Пожарогасителни системи с газ FM200 - HFC227

Пожарогасителни системи с газ FM200 - HFC227

Референтен номер: FSL227

Газови пожарогасителни системи FM200 (HFC227).

 

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД е официален представител за българския пазар на "Firetec Systems" Ltd - Англия.

Firetec Systems Ltd представи система ползваща приемлив агент с нулева сила на изтощаване на озона (ODP). Системата ползва FM-200™ oт Great Lakes Chemical Corporation. След пълни изпитания от страна на учените-изследователи от Firetec Systems" Ltd , FM-200® се появява като един от най-приложимите заместители на Halon 1301.

■ ХАЛОНИ - са изключително ефективни пожарогасителни агенти за борба с пожара. Все пак те са познати, като опасни разрушители на озоновия слой. Производството на ХАЛОН е прекратено в съответствие с Монреалския протокол, оставяйки много предприятия и сгради незащитени.
Системата HFC-227ea (FM-200™) отговаря на строгите критерии необходими за гасителни агенти използвани за гасене на обитаеми зони. Системата отговаря на ISO14520, UNE23572, NFPA 2001 и EPA SNAP.

■ Системата HFC-227ea (FM-200™) бързо и сигурно потушава пожара в рамките на 10 секунди

■ Газовата пожарогасителна система HFC-227ea с агент FM-200 предлага уникални предимства пред традиционните газови агенти. Той е безопасен за хората, безопасен за оборудването и е екологично предпочитана алтернатива на Халон.

Фирма "Пожарна Техника" ООД предлага FM-200™, които е безопасен за хората.Изключително подходящи за потушаване на пожари в затворени помещения, изискващи висока концентрация на гасителния агент и същевременно наличие на персонал в него. Прекратяват процеса на горене в рамките на 10 сек. при сравнително високи концентрации на кислорода във въздуха, при които не съществува риск за хората, не се нарушава тяхната нормална активност и дишането им. Повечето системи с FM-200 се проектират с концентрация 7,4%, докато стандарта позволява нива от 50%. Понастоящем системите с гасителен агент FM-200 са с най-високото ниво на безопасност за хо рата.

FM-200 е безопасен за околната среда - за разлика от Халон, FM-200 не съдържа хлор и бром и затова е с нулева сила на изтощаване на озона (ODP) Както много флуор-базирани газове, FM-200 има потенциал за глобално затопляне. Въпреки това, общият ефект се свежда до минимум чрез използване ниска честота в сравнение с други пожарогасителни системи, както и изключително ниската концентрация, необходима при освобождаване в околната среда. В допълнение, когато FM-200 пожарогасителни системи достигат до края на полезния си живот, могат да бъдат рекултивирани в средство за използване в други системи. FM-200 действа като дългосрочна застраховка осигуряваща повишаване на сигурността на хората и материални ценности с минимално въздействие върху околната среда.

FM-200 е електронеутрален, не прдизвиква корозия и не оставя следи. Като газов агент, FM-200 се разпространява бързо в рамките на защитаваното пмещение и потушава огъня. Операциите могат да възобновят веднага, след като щетите от пожара бъдат възстановени. FM200 е чист агент за пожарогасене и не оставя следи и замърсявания след гасенето, които биха причинили щети или представляват проблем за почистване след пожара. Това означава по-малко щети, обезпечение и минимално прекъсване на технологичния процес, намаляването на потенциалните разходи от по евентуален пожар.

Стойността на FM-200

FM-200 има за цел да предотврати и потуши пожари в ситуации, където конвенционалното гасене с агенти като вода, сухи химически вещества и въглероден диоксид, са неприемливи, тъй като те могат да причинят материални щети, значително прекъсване на производствения процес или да представлява риск за безопасността. Тези ситуации съществуват най-вече там, където има електрическо и електронно оборудване, чувствителни технологични операции, загубата на които не само ще бъде стойността на съоръженията, но също така и разходите от пропуснати ползи. Други ситуации включват деликатни или незаменими ценности като тези, изложени в музеи, библиотеки и исторически обекти.

Обикновено пожари се потушават с намаляване процента на кислород във помещенията или охлаждане с вода. Въпреки това, FM-200 използва други уникални механизми, които да предотвратяват и потушават пожара. Доминиращ фактор е способността на FM-200 да усвои, на молекулно ниво, топлинната енергия при горенето. Когато топлината се абсорбира реакцията не може да се поддържа и процесът на горене прекъсва. FM-200 предотвратява и потушава пожари при по-ниска концентрация на агента. Това се дължи на способността на FM-200 да образуват свободни радикали, които химически се свързват във верижна реакция на горивния процес, като по този начин спомагат за прекратяването му. Тези механизми на FM-200 го правят един наистина уникален гасителен агент много по-ефективен, отколкото инертните газове. Тази висока ефективност намалява необходимостта от много бутилки изискващи пространство за съхранение, в сравнение с други гасителни агенти.

Приложение

■ Авиационни съоръжения

■ Търговски и военноморски съдове

■ Сървърни помещения

■ Високо технологични военни системиПожарогасители и пожароизвестителни системи

■ Електронно изчислителни центрове за обработка на данни

■ Медицински съоръжения

■ Музеи

■ Офшорни платформи

■ Телекомуникационни помещения

Фирма "Пожарна Техника" ООД притежава софтуер за електронно изчисление на количеството на гасителния агент в пожарогасителната система, както и софтуер за проектиране на всички видове пожарогасителни системи с гасителен агенг FM 200, според спецификацията на помещението.

Фирма "Пожарна Техника" ООД проектира, инсталира и поддържа ПГИ на бъларския пазар повече от 10 години и разполага с висококвалифициран екип с богат опит при проектирането, инсталирането и поддържането на пожарогасителни инсталации.

"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проектира, монтира и поддържа пожарогасителни системи HFC227 според изискванията на БДС EN15004-1 "СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГАСЕНЕ С ГАЗООБРАЗНИ ВЕЩЕСТВА" Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006 с изменения).

Пожарогасителните системи HFC227 отговарят на БДС EN15004-5 - Част 5: Физични свойства и проектиране на газови гасителни инсталации с гасително вещество HFC 227ea. 

Гасително вещество Химическо наименование Формула CAS № Стандарт
HFC227 Хептафлуорпропан CF3CHFCF3 2252-84-8 15004-5
Изисквания за HFC227

Характеристика

Изискване

Чистота

99,6 %  (mol/mol) min

Киселинност

3 х 10-6 масови части в % max.

Съдържание на вода

10 х 10-6  масови части в % max.

Нелетлив остатък

0,01 масови части в % max.

Отложено вещество или утайка

Не се наблюдава

                                                                   Физични свойства на HFC227

Характеристика

Единици

Стойност

Молекулно тегло

-

170

Точка на кипене при 1,013 bar (абсолютно)

ºС

-16,4

Точка на замръзване

ºС

- 127

Критична температура

ºС

101,7

Критично налягане

bar abs a

29,26

Критичен обем

cm3/mol

274

Критична плътност

kg/m3

573

Налягане на парата при 20 ºС

bar abs a

3,9

Плътност на течността при 20 ºС

kg/m3

1410

Плътност на наситената пара при 20 ºС

kg/m3

31,035

Специфичен обем на прегрятата пара при 1,013 bar и  20 ºС

m3/ kg

0,1374

Химична формула

CF3CНFCF3

Химично наименование

Хептафлуорпропан

a  1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2.

ГАСИТЕЛНА И ПРОЕКТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗА HFC227

Гориво

Гасителна

обемни части в%

Минимална проектна

обемни части в%

Клас В

 

Хептан (чашкова горелка)

Хептан (стайно изпитване)

 

 

6,7

6,9

 

 

9,0

Клас А, повърхностен

 

Дървена конструкция

РММА

РР

ABS

 

 

4,9

6,1

6,1

6,1

 

 

 

7,9

Клас А, повишена опасност

а

8,5

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОКСИЧНОСТ

Характеристика

Стойност

обемни части в %

АLC a

> 80 при 20 % О2

Ниво при която още не се наблюдава вредно влияние (NOAEL)

9,0

Най-ниското ниво при което се наблюдава вредно влияние (LOAEL)

10,5

 

а  АLC  е леталната концентрация за популация плъхове, при излагане на въздействие 4 h.

 

ВИДОВЕ ЦИЛИНДРИ                НАЛЯГАНЕ                  
15 л. 25 bar
30 л. 25 bar
50 л. 25 bar
80 л. 25 bar
120 л. 25 bar
150 л. 25 bar
180 л. 25 bar

Сподели