Вентилационни инсталации. Общи изисквания

06 януари 2019

Чл. 66. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилация за предотвратяване на пожар се предвижда за помещенията, зоните или съоръженията, в които при нормална експлоатация се отделят горими вещества и може да се създаде обща или локална експлозивна атмосфера.

(2) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Засмукване от вентилационните инсталации по ал. 1 се предвижда в зоните с най-голямо наслояване на експлозивоопасни вещества.

(3) (Отм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(4) (Отм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(5) (Отм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 67. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се осигурява подналягане, като обемът на приточния въздух се приема до 90 % от обема на засмуквания въздух. Подналягането се осигурява от автоматични контролери за дебит и налягане.

(2) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Въздухопроводи, през които преминават газове и пари с плътност, по-малкa от плътността на въздуха, се проектират и изпълняват по цялата им дължина с възходящ наклон към вентилатора така, че да не се допуска задържане на газове и пари в тях.

Чл. 68. Ежекторно засмукване (вместо вентилатори) се проектира за местни смукателни инсталации при отделяне на:

1. прах, който се взривява не само от удар, но и от триене;

2. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) големи количества горими газове и пари (ацетилен, етер и др.п.).

Чл. 69. (Изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектирането на смукателни инсталации, обслужващи технологични съоръжения, работещи с експлозивоопасни вещества (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др.), се предвиждат блокировки за осигуряване изключването на технологичните съоръжения при спиране на вентилацията.

Чл. 70. Сушилните съоръжения се осигуряват с автоматични устройства за поддържане на нагряването в тях до допустимата технологична температура.

Чл. 71. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За производства, при които е възможно отделянето и натрупването на горими прахове или летящи частици, освен аспирационна инсталация се предвижда и хидрообезпрашаване, при условие че то не влияе на технологичния процес.

(2) Не се допуска хидрообезпрашаване или овлажняване на въздуха в помещения, в които при смесването на влага и горим прах или летящи частици се образува експлозивна атмосфера (при производство на калциев карбид, при рудомелене в заводи за сярна киселина и др. под.).

(3) Не се допуска проектирането на филтри за вентилационни инсталации, отделящи токсични вещества при горене, в сгради, в които е предвидено най-малко едно помещение за едновременно пребиваване на повече от 100 човека, и за сгради с височина над 28 m.

Чл. 72. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения от категории по пожарна опасност Ф5Б и Ф5В, в които се отделя и натрупва горим прах или летящи частици, се предвиждат стационарни или подвижни прахосмукачки, предназначени за експлоатация в експлозивна атмосфера.

(2) (Отм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 73. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината от етажните евакуационни пътища и за създаване на повишено налягане в сгради с височина над 28 m се проектират при спазване изискванията на чл. 326 и 327.

Чл. 74. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Пожарните сектори и частите на сградата, разделени с брандмауери, се проектират със самостоятелни вентилационни и климатични инсталации.

Чл. 75. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За подземните складови помещения с площ над 5 m2 от категория по пожарна опасност Ф5В, в които не се изисква ВСОДТ (за помещенията и обслужващия ги коридор), се предвижда възможност за естествено отвеждане на дима посредством отвор (остъкление) с площ не по-малка от 1 % от площта на пода или принудителна смукателна вентилация с кратност на въздухообмена не по-малко от 3 h-1.

Чл. 76. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Помещенията за зареждане на акумулатори (киселинни или алкални) се отнасят към категория по пожарна опасност Ф5В, когато:

1. в схемата за управление и автоматика на акумулаторната батерия е предвидена блокировка на зарядните агрегати и вентилационната уредба, която осигурява концентрация на водород преди началото на зареждането, по време на зареждането и след неговото завършване два и половина пъти под долната експлозивна граница;

2. при неработеща принудителна вентилация концентрацията на водород не образува експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 5 % от свободния обем на помещението, и е осигурена естествена вентилация;

3. акумулаторите не образуват експлозивна атмосфера.

(2) Количеството водород (Vн2) в m3, което се отделя при зареждане на киселинни акумулатори за 1 час, се определя по формулата:

където:

В е коефициент, определящ отделянето на водорода при зареждане от 0,92 до 0,98;

I load - токът на зареждане, А;

N - броят на елементите, които се зареждат;

T0 - термодинамичната температура, 273 °К;

t - температурата на помещението, °С;

P - действителното налягане на въздуха за дадена местност, mmHg.

(3) При зареждане на няколко акумулаторни батерии и след преобразувания формулата по ал. 2 придобива вида:

.

(4) Количеството водород (Vн2) в m3, което се отделя при зареждане на алкални акумулатори за 1 час, се определя по формулата,

където К е коефициент на увеличаване на количеството отделящ се водород; приема се от 1,2 до 1,3.

(5) Концентрацията на водород (СH2) в % по обем в помещението се определя по формулата:

,

където:

2  е количеството отделен водород, m3;

Vfrv – свободният обем на помещението, m3.

(6) Необходимият минимален дебит (Vвз) в m3/h на вентилационната уредба се определя по формулата:

,

където:

ψ е коефициент на неравномерност на отделянето и разпространението на водород във въздуха на помещението (ψ ³ 5);

Cдег е долната експлозивна граница на водорода.

Чл. 77. (1) Вентилационната система за сцени в сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 се проектира самостоятелно, като се изолира от вентилацията на залата с места за зрители, както и от други помещения.

(2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) На отвора на сцени в зрителни зали с повече от 800 места се монтира пожарозащитна завеса за предотвратяване проникването на дим и топлина. Пожарозащитната завеса се предвижда с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост най-малко ЕI 90. Спускането на пожарозащитната завеса се предвижда най-малко от две места със скорост не по-малка от 0,2 m/s, като освен механично се предвижда и ръчно спускане със звуков сигнал.

Чл. 78. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска обединяване на засмуквания въздух от вентилационните инсталации, когато той съдържа:

1. газове, пари или прах, при химическото съединяване или при механичното смесване на които температурата се повишава, вследствие на което може да се получи възпламеняване, горене или взрив (например при смесване на калциев карбид с водни пари, на алуминиева пудра с водни пари, на хлор с водород и др.);

2. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) вещества, които могат да влязат във взаимодействие помежду си (цианови съединения, хлорпикрин, хлор и амоняк и др.) и да образуват експлозивна атмосфера;

З. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) горими вещества, които могат да полепнат или да кондензират във въздухопроводите.

Чл. 79. (Попр., ДВ, бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 75 от 2013 г.) В помещения с електрически машини, апарати и съоръжения, съседни на помещения със зони „0”, „1” и „2” по чл. 268, се проектира приточна вентилация за осигуряване на повишено налягане не по-малко от 20 Ра.

Чл. 80. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се допуска рециркулация на въздуха в помещения от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б.

Чл. 81. (1) Между аспирационните уредби за транспортиране на горими материали (отпадъци) и пещите се предвижда приемен бункер, изпълнен от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(2) Преди приемния бункер се предвижда пожарна клапа с огнеустойчивост EI 60.

Чл. 82. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За случаите на възникване на пожар се предвижда автоматично затваряне на пожарните клапи (автономно или по сигнал от пожароизвестителната система) и автоматично или ръчно изключване на вентилационните инсталации с изключение на вентилационните системи за отвеждане на дима и топлината и вентилационните системи по чл. 75.

Чл. 83. (1) (Досегашен текст на чл. 83; изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1 за помещения от категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие с табл. 13 или чрез изчисления съобразно параметрите, определени в технологичния проект. При определяне на кратността на въздухообмена в помещението се отчита количеството въздух, засмуквано от общообменните и местните (локалните) вентилационни системи.

(2) (Нова, ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За помещения извън тези по ал. 1 кратността на вентилацията по чл. 66, ал. 1 се приема не по-малко от 3 h-1 (от пълния обем на помещението).

Аварийна вентилационна инсталация

 

Чл. 84. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Аварийна вентилационна инсталация се проектира за зоните и помещенията от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б, както и за помещения от клас по функционална пожарна опасност Ф5 с газифицирани съоръжения, в които при авария е възможно да се образува експлозивна атмосфера в обем, по-голям от 5 % от свободния обем на помещението.

(2) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на въздухообмена на аварийната вентилационна инсталация се приема не по-малко от 8 h-1 (от пълния обем на помещението) независимо от кратността на другите постоянно действащи общообменни и местни (локални) вентилации в помещението.

(3) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Кратността на аварийната вентилационна инсталация може да се определя и по изчислителен начин съгласно параметрите, определени в технологичния проект, но тя не може да е по-малка от изискващата се кратност по ал. 2.

(4) (Отм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 85. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Аварийната вентилационна инсталация се предвижда блокирана с газоанализатори, подаващи звуков и светлинен сигнал. Когато в помещението се достигне концентрация 10 % от ДЕГ на отделяното вещество, аварийната вентилационна инсталация се включва автоматично от сигнал на газоанализаторите.

(2) За аварийните вентилационни инсталации по ал. 1 се осигурява възможност и за ръчното им включване посредством пускова апаратура, монтирана до входа на помещението.

Чл. 86. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Засмукване от аварийните вентилационни инсталации се предвижда в зоните с най-голямо отделяне и наслояване на експлозивоопасни вещества.

Чл. 87. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) За помещенията с аварийна смукателна вентилация се предвижда компенсация на въздух по естествен или механичен начин.

(2) Аварийна приточна вентилационна инсталация се проектира, когато не се допуска преминаване през смукателните вентилатори на експлозивоопасни газове и пари поради опасност от възпламеняване при триене. В помещението се предвиждат изходящи отвори, чието разположение се съобразява с плътността на изпускания продукт.

Чл. 88. (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Аварийните смукателни вентилационни инсталации се проектират с вентилатори съгласно чл. 278.

Чл. 89. (Досегашна ал. 1; изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.;) Изхвърлянето на въздуха от аварийната вентилация се извършва съобразно плътността на изпускания продукт, на разстояние най-малко 10 m от възможни източници на възпламеняване и в естествено проветрявани зони на територията на обекта.