ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване

15 декември 2019

Този стандарт заменя и/или отменя БДС 3-7:2006.

 

В стандарта е направено позоваване на международни/европейски стандарти и документи, на които съответстват следните български стандарти:

 

- на EN 2                               - БДС EN 2;

 

- на ISO 9227                                 - БДС ISO 9227;

 

- на ISO 657-1                                - *;

 

- на ISO 4470                                 - *.

 

 

 

 

Включеното изменение А1:2007 на EN 3-7:2004 е отбелязано с една вертикална линия отляво на съответния текст.

 

 

Следват      страници на EN 3-7:2004 заедно с неговото изменение А1:2007 в превод на български език.

 

 

Този европейски стандарт е одобрен от CEN на 2003-03-05 и включва Изменение 1 одобрено от CEN на 2007-06-30.

Членовете на CEN са задължени да спазват Вътрешния правилник на CEN/CENELEC, в който са определени условията, при които без всякаква промяна този европейски стандарт получава статут на национален стандарт. Актуализирани списъци на такива национални стандарти с техните библиографски справки могат да бъдат получени от Management Centre или от всеки член на CEN.

 

Този европейски стандарт съществува в три официални издания (на английски, немски и френски език). Всяко издание на друг език, направено от член на CEN на негова отговорност чрез превод на неговия национален език и регистрирано в Management Centre, има същия статут като официалните издания.

 

Членове на CEN са националните органи по стандартизация на следните страни: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чешка република, Швейцария и Швеция.

 

 

1    Обект и област на приложение

 

Този стандарт определя характеристиките, технически изисквания за работа и методи за изпитване за носими пожарогасители.

 

Указанието за пригодността на пожарогасителя за използване при пожари на газове (пожари клас С) е по преценка на производителя, но то е приложимо само за пожарогасители с прах, които имат получена категория клас В или клас А и В.

 

Пригодността на пожарогасителите за използване при пожари от клас D (пожари водещи да пламване на метали) е извън обхвата на този стандарт по отношение на изпитване на гасителна ефективност. Обаче, пожарогасители обявени за подходящи за клас D във всички други отношения са обхванати от изискванията за пожарогасители с прах на този стандарт.

 

ÖРазгледани са опасностите когато върху пожари клас F бъдат използвани пожарогасители с прах и въглероден диоксид. По тази причина пожарогасители с прах и въглероден диоксид са изключени от кръга на подходящите за клас F в този европейски стандарт.Õ

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Гасенето на пожари на метал представлява толкова специфична ситуация (от гледна точка на самия метал, формата, конфигурация на пожара и т. н.), че не може да се определи представителен стандартен пожар за целите на изпитването. Ефективността на пожарогасители върху пожари от клас D е необходимо да бъде оценена за всеки отделен случай.

 

 

2         Позоваване

 

Този европейски стандарт включва чрез датирани или недатирани позовавания изисквания от други стандарти. Тези позовавания са цитирани на съответните места в текста и стандартите са изброени по-долу. За датирани позовавания, последващите изменения или преработени издания на тези стандарти се прилагат за този европейски стандарт, само когато са включени в него чрез изменение или преработване. За недатирани позовавания са валидни последните издания на стандартите (включително измененията).

 

ЕN 2,

Класификация на пожарите

ISO 9227,

Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия. Изпитване в солена мъгла.

 

ISO 657-1,

Hot-rolled steel sections – Part 1: Equal-leg angles – Dimensions [Горещовалцувани стоманени профили. Част 1: Равнораменни ъглови профили. Размери]

 

ISO 4470,

 

Sawn timbre – Determination of the average moisture content of lot [Бичена дървесина. Определяне средното съдържание на влага в партида]

 

Farbregister RAL-841-GL.

 

 

3         Термини и определения

 

За целите на този стандарт са приложими следните термини и определения.

 

3.1

пожарогасител

устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара

ЗАБЕЛЕЖКА:  Това налягане може да бъде акумулирано налягане или налягане, получено от отделяне на спомагателен газ от патрон.

 

 

3.2

пожарогасител носим

пожарогасител, който е предназначен да бъде носен и обслужван на ръка, и който в готовност за работа има маса не по-голяма от 20 kg

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Навсякъде в този стандарт той е наречен “пожарогасител”.

 

3.3   

чист агент

непровеждащо ток, летливо или газообразно пожарогасително вещество, което се изпарява без остатък

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Примери за това са флуоровъглероди (FCs), перфлуоровъглероди (PFCs) и флуоройодовъглероди (FICs).

 

3.4

халон

чист агент, който съдържа като първоначални съставни части един или повече органични съединения, съдържащи един или повече от елементите флуор, хлор, бром или йод

 

3.5

корпус

обвивката на пожарогасителя без монтираните към нея принадлежности, но със всички нейни заварени/споени части

 

3.6

пожарогасително вещество

вещество, което се съдържа в пожарогасителя и предизвиква гасене на пожара

 

3.7

заредено количество 

маса или обем на пожарогасителното вещество съдържащо се в пожарогасителя изразено като обем (в литри) за пожарогасители на водна основа, и като маса (в килограми) за другите пожарогасители

 

3.8

пожарогасител на водна основа

Öпожарогасител съдържащ вода, вода с добавка или течен химикал

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Тава включва също и пяна.Õ

 

3.9

пожарогасител с прах

пожарогасител съдържащ пожарогасителен прах

 

3.10

пожарогасител с въглероден диоксид

пожарогасител съдържащ въглероден диоксид

 

3.11

пожарогасител с халон

пожарогасител съдържащ халон

 

3.12

пожарогасител с чист агент

пожарогасител съдържащ чист агент

 

3.13

продължителност на действие

времето, за което пожарогасителното вещество е изтекло, без прекъсване на изтичането, при напълно отворен вентил, без да се включва изтичането на остатъчния изтласкващ газ

 

3.14

остатъчно заредено количество

маса на веществото оставащо след непрекъснато пълно изпразване включително всичкия изтласкващ газ.

 

3.15

максимално налягане при максимална температура на работа P(Tmax) (налягане определено експериментално)

налягане измерено в пожарогасителя след стабилизиране в продължение на 24 часа при максимална температура на работа (която е ³ 60 °С), а за задействани с патрон пожарогасители, максималното налягане  е  максималното налягане отчетено за 0,5 s в период от три минути, като се изключи първата минута след освобождаване на изтласкващия газ

 

3.16

Tmax

максималната температура на работа, декларирана от производителя (виж 7.4.1)

 

3.17

Tmin

минималната температура на работа, декларирана от производителя (виж 7.4.1)

 

 

4    Общи положения

 

4.1   Описание на носимите пожарогасители

 

Носимият пожарогасител се описва чрез вида гасително вещество което съдържа. Понастоящем това са:

-  пожарогасители на водна основа, включително с пяна Öи течен химикалÕ (виж забележка 1);

 

-  пожарогасители с прах;

 

-  пожарогасители с въглероден диоксид;

 

-  пожарогасители с халон (виж забележка 2);

 

-  пожарогасители с чист агент.

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Пожарогасителите на водна основа могат да бъдат произведени с или без средство против замръзване.

 

Пожарогасителите на водна основа, включително с пяна съдържащи в различно съотношение средство против замръзване трябва да бъдат разглеждани като отделни и различни модели за целите на изпитване на диапазона на работни температури (виж 7.4.2) и електрическа проводимост (виж точка 9) и изпитвания за категория пожар. Всички други изисквания за проектиране и конструиране на пожарогасители на водна основа са приложими за всички модели, независимо от съдържанието.

 

ЗАБЕЛЕЖКА 2:  Обръща се внимание на предписание 2037/2000 на Съвета на Европа, отнасящо се за използването на халони.

 

4.1.2   Носимият пожарогасител се състои от следните съставни части:

 

а)   корпус (виж 3.5);

 

b)  арматура на корпуса, която е трайно закрепена или завинтена към корпуса, и включва следното

 

            -  устройство(а) за управление (виж 4.2, 4.3 и 10.1);

 

-  монтажен възел с маркуч (виж 4.4) и/или накрайник и/или струйник;

 

            -  горен монтажен възел. Тук е вграден също и основния затвор (виж 6.3);

 

            -  задействащо устройство (виж 4.3).

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Горният монтажен възел, задействащото устройство и устройството за управление могат да бъдат отделни или могат да бъдат обединени в един блок.

 

с)  вещество (виж 4.1.1).

 

4.2   Управление на изпразването

 

Носимите пожарогасители трябва да бъдат снабдени със самозатварящ се вентил за управление за да е сигурно, че изпразването ще бъде прекъснато временно (виж 10.6).

 

4.3    Работно положение

 

Пожарогасителите трябва да работят без да бъдат завъртани в обратно положение. Задействащото устройство на пожарогасителя трябва да бъде разположено в горната част на пожарогасителя. Устройство за управление в края на маркуча трябва да бъде допустимо. Колелото за ръчно управление на вентила на външния патрон за изтласкващо вещество трябва да бъде разположено в горните 60 % от корпуса на пожарогасителя.

 

4.4   Монтажен възел с маркуч

 

Пожарогасители, които имат маса на пожарогасителното вещество по-голяма от 3 kg или обем на пожарогасителното вещество по-голям от 3 l, трябва да бъдат снабдени с маркуч за изпразване.

 

Дължината на гъвкавата част на монтажния възел с маркуч трябва да бъде 400 mm или по-голяма.

 

Когато пожарогасител, които имат маса на пожарогасителното вещество не по-голяма от 3 kg или обем на пожарогасителното вещество не по-голям от 3 l е снабден с маркуч за изпразване, монтажния възел с маркуч трябва да има минимална обща дължина 250 mm.

 

4.5   Изтласкващи вещества

 

Трябва да бъдат използвани само изтласкващи вещества изброени в таблица 1 или смеси от тях. Максималното съдържание на вода трябва да бъде както е определено в таблица 1, освен когато са използвани в напълнени под налягане пожарогасители на водна основа. Към изтласкващите вещества могат да бъдат добавени трасиращи вещества за улесняване откриването на течове, но трасиращите вещества не е необходимо да бъдат посочени в маркировката.

 

Таблица 1 – Допустими изтласкващи вещества

 

Изтласкващо вещество

Максимално съдържание на вода

масови части, %

Въздух

0,006

Аргон

0,006

Въглероден диоксид

0,015

Хелий

0,006

Азот

0,006

 

4.6   Пожарогасители напълнени под налягане

 

Пожарогасителите напълнени под налягане, с изключение на въглероден диоксид, трябва да имат средства за проверка наличието на налягане, виж точка 8 и точка 11.

 


*Официални издания на позования стандарт/документ могат да бъдат намерени в библиотеката на БИС или със съдействието на БИС.