Пожарогасителни системи с газ HFC125

Пожарогасителни системи с газ HFC125

Референтен номер: HFC125

Пожарогасителни системи с газ HFC125.

Системата с HFC-125 отговаря на строгите критерии необходими за гасителни агенти използвани за гасене на обитаеми зони. Системата отговаря на БДС EN 15004-4:2009.

Системата с HFC-125 бързо и сигурно потушава пожара в рамките на 10 секунди

Неконтролирания огън винаги е бил враг на човечеството. От многото методи, при вещества, които се използват за предотвратяване, контрол и гасене на пожар, газовата пожарогасителна система с агент HFC-125 предлага уникални предимства пред традиционните газови агенти. Той е безопасен за хората, безопасен за оборудването и е екологично предпочитана алтернатива на Халон.

Безопасен за хората

Изключително подходящи за потушаване на пожари в затворени помещения, изискващи висока концентрация на гасителния агент и същевременно наличие на персонал в него. Прекратяват процеса на горене в рамките на 10 сек. при сравнително високи концентрации на кислорода във въздуха, при които не съществува риск за хората, не се нарушава тяхната нормална активност и дишането им. Повечето системи с HFC-125 се проектират с концентрация 8,7%, докато стандарта позволява нива от 50%. Понастоящем системите с гасителен агент HFC-125 са с най-високото ниво на безопасност за хо рата.

Безопасен за околната среда

Както много флуор-базирани газове, HFC-125 има потенциал за глобално затопляне. Въпреки това, общият ефект се свежда до минимум чрез използване ниска честота в сравнение с други пожарогасителни системи, както и изключително ниската концентрация, необходима при освобождаване в околната среда. В допълнение, когато HFC-125 пожарогасителни системи достигат до края на полезния си живот, могат да бъдат рекултивирани в средство за използване в други системи. HFC-125 действа като дългосрочна застраховка осигуряваща повишаване на сигурността на хората и материални ценности с минимално въздействие върху околната среда.

Предимства

HFC-125 е електронеутрален, не прдизвиква корозия и не оставя следи. Като газов агент, HFC-125 се разпространява бързо в рамките на защитаваното пмещение и потушава огъня. Операциите могат да възобновят веднага, след като щетите от пожара бъдат възстановени. HFC-125 е чист агент за пожарогасене и не оставя следи и замърсявания след гасенето, които биха причинили щети или представляват проблем за почистване след пожара. Това означава по-малко щети, обезпечение и минимално прекъсване на технологичния процес, намаляването на потенциалните разходи от по евентуален пожар.

"ПОЖАРНА ТЕХНИКА" ООД проектира, монтира и поддържа пожарогасителни системи HFC 125 според изискванията на БДС EN15004-1 "СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГАСЕНЕ С ГАЗООБРАЗНИ ВЕЩЕСТВА" Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006 с изменения).

Пожарогасителните системи HFC125 отговарят на БДС EN15004-4 - Част 4: Физични свойства и проектиране на газови гасителни инсталации с гасително вещество HFC 125  (ISO 14520-8:2006 с изменения).

Гасително вещество Химическо наименование Формула CAS № Стандарт
HFC125 Пентафлуоретан CHF2CF3 354-33-6 15004-4
ИЗИСКВАНИЯ ЗА HFC125

Характеристика

Изискване

Чистота

99,6 %  (mol/mol) min

Киселинност

3 х 10-4 масови части в % max.

Съдържание на вода

10 х 10-4  масови части в % max.

Нелетлив остатък

0,01 масови части в % max.

Отложено вещество или утайка

Не се наблюдава

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА HFC125

Характеристика

Единици

Стойност

Молекулно тегло

-

120,02

Точка на кипене при 1,013 bar (абсолютно)

ºС

-48,09

Точка на замръзване

ºС

- 101

Критична температура

ºС

66,02

Критично налягане

bar abs a

36,18

Критичен обем

cm3/mol

210

Критична плътност

kg/m3

573,6

Налягане на парата при 20 ºС

bar abs a

12,05

Плътност на течността при 20 ºС

kg/m3

1 218,0

Плътност на наситената пара при 20 ºС

kg/m3

77,97

Специфичен обем на прегрятата пара при 1,013 bar и  20 ºС

m3/ kg

0,1972

Химична формула

CF3CНF2

Химично наименование

Пентафлуоретан

a  1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2.

ГАСИТЕЛНА И ПРОЕКТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗА HFC125

Гориво

Гасителна

обемни части в%

Минимална проектна

обемни части в%

Клас В

 

Хептан (чашкова горелка)

Хептан (стайно изпитване)

 

 

9,3

9,3

 

 

12,1

Клас А, повърхностен

 

Дървена конструкция

РММА

РР

ABS

 

 

6,7

8,6

8,6

8,6

 

 

 

11,2

Клас А, повишена опасност

а

11,5

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОКСИЧНОСТ 

Характеристика

Стойност

обемни части в %

АLC a

> 70

Ниво при която още не се наблюдава вредно влияние (NOAEL)

7,5

Най-ниското ниво при което се наблюдава вредно влияние (LOAEL)

10

 

а  АLC  е леталната концентрация за популация плъхове, при излагане на въздействие 4 h.

 

Сподели