За безопасни условия на труд

11 октомври 2016

Важна и задължителна стъпка е да има  безопасни условия на труд, като това е задача за  всички сфери на живота в страната. С интегрирането на дейността по безопасност и здраве при извършването на работа като елемент на бизнес политиката на конкретното предприятие, представлява главен  подход за успешното прилагане на новите стандарти, които са  за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност и пожарна безопасност с ефективни пожарогасители, които са задължителни. Светът се развива постоянно и съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е обхватен и насочен към пълно осигуряване на доброто състояние при работа на всеки един човек, като внимателно се отчитат  промените в труда и всички появи на каквито й да е било  рискове. 

 
Благодарение на по - активната социална политика по отношение на условията на труд, голяма част от ресурсите са  насочени към повишаването на културата у всеки един за предпазване на всички работещи и системното им  развитие на системата за превенция по безопасността и здравето, които са  по време на  работа. Забелязва се развитие в  законодателството, общата социална отговорност, социалния диалог, обучението и образованието, има все по – големи икономически инициативи и т. н.  Спокойно може да се разгледат основните елементи на системата за управление на безопасността и здравето, които се изискват  при работа в отделните предприятия  по няколко начина. Първото нещо трябва  да е на лице деклариране на цялостната  фирмена политика, която е относно  безопасността и здравето при работа. 
 
Може би сте работили или работите сега във фирма.Няма как да не сте забелязали нивото на безопасност, която е особено за пожарната безопасност. Задължително е да има навсякъде достъпни пожарогасител- проверка, която се спазва стриктно. Всяка една фирма има фирмена политика а  ангажимента от страна на ръководството на предприятието е да успее да  реализира конкретните цели им, именно в областта на безопасността и здравето, задължителни  при работа. За целта е нужно да е  конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден един подробен механизъм за последващо реализиране. В този план влизат и  специализирани  форми за наблюдение и отчитане на изпълнението й, и ако има, да се установяват  пропуски в дейността.  Днес виждаме как всичко се развива  и расте,  целите на съвременната политика в област по безопасност са няколко. Като цяло се залага на високо качество на организация на работа, управление, високи мерки, които да са насочени за осигуряване на живота и здравето на работещите. Няма как да не се постави въпроса и за  създаване на съвременна организация на работа. Нужни са конкретни  принципи за  регламентиране на всички трудови отношения. 
 
Трябва да има  предизвикателства и възможности пред всеки един български работодател. Със създаването на организация за управление на труда в конкретно  предприятие  не е задължение за всеки. По скоро трябва да наречем, че е  необходимо да има такава система по безопасност, която трябва да бъде осъзната и използвана от всички работодатели и разбира се и служители, тъй като тук става дума за техният живот.  Ако трябва да поставим няколко задължителни акценти в областта на безопасността и пожарната безопасност и здравето при работа, то това е във фирмения кодекс на труда.  
 
Нужна е  организация за идентифициране, и след това за последващо незабавно отстраняване на всякакви  дейности, които са свързани с опасности и професионални рискове. След това да се прилагат тези принципи и да се осигури нужното обучение за изпълнение и използване на пожарната техника. Планирането е главен  елемент при управлението. Нужно е да се  планират и да се започне осъществяване на различните дейности за управление на безопасността при работа, когато всичко се спазва, няма да има инциденти.