Стационарни пожарогасителни системи- Шлангови системи Част3: Поддръжка на пожарни кранове с полутвърд шланг и шлангови системи с плосък шланг

25 ноември 2019

Този европейски стандарт е приет от CEN на 17 декември 1999 година.

Членовете на CEN  са задължени да спазват Вътрешния Правилник на CEN/CENELEC, който определя условията за даване на статут на национален стандарт на настоящия европейски стандарт без никакво изменение. Актуализирани списъци и библиографски позовавания, отнасящи се до такива национални стандарти, могат да бъдат получени при подаване на молба до Централния Секретариат или друг член на CEN.

Този европейски стандарт съществува в три официални версии (английска, френска, немска). Версия на друг език, създадена чрез превод на съответния език на член на CEN на негова отговорност и обявен в Централния Секретариат, има същия статут, както официалните версии.

Членове на CEN са националните стандартизационни органи на Австрия, Белгия, Република Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

ПРЕДГОВОР

Този европейски стандарт е разработен от Технически Комитет CEN/ТС 191 "Стационарни пожарогасителни системи", чийто секретариат е в BSI.

На настоящия европейски стандарт ще бъде даден статут на национален или чрез публикуване на идентичен текст или чрез одобряване най-късно до август 2001 г., като противоречащите му национални стандарти трябва да бъдат отменени най-късно до август 2001 г.

EN 671 има общо заглавие "Стационарни пожарогасителни системи-Шлангови системи" и е в три части, част 1 "Пожарни кранове с полутвърди шлангове", Част 2 "Шлангови системи с плоски шлангове" и настоящата част 3 "Поддръжка на шлангови макари с полутвърди шлангове и шлангови системи с плосък шланг".

Съгласно Вътрешния Правилник на CEN/CENELEC националните стандартизационни организации на следните страни са задължени да въведат този европейски стандарт: Австрия, Белгия, Република Чехия, Дания, Финландия, Франция, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

ВЪВЕДЕНИЕ

Пожарните кранове и шланговите системи при определени условия представляват много ефективно пожарогасително съоръжение с непосредствено непрекъснато водоснабдяване. Те са особено ценни в начален стадий на пожара и могат да бъдат ефикасно задействани от необучено лице. Пожарните кранове и шланговите системи могат да имат дълъг експлоатационен срок, но тяхната пригодност зависи от поддръжката, за да се гарантира непосредствената им готовност за действие при необходимост .

1. Област на приложение.

Този европейски стандарт дава препоръки за контрол и поддръжка на пожарни кранове и шлангови системи, така че те да продължават да изпълняват предназначението си, за което са били произведени, доставени или монтирани и да гарантират първоначална намеса в извънредна ситуация като започнат гасенето на пожара преди да бъдат приложени по-мощни средства.

 Този стандарт е приложим за  пожарни кранове и шлангови системи, инсталирани във всякакъв тип сгради, независимо от естеството на тяхното използване.

2. Нормативни позовавания.

Този европейски стандарт включва условия от други публикации чрез датирани или недатирани позовавания. Тези нормативни позовавания са поместени на съответни места в текста, а публикациите са описани по-долу.  Датираните позовавания, следващи изменения или ревизии на някои от тези публикации, се прилагат към настоящия европейски стандарт само когато са включени в него като изменение или ревизия. При недатираните позовавания следва да се прилага последното издание на публикацията (включително измененията).

EN 671-1        Стационарни пожарогасителни системи-Шлангови системи-

                           Част 1: Пожарни кранове с полутвърд шланг

 

EN 671-          Стационарни пожарогасителни системи-Шлангови системи-

                         Част 2: Шлангови системи с плосък шланг

3. Термини и определения.

За целите на този стандарт се използват следните термини и определения:

3.1 Автоматичен пожарен кран

Пожарогасителна система, състояща се от макара с водозахранване в центъра, автоматичен спирателен кран на входа, намиращ се до макарата, полутвърд шланг, струйник със спирателено устройство и ако е необходимо,  шлангов водач [EN 671-1]

3.2 Автоматичен спирателен кран

Двупозиционен спирателен кран, работещ автоматично.

3.3 Компетентно лице

Лице с необходимите квалификация и опит, имащо достъп до съответните инструменти, оборудване и информация, наръчници и познания за някои специални процедури, препоръчани от производителя, което е способно да извършва съответните процедури по поддръжката, посочени в настоящия стандарт.

3.4 Съединител

Устройство, използвано за свързване на шланга към крана или струйника със спирателен кран.

3.5 Противопожарна шлангова система

Пожарогасителна система, състояща се основно от кутия или кожух, стойка за шланга, ръчнозадействащ се спирателен кран, плосък шланг със съединители, струйник със спирателен кран. [EN 671-2]

3.6 Стойка за шланг

Устройство, използвано за закрепване на шланга [EN 671-2]

3.7 Плосък шланг

Шланг, който е плосък, с изключение на случаите, когато е под вътрешно налягане .[EN 671-2]

3.8 Поддръжка

Комбинация от всички технически и административни действия, включително надзорни действия, предназначени да запазят дадена система в изправност или да я възстановят до състояние, в което тя може да изпълнява възложената и функция.

3.9  Ръчно задействащ се пожарен кран

Пожарогасителна система, състояща се от макара с водозахранване в центъра, ръчно задействащ се спирателен кран на входа, намиращ се до макарата, полутвърд шланг, струйник със спирателен кран и ако е необходимо, шлангов водач  [EN671-1]

3.10 Ръчно задействащ се спирателен кран

Самостоятелен, ръчно задействащ се кран, монтиран непосредствено до пожарния кран или шланговата система.

 

3.11 Отговорно лице

Лице, отговарящо или упражняващо ефективен контрол за изпълнение на изискванията за пожарна безопасност, които са приети или са предназначени за сградата или помещенията  .

Забележка: В зависимост от националните наредби отговорно лице може да бъде ползвателя или собственика на помещенията.

3.12 Полутвърд шланг

Шланг, който запазва своето кръгло сечение дори когато не е под налягане.

3.13  Струйник със спирателно устройство

Устройство, разположено в края на шланговата линия, което служи да формира, направлява и регулира водната струя [EN 671-1].

3.14 Доставчик

Страна, отговорна за продукта, процеса или експлоатацията, която може да даде гаранция за качественото им изпълнение.

Определението може да се отнесе до производители, дистрибутори, вносители, монтажници, организации и отговорници по експлоатацията.

3.15 Подвижен пожарен кран.

Подвижен пожарен кран, имащ възможност да се върти в повече от една равнина и монтиран на един от следните елементи:

            - въртяща се конзола; или

            - въртяща се тръба; или

            - отваряща се врата [EN 671-1].

4. Рутинни проверки, извършвани от отговорното лице

Трябва да бъдат извършвани редовни проверки на всички пожарни кранове и шлангови системи от отговорното лице или негов представител, на интервали, зависещи от условията на средата и/или пожарния риск/опасност. Той трябва да бъде сигурен, че всеки пожарен кран или шлангова система:

            - се намира  на указаното място;

            -е достъпен, открит (видим) и има четливи инструкции за експлоатация;

            - няма видими повреди, корозии или течове.

Отговорното лице трябва да вземе незабавни мерки за отстраняването на нередностите там, където е необходимо.

5. Описи на пожарни кранове и шлангови системи

С цел извършване на проверка за съответствието на пожарния кран или шланговата система с инструкциите на производителите, отговорното лице трябва да съхранява документация, съдържаща план с точното месторазположение и техническите данни на всяка система.

 

6. Контрол и поддръжка

6.1 Годишна проверка и поддръжка

Проверката и поддръжката трябва да бъдат извършвани от компетентно лице.

Шлангът трябва да бъде разпънат, под налягане, струйникът отворен до край, след което да се извърши проверка по следните точки:

а) Системата да е достъпна, незатрупана, без повреди, частите и да не са корозирали и да няма течове;

в) Инструкциите за експлоатация да са ясни и четливи;

с) Месторазположението да е ясно обозначено;

d) Скобите за монтиране на стената да са подходящи за предназначението си и да са неподвижни и стабилно закрепени;

e) Водната струя да е непрекъсната и достатъчна (препоръчително е използването на разходомер и манометър);

f) Манометъра (ако има монтиран такъв) да функционира правилно и в диапазона на своя работен обхват;

g) Шлангът трябва да бъде проверен по цялата му дължина за признаци на напукване, деформация, износване или повреждане. Ако по шланга бъдат открити следи от дефекти, същият трябва да бъде подменен или да бъде изпитан на максимално допустимото работно налягане.

h) Затягащите скоби или пръстени, присъединяващи шланга към съединителите, да са от подходящ вид  и да са надеждно затегнати;

i) Шланговите барабани да се въртят свободно и в двете посоки;

j) При подвижните пожарни кранове се проверява дали шарнирът се върти лесно и дали макарата се върти на 180°;

к) При ръчно задействащите се пожарни кранове се проверява дали спирателният кран е от подходящ вид и дали сработва лесно и правилно;

l) При автоматично задействащите се пожарни кранове се  проверява правилната работа на автоматичната задвижка, както и на изолиращия кран за обслужване.

m) Проверява се състоянието на захранващия водопровод, като особено внимание трябва да се обърне на всеки гъвкав водопровод за следи от повреди или износване;

n) Ако са монтирани в касета, проверете я за следи от повреди и дали вратичката и  се отваря свободно;

о) Проверете дали струйникът е от подходящия вид и дали сработва лесно;

р) Проверете работата на шланговите водачи и дали са правилно и здраво закрепени;

q) Оставете пожарният кран и шланговата система в готовност за незабавна употреба;

При необходимост от по-обстойно обслужване, на пожарния кран или шланговата система трябва да бъде поставен надпис " Не е на дежурство" , а компетентното лице трябва да уведоми ползвателя/собственика.

 

6.2 Периодична проверка и поддръжка на шланговете.

Съгласно EN 671-1 и/или  EN 671-2 на всеки 5 години всички шлангове трябва да бъдат изпитани на максимално работно налягане.

7. Протоколи за проверка и поддръжка

След инспекция и необходимите коригиращи мерки (виж точ.6.1 и 6.2), пожарните кранове и шланговите системи трябва да бъдат маркирани от отговорното лице с надпис "Проверено". Отговорното  лице трябва постоянно да отразява в протокол всички инспекции, проверки и изпитвания. Протоколът трябва да включва:

            - дата (година и месец) на инспекцията и изпитванията;

            - отразяване на резултатите от изпитването;

            - вид, количество и дата на монтиране на резервните части;

            - допълнително изпитване, ако е необходимо;

            - дата (година и месец ) за следващата инспекция и изпитване;

            - идентификация на всеки пожарен кран и/или шлангова система.

8. Пожарна безопасност по време на инспекция и поддръжка.

Тъй като инспекцията и поддръжката могат да намалят временно ефективността на пожарната защита:

- в зависимост от оценката на пожарната опасност само ограничен брой пожарни кранове и шлангови системи могат да бъдат подложени едновременно на продължително обслужване в дадена обособена зона;

- трябва да се вземе в предвид осигуряването на допълнителни противопожарни мерки , както в периода на обслужването, така и по време на прекъсване на водозахранването.

9. Отстраняване на дефекти.

Само отговарящи на съответния стандарт компоненти, като например шлангове, дюзи, входящи спирателни кранове, доставени или одобрени от доставчика на пожарния кран или шланговата система, могат да бъдат използвани за подмяна на негодните за по нататъшна употреба такива.

Забележка: Важното е всички повреди да бъдат отстранени във възможно най-кратък срок, така че пожарогасителната система да бъде възстановена в задоволително състояние.

10. Надпис, отразяващ поддръжката и инспекцията.

Данните, свързани с поддръжката и инспекцията, трябва да бъдат отразени в табела, която не трябва да покрива която и да е от маркировките на производителя.

Надписът трябва да съдържа следните данни:

- думата "Проверено"(виж точка 7);

- името и адреса на доставчика на пожарния кран или шланговата система (виж точка 3.14);

- означение, ясно посочващо отговорното лице (виж 3.3);

- дата (година и месец), посочваща кога са извършени действията по поддръжката (виж точки 6.1 и 6.2).