага със собствени модерни производствени, сервизни и складови бази в гр. София с площ 2400 кв. м. и гр. Провадия - 24 000 кв. м. Местоположението на базите е геостратегическо с цел осъществяване на бърза комуникация и постигане на търсената на пазара гъвкавост.

Професионализмът, дългогодишният опит и иновативното мислене на нашите специалисти в областта на пожарната и аварийна безопасност, изградената дистрибуторска мрежа в цялата страна, както и коректното и качествено изпълнение на поетите поръчки, ни правят предпочитан партньор в следните направления:

1. Производство на носими и возими пожарогасители - марка "ТОРНАДО", съгласно БДС EN3 и БДС EN1866.

2. Контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатични изпитвания на всички видове носими и возими пожарогасители съгласно БДС ISO11602-2.

3. Производство на пожарогасителни прахове - марка "КОБРА" - съгласно БДС EN 615.

4. Проектиране, изграждане и абонаментно обслужване на:

 • kонвенционални и aдресируеми пожароизвестителни системи;
 • спринклерни системи;
 • пожарогасителни системи с въглероден диоксид /СО2/;
 • газови гасителни системи - INERTECH®, FM-200®, Novec™ 1230, HFC125, Argonite, IG-55, IG-541, IG-100, IG-01;
 • системи за предотвратяване на пожара OxyReduct®, защитавайки помещението, чрез редукция на кислорода;
 • димни люкове за покривен и фасаден монтаж, димни и пожароустойчиви завеси

5. Производство, доставка и монтаж на пожароустойчиви врати - еднокрили, двукрили, плъзгащи, ролетни, секционни, стъклени.

6. Производство на пожарни касети, кутии и шкафове съгласно БДС EN671.

7. Внос на противопожарни одеяла, пожарни кранове, пожарни шлангове, пожарни струйници, съединители, променители, капачки, пожарни хидранти, разклонители, водосъбиратели, лафетни струйници, плиткосмукачи; всмукателни шлангове; водовземателни стойки и др.

8. Внос на всички видове пенообразуватели съгласно БДС EN1568.

9. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти на територията на цялата страна.

10. Противопожарно обследване на обекти на територията на Република България.

11. Организация на пожарната безопасност на новоизграждащи се обекти и на обекти в експлоатация. 

12. Изготвяне на противопожарно досие и схеми за евакуация съгласно Наредба № 8121з-647.

13. Проектиране по част „Пожарна Безопасност“, част „Пожароизвестяване“; част „Пожарогасене“.

14. Огнезащита на метални и дървени конструкции. 

15. Обучения по Пожарна Безопасност - теория и практика. Учебна евакуация.

16. Осигуряване на пожарна охрана с пожарни автомобили на масови мероприятия – филмови продукции, концерти, футболни мачове, митинги и др. Осигуряване на 24 часови дежурства с пожарни автомобили и личен състав.

ПАРТНЬОРИ:

За обезпечаване пожарната и аварийна безопасност на обектите работим с доказани фирми - лидери в производството на:

 • Носими и возими пожарогасители и противопожарно оборудване, пожарогасителни прахове, пожарни касети, кутии и шкафове - "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД;
 • Пожароустойчиви врати - "LOCHER" – Италия; "NINZ" - Италия; "SOMATI SYSTEM" - Чехия
 • Спринклерни системи - TYCO - Холандия, RAPIDROP - Англия, VIKING - САЩ;
 • Системи за газово пожарогасене - “FIRETEC SYSTEMS” - Англия
 • Системи за пожароизвестяване - "С-ТЕС" - Англия, "BENTEL" – Италия, "INIM" - Италия; "KENTEC" - Англия, "BOSCH" - Германия, "SIEMENS" - Германия, "HOCHIKI" - Англия; “TELETEK” - България; “UNIPOS” - България, “DM TECH” - България;
 • Системи за гласово оповестяване - "HOCHIKI" - Англия;
 • Системи за аспирационна детекция за дим - "VESDA";
 • Системи за безжично пожароизвестяване - "HOCHIKI" - Англия;
 • Системи за газ-сигнализация - "GAS SENSЕ" - България;
 • Системи за превенция от пожар - "WAGNER" – Германия;
 • Пенообразуватели - "DR. RICHARD SHTAMER" - Германия.

СЕРТИФИКАТИ:

Във фирма “ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД е внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015; система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001:2018; система за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2015. Всички описани системи се поддържат и актуализират постоянно.

За осигуряване на всички бизнес процеси и извършвани дейности по пожарната и аварийна безопасност на обектите, фирма „ПОЖАРНА ТЕХНИКА“ ООД притежава:

 • РАЗРЕШЕНИЕ № 669/31.05.2017 г. издадено от МВР, за осъществяване дейности по чл. 91е, ал. 2, т.1-4 от ЗМВР: „Пожарогасителна дейност” на територията на Република България.
 • РАЗРЕШЕНИЕ № 1167/02.12.2022 г. издадено от МВР да осъществява дейност – „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти” на територията на Република България.
 • РАЗРЕШЕНИЕ № 671/31.05.2017 г. издадено от МВР и РАЗРЕШЕНИЕ № 670/31.05.2017 г. , да осъществява дейности „сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители” и „поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове” на територията на Република България.
 • СЕРТИФИКАТ № 1983р-19361/31.12.2021г. издаден от МВР, за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 кг. или повече флуорирани парникови газове.

КЛИЕНТИ:

За гарантиране сигурността на обектите съобразно категорията и спецификата им, изготвяме индивидуална концепция с технически параметри и финансово-икономическа обосновка за разходите.

Гаранция за високото качество на извършваните от ”ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД дейности са нашите постоянни клиенти.

Сподели