Пожарогасителни системи с NOVEC1230 (FK-5-1-12)

Пожарогасителни системи с NOVEC1230 (FK-5-1-12)

Референтен номер: FSL1230

Пожарогасителни системи с NOVEC1230 (FK-5-1-12).

Фирма "ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД е официален представител за българския пазар на "Firetec Systems" Ltd - Англия.

Фирма "Пожарна Техника" ООД предлага на Вашето внимание газова пожарогасителна система от ново поколение - Novec™1230 като решение за най-високите изисквания за пожарна защита. Системата Novec™1230 използва екологично чист агент Novec™1230, чрез който в рамките на 10 сек. се потушават пожари и защитават високо технологични съоръжения, без да причиняват вреда на хората или околната среда.

■ Системата Novec™1230 отговаря на строгите критерии необходими за гасителни агенти използвани за гасене на обитаеми зони. Системата отговаря на ISO14520 и NFPA 2001.

■ Системата Novec™1230 предлага дългосрочна, устойчива технология, която има най-голям марж на безопасност. За разлика от Халон, Novec 1230 течност не съдържа хлор и бром и затова е с нулева сила на изтощаване на озона (ODP). Както много флуор-базирани газове, Novec 1230 течност има потенциал за глобално затопляне 1.0.

■ Novec 1230 не е инертен газ или флуориран газ, това е следващото поколение решение за гасене отговарящо изцяло на Вашите нужди. Novec 1230 е течност и се съхранява в бутилки като течност под налягане. Въпреки това, когато течността се изхвърля се превърща в пари в дюзите и тя се изхвърля като газ. Прекратява процеса на горене в рамките на 10 сек. при сравнително високи концентрации на кислорода във въздуха, при които не съществува риск за хората, не се нарушава тяхната нормална активност и дишането им (Novec 1230 остава като газ и не се превръща обратно в течна фаза след освобождаване й в помещението или атмосферата).

■ Novec 1230 осигурява най-доброто от двата свята.Системите с Novec 1230 са много благоприятни за околната среда с нулева сила на изчерпване потенциала на озона и потенциал за глобално затопляне от само 1. Novec 1230 има атмосферен живот само 5 дни в сравнение с HFC газове, които са в повече от 30 години (Халон е 107 години). Novec 1230, не предизвиква никакви токсични странични продукти, когато влязат в контакт с пламък и горещи повърхности.

■ Novec 1230 - уникален заместител на системи с Халон 1301

■ Системата Novec™1230 течност е разработена, като заместител на Халон 1301 и алтернатива на HFCs, на HCFC, и PFCs. Системата притежава уникални качества и тази цел висока безопасност и екологична устойчивост.

■ Novec 1230 течност е с много по-ниска токсичност и въздействие върху околната среда. Тя е течност при стайна температура, с пара при ниско налягане, което дава възможност за улеснение при работа, съхранение и транспорт.

■ Novec™1230 използва революционна система за противопожарна защита - течност, която изглежда точно като вода, но не причинява вида на щетите, свързани с вода, при пожар. Тази система предлага идеалното решение за защита на болници, музеи, библиотеки, телекомуникационни центрове и други съоръжения, желаещи да се защитят важни активи, които биха могли да бъдат засегнати от обикновените огън потискане системи. Системите Novec™1230 са в състояние да открият огън по невидим нива, идентифициране на горивните частици, преди те да се превърнат в пламъци.

■ Novec 1230 също е много безопасен за заети площи. Там е много висока граница на безопасност между дизайн концентрация от 5,2% за ефективно гасят пожари и NOAEL граница от 10%. NOAEL е Не наблюдаваните нежелани ефекти, което е максималната концентрация на газ, когато няма наблюдавани нежелани влияе на хората в рамките на околната среда. Тази граница на безопасност на почти 5% в сравнение с 1-2% граница на безопасност, с много други системи.

Novec 1230 е високо ефективен гасителен агент. Той е идеален за приложение в области, като:

■ Авиационни съоръжения

■ Търговски и военноморски съдове

■ Сървърни помещения

■ Високо технологични военни системи

■ Електронно изчислителни центрове за обработка на данни

■ Медицински съоръжения

■ Музеи

■ Офшорни платформи

■ Телекомуникационни помещения

"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проектира, монтира и поддържа пожарогасителни системи NOVEC 1230 според изискванията на БДС EN15004-1 "СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГАСЕНЕ С ГАЗООБРАЗНИ ВЕЩЕСТВА" Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006 с изменения).

Пожарогасителните системи Novec 1230 отговарят на БДС EN15004-2 - Част 2: Физични свойства и проектиране на газови гасителни инсталации с гасително вещество FK-5-1-12.

Гасително вещество Химическо наименование Формула CAS № Стандарт
FK-5-1-12 Додекафлуор-2-метилпентан-3-един CF3CF2C(O)CF(CF3)2 756-13-8 15004-2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА NOVEC 1230 (FK-5-1-12)

Характеристика

Изискване

Чистота

99,6 %  (mol/mol) min

Киселинност

3 х 10-6 масови части в % max.

Съдържание на вода

0,001 масови части в % max.

Нелетлив остатък

0,03 масови части в % max.

Отложено вещество или утайка

Не се наблюдава

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА NOVEC 1230 (FK-5-1-12)

Характеристика

Единици

Стойност

Молекулно тегло

-

316,04

Точка на кипене при 1,013 bar (абсолютно)

ºС

49,2

Точка на замръзване

ºС

- 108,0

Критична температура

ºС

168,66

Критично налягане

bar a

18,646

Критичен обем

cс/mol

494,5

Критична плътност

kg/m3

639,1

Налягане на парата при 20 ºС

bar abs a

0,3260

Плътност на течността при 20 ºС

g/ml

1,616

Плътност на наситената пара при 20 ºС

kg/m3

4,3305

Специфичен обем на прегрятата пара при 1,013 bar и  20 ºС

m3/ kg

0,0719

Топлина на изпаряване при точката на кипене

kJ/kg

88,0

Химична формула

CF3CF2C(O)CF(CF3)2

Химично наименование

додекафлуор-2-метилпентан-3-едно

a  1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2.

ГАСИТЕЛНА И ПРОЕКТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗА NOVEC 1230

Гориво

Гасителна

обемни части в%

Минимална проектна

обемни части в%

Клас В

 

Хептан (чашкова горелка)

Хептан (стайно изпитване)

 

 

4,5

4,4

 

 

5,9

Клас А, повърхностен

 

Дървена конструкция

РММА

РР

ABS

 

 

3,4

4,1

4,0

4,0

 

 

 

5,3

Клас А, повишена опасност

а

5,6

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОКСИЧНОСТ НА NOVEC 1230 

Характеристика

Стойност

обемни части в %

4 h LC50 a

> 10

Ниво при която още не се наблюдава вредно влияние (NOAEL)

10

Най-ниското ниво при което се наблюдава вредно влияние (LOAEL)

> 10

 

а  4 h LC50  е леталната концентрация за 50 % от популация плъхове, при излагане на въздействие 4 h.

 

Сподели