Устойчивост на корозия и технически характеристики при пожар

15 февруари 2020

Устойчивост на външна корозия 

Изпитването трябва да бъде проведено в съответствие с.

 

След като е подложен на процедурата на изпитване описана в Н.1 и двата пожарогасителя трябва да отговарят на следните изисквания:

- силата или съответно енергията изисквана за активиране на пожарогасителя, трябва да бъде както е определено в 10.2.

 

- силата изисквана за освобождаване на предпазното устройство трябва да бъде както е определено в 10.3;

 

-  когато пожарогасителя е изпитан в съответствие с приложение А, продължителността на действие при (20 ± 10) °С трябва да бъде в рамките на ± 25 % от средната стойност дадена в 7.1.2;

 

- след работа, манометърът или индикаторът за налягане, ако един е монтиран, трябва да се връща към показанието за липса на налягане;

 

-  когато пожарогасителя е изпитан в съответствие с приложение Е, техническите характеристики на маркуча трябва да бъдат както са определени в 10.5. Изпитването е проведено при (20 ± 5) °С;

- по метала на пожарогасителя не трябва да има корозия, водеща до влошаване неговата работа или безопасност.

 

Устойчивост спрямо гасителното вещество на пожарогасители използващи вещества на водна основа 

 

След като е подложен на процедурата на изпитване описана в Н.2 и двата пожарогасителя трябва да отговарят на следните изисквания:

 

Не трябва да има видими признаци на корозия по метала, нито отделяне, напукване, образуване на шупли на защитното покритие. Не трябва да има видима промяна в цвета на пожарогасителното вещество, различни от тези които са резултат на топлинните цикли.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключение би трябвало да бъде направено за промяна на цвета, която става естествено и се дължи на температурните промени. Препоръчва се две проби от пожарогасителното вещество да се съхраняват в затворени стъклени съдове за сравнение, като една от пробите се изложи на същия температурен цикъл както пожарогасителя и  се сравни с веществото в пожарогасителя след изпитването.

 

 

  Технически характеристики при пожар

 

Общи положения

 

15.1.1 Техническите характеристики при пожар трябва да бъдат изпитани в съответствие с приложение І, Öприложение L и приложение MÕ. Преди изпитването пожарогасителите с прах трябва да бъдат подложени на процедурата на уплътняване, описана в приложение К.

 

15.1.2  Носимият пожарогасител трябва да се приеме за удовлетворяващ съответните изисквания за техническите характеристики при пожар, когато две от три изпитвателни огнища са угасени. Серията изпитвания е завършена след три огнища или когато първите две огнища са угасени или и двете не са били угасени. Всяка серия изпитвания трябва да бъде завършена преди започване на следващата. Няма ограничение за броя серии, които могат да бъдат проведени върху един и същ вид пожарогасители без видоизменения, но една серия трябва да се състои от поредни огнища и резултатите не трябва да се пренебрегват.

 

15.1.3    Ако само едно изпитвателно огнище от серия от 3 е угасено, този благоприятен резултат може да бъде използван само като първоначален резултат в следващата серия пожарни изпитвания за този модел пожарогасител, при по-ниска категория пожарно изпитване.

 

15.2    Категория пожар клас А

 

Категорията пожар клас А трябва да бъде определена в съответствие с І.2.

 

15.3    Категория пожар клас В

 

Категорията пожар клас В трябва да бъде определена в съответствие с І.3 Öи пригодност за полярни разтворители, ако е приложимо в съответствие с приложение М.Õ

 

15.4 ÖКатегория пожар клас F

 

Категорията пожар клас В трябва да бъде определена в съответствие с L.5Õ

 

16     Идентификация на носимия пожарогасител

 

16.1   Цвят

 

Цветът на корпуса трябва да бъде червен RAL 3000 както е определено във Farbregister RAL-841-GL.

 

Национални нормативни актове, могат да изискват оцветен участък с площ до 10 % от площта на повърхността на корпуса на пожарогасителя да бъде използван за идентифициране на пожарогасителното вещество. 

 

16.2   Маркировка

 

Маркировката върху пожарогасителя трябва да бъде в контрастен цвят спрямо фона. Маркировката трябва да бъде разделена на пет полета както е показано на фигура 2.

 

Маркировката изисквана от полета 1, 2, 3 и 5 трябва да бъде събрана върху един и същи етикет или рамка. Етикета (или рамката) трябва да бъде така разположен, че да може ясно да се чете, когато пожарогасителят е на конзолата си.

 

Информацията, съдържаща се в поле 4 може да бъде разположена другаде върху пожарогасителя.

 

Стойността на Н за изчисляване височината на шрифта (която трябва да бъде определена чрез позоваване на главната буква Е), освен когато маркировката е на повече от един език, трябва да бъде не по-малка от:

 

-  3 mm за пожарогасителите, имащи заредено количество £ 3 kg или 3 l;

 

-  5 mm за пожарогасителите, имащи заредено количество > 3 kg или 3 l.

 

Ако маркировката е на повече от един език, минималната стойност на Н трябва да бъде 2 mm.

 

Височината на шрифта в полета 1, 2, 3 и 4 трябва да бъде както следва, при допустими отклонения ± 10 %:

 

-  Поле 1 :    1,5 х Н за думата “пожарогасител”;

 

 0,75 х Н за другата информация;

 

-  Поле 2 :    1 х Н;

 

-  Поле 3 :    1 х Н;

 

-  Поле 4 :    0,5 х Н.

 

Височината на рамката, съдържаща поле 5 не трябва да превишава 1/3 от общата височина на полета 1, 2 и 3.

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЖАРОГАСИТЕЛ

 

12 кg : А В С прах

 

55А                   233В                    С

 

 

1,5

 

0,75

 

0,75

 

 

‚

 

 

1. ИЗТЕГЛИ ПРЕДПАЗНИЯ ШПЛЕНТ

 

 

 

 

2. УДАРИ БУТОНА

 

 

 

 

3. НАТИСНИ ЛОСТА НА СТРУЙНИКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ƒ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1

 

 

„

след употреба напълни отново. проверЯВАЙ ПериодичнО

ежегодно ПроверЯВАЙ теглото на патрона

 

ИСПОЛЗВАЙ САМО ПРОДУКТИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪГЛАСУВАНИЯ МОДЕЛ

 

ПОЖАРОГАСИТЕЛНО ВЕЩЕСТВО : 12 kg АВС        ОДОБРЕНИЕ: № 413 А

 

                 Изтласкващ газ: 225 g CO2                          тип: Х25Н

 

ТемпературЕн  ДИАПАЗоН : от – 20 °С до + 60 °С

 

 

 

 

 

 

0,5

…

ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:   Цифрите в кръгче показват полето от маркировката, а цифрите в дясно на всяко поле показват височината на шрифта като част от Н (виж 16.2).

 

Фигура 2 - Пример за маркировка на пожарогасител

 

 

 

Поле 1   Трябва да съдържа последователно следната информация:

 

-  думата „пожарогасител" или „пожарогасител" плюс веществото;

 

-  видът на пожарогасителното вещество и номиналното заредено количество;

 

- категорията или категориите пожари за пожарогасителя Ö(виж 6.4, точка 15, приложение І и приложение L).Õ

 

 

Поле 2    Трябва да съдържа следната информация:

 

-  инструкциите за използване, които трябва да включват една или повече схеми (пиктограми), всяка с обяснение.

 

Текстът на инструкциите за използване е на езика или езиците на страната, където пожарогасителят ще бъде използван, различните действия, които трябва да бъдат извършени са показани едно след друго вертикално от горе на долу.

 

Пиктограмите трябва да са разположени в същата последователност със съответния текст и посоката на движенията, които трябва да бъдат извършени трябва да бъде указана със стрелки.

 

-  пиктограмите, представящи вида на пожарите са показани на Öфигура 3 и фигура L.1. Пиктограмите за клас А, клас В и клас FÕ трябва да бъдат използвани само където върху маркировката е показана съответната категория пожар. Пиктограма клас С трябва да бъде показана само върху прахови пожарогасители където пригодността за клас С е показана върху маркировката. Тези пиктограми трябва да бъдат разположени хоризонтално на един и същи ред, под инструкциите за използване.

 

-  Öза пожарогасители изпълняващи изискванията на приложение М думите: “подходящи за използване върху полярни разтворители” непосредствено върху пиктограмите, изобразяващи вида пожар.Õ

 

Пиктограмите представящи вида на пожара, трябва да бъдат отбелязани в квадратни карета със страна най-малко 20 mm за носими пожарогасителите със заредено количество по-малко или равно на 3 kg или 3 l, и най-малко 25 mm за носими пожарогасителите със заредено количество по-голямо от 3 kg или 3 l. Квадратче съдържащо буквен код трябва да бъде показано в ъгъла на всяка пиктограма както е на фигура 3.

 

Пожарогасители обявени като подходящи за клас D не трябва да бъдат маркирани като подходящи за някакъв друг клас.

 

Поле 3 трябва да съдържа информация отнасяща се за някои ограничения или опасности при използване, по-специално относно токсичност и електрически риск.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Внимание се обръща на националното законодателство.

 

Носими пожарогасителите, използващи вода или пяна и неизпитани или неотговарящи на изискванията на точка 9 трябва да бъдат маркирани със следното предупреждение “ВНИМАНИЕ: да не се използва при  електрически съоръжения под напрежение”.

 

Носими пожарогасители, използващи други агенти и пожарогасители на водна основа отговарящи на изискванията на точка 9, трябва да бъдат маркирани с указание, че са подходящи за използване при  електрически съоръжения под напрежение, например  „подходящи за използване при  електрически съоръжения под напрежение до 1000 V от разстояние 1 m"

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Внимание се обръща на националното законодателство или практика.

 

Поле 4   трябва да съдържа най-малко следното:

 

- инструкция за презареждане след всяко задействане;

 

- инструкция за периодични проверки и използване само на продукти и резервни части в съответствие със съгласувания модел за презареждане и поддържане;

 

- идентификацията на пожарогасителното вещество и по-специално идентификация и процентно съдържание на добавките за вещества на водна основа;

 

-  ако е приложимо, идентификация на изтласкващия газ;

 

-  номерът(та) или справка (и) отнасяща се за одобрението пожарогасителя;

 

-  означение на производствения модел;

 

-  температурния диапазон на действие;

 

-  предупреждение за риск от замръзване за пожарогасители на водна основа;

 

         -  позоваване на европейския стандарт ЕN 3.

 

Поле 5  трябва да съдържа:

 

-  наименованието и адреса на производителя и/или доставчика на носимия пожарогасител.

 

В допълнение, годината на производство трябва да бъде маркирана някъде върху носимия пожарогасител.

 

 

Поддържане

 

Трябва да бъде възможно да се извършва периодично поддържане на всеки носим пожарогасител.

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1:   Интервалите на периодично поддържане могат да бъдат посочени в маркировката дадена в поле 4 (виж 16.2)

 

ЗАБЕЛЕЖКА 2:    Внимание се обръща на националното законодателство.