Стационарни гасителни инсталации. Вътрешни хидранти Част 2: Инсталации с гъвкав шланг

23 октомври 2019

Настоящият европейски стандарт е изработен в Работна група 9 "Шлангови инсталации" на Техническия комитет CEN/TC 191 "Стационарни гасителни инсталации", чийто секретариат се води от BSІ.

EN 671 носи основно заглавие "Стационарни гасителни инсталации - Шлангови инсталации" и се състои от две части, а именно настоящата част 2 и част 1: "Вътрешни пожарни кранове с формоустойчив шланг". Двата стандарта са част от поредица европейски стандарти за гасителни инсталации.

Настоящият стандарт трябва да получи статут на европейски стандарт, чрез издаване на идентичен текст или чрез признаване до месец …. 1995 г. и всички действащи противоречащи му национални стандарти трябва да се отменят до …….. 1995 г.

Ползватели на настоящия стандарт трябва да използват само изделия, чието производство се следи със система за качество съгласно EN 29001, както EN 29002 и/или EN 29003 (виж ПРИЛОЖЕНИЕ G). Приложения А, В, С, D и E  са съставна част от стандарта. Приложения F и G служат са информационни.

В съответствие с правилника на CEN/СENELEC следните страни са задължени да приемат настоящия стандарт: Белгия, Дания, Германия, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Исландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария Испания и Великобритания.

Увод

Вътрешни пожарни кранове, когато са в изправно състояние, са ефективни средства за пожарогасене, тъй като постоянно са в състояние да подадат вода.

Изискванията на настоящия стандарт са изработени така, че да осигурят ефективно използване на вътрешния пожарен хидрант от един човек, той да има дълъг живот и да не изискват голяма поддръжка.

1. Област на приложение

Настоящият европейски стандарт определя изискванията и методите за изпитване на конструкцията и изпълнението на вътрешни противопожарни хидранти с гъвкав шланг за вграждане в сгради и други строителни съоръжения. Те трябва да са постоянно свързани с водоснабдителната система и да са подходящи за използване от живущите.

Разпоредбите могат да се използват и за други приложения, например в корабостроенето или в агресивна околна среда. В тези случаи могат да се наложат и допълнителни изисквания.

Нормативните приложения служат за провеждане на изпитванията за съответствие. Приложение А определя реда на изпитванията за съответствие, приложения В, С, D и Е  съдържат конкретните изпитвания. Приложение F съдържа препоръки за дебита, налягането и водоснабдяването.

Забележка: Всички данни за налягане са дадени в мегапаскали; 
1 Мра = 10 bar.

 

2. Нормативни препратки

Настоящият европейски стандарт съдържа разпоредби определени с датирани и недатирани препратки към други публикации. Тези нормативни препратки са цитирани на съответните маста в текста а публикациите са изброени по-долу. При датирани препратки по-късни изменения или преработки са част към настоящия стандарт, ако са внесени с изменение или преработка в него. При недатирани препратки важи последното издание на публикацията.

ISO 7-1      1982  Pipe threads where pressure-tight joints are made of the threads Part 1: Designation, dimensions and tolerances

ISO 3864   1984 Safety colours and safety signs

ISO/DIS 4892-2.2 Plastics - Methods of exposure to laboratory light sourcees Part 2: Xenon arc sources

ISO 5208   1982  Industrial valves - Pressure testing for valves

ISO 9227    1990 Corrosion test in artifical atmosphere - salt spray tests

3. Определения

За работа с настоящия стандарт важат следните определения:

3.1 Вътрешен пожарен кран: Гасително устройство състоящо се от: защитен шкаф или капак, устройство за поемане на шланга, ръчно задвижван вентил, гъвкав шланг със съединители и струйник със спирателен кран.

3.2 Шкаф: Съд за вътрешния пожарен кран, защитаващ го от въздействия на околната среда и повреди.

3.3 Устройство за поемане на шланга: Част която поема шланга.

3.4 Гъвкав шланг: Шланг който е плосък, ако не е напълнен под налягане.

3.5 Съединител: Част за свързване на шланга към вентила и струйника.

3.6 Струйник, със спирателен кран: част на края на шланга за задаване на посоката и за регулиране на подаването на вода.

 

4 Означение

4.1 Общи положения

Вътрешният пожарен кран трябва да е снабден със следните означения:

- начин на закрепване (виж раздел 4.2)

- изпълнение на устройството за поемане на шланга  (виж раздел 4.3)

- диаметър и дължина на шланга в m.

ЗАБЕЛЕЖКА: Означението на вътрешен пожарен хидрант, монтиран като стенен шкаф с макара и 20 m шланг с диаметър 52 mm е: EN671-2c-1/52-20

4.2 Вид на закрепване (монтаж)

Вътрешният пожарен хидрант трябва да отговаря на едно от следните изпълнения:

- Изпълнение А: Рамка за вграждане в стенна ниша с врата

- Изпълнение В: Шкаф за вграждане в стенна ниша

- Изпълнение С: Шкаф за закрепване на стена.

4.3 Устройство за поемане на шланга

4.3.1 Общи положения

Поемането на шланга трябва да отговаря на една от следните изпълнения:

- Вид 1: Въртяща се макара за шланга

- Вид 2: Ниша за навит шланг

- Вид 3: Кош за шланг нагънат на зиг-заг.

4.3.2 Вид 1

Макарата за шланга трябва да се върти около оста си, за да може шланга да се размотае безпрепятствено. Диаметърът на вътрешния барабан трябва да е най-малко 70 mm. Процепът за вкарване на прегънатия шланг трябва да е най-малко 20 mm широк и да преминава по протежение на целия диаметър на барабана, в който лежи гъвкавия шланг.

4.3.3 Вид 2 и вид 3

При вид 1 и вид 3 закрепващите елементи в шкафа трябва да позволяват изнасяне (завъртане) на ъгъл 90° спрямо задната стена на шкафа. Оста трябва да се върти във вертикална посока.

5 Шланг и принадлежности

5.1 Общи положения

Шланга трябва да е гъвкав (плосък).

5.2 Вътрешен диаметър на шланга

Вътрешният диаметър на шланга трябва да е най-много 52 mm.

5.3 Максимална дължина

Максималната дължина на шланга трябва а е най-много 20 m.

5.4 Съединители

5.4.1 Общи положения

Видът на съединителите трябва да е определен и съгласуван с потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновено се използват съединители отговарящи на националната нормативна база, на страната в която вътрешните противопожарни кранове се монтират.

5.4.3 Свързване на съединителите

Съединителите трябва да са обвързани (стегнати), съобразно използваното налягане, по цялата дължина на съединителния щутцер.

 

6 Струйник със спирателен кран

6.1 Общи положения

Шланга се окомплектова със струйник със спирателен кран, със следните положения:

а) затворено и

б) разпръсната струя и/или

в) плътна струя.

Забележка: Ако са възможни разпръсната и плътна струя се препоръчва положението разпръсната струя да се намира, както е зададено по-горе, между затворено и плътна струя.

Положението разпръсната струя трябва да се състои или от плоска разпръсната струя или от конична разпръсната струя.

6.2 Устойчивост на удар

Струйникът трябва да запазва херметичността си и не трябва да се чупи Изпитване Е.1 съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

6.3 Въртящ момент при експлоатация

Необходимата сила за да се превключи струйника, при работно налягане, в кое да е положение не трябва да надхвърля стойностите в таблица 1; Изпитване Е.2 съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

Таблица 1: Максимален въртящ момент за превключване на струйника -

Положение

Максимален допустим момент в Nm

отворено

7

разпръсната струя

7

Lплътна струя

7

Lрегулиране на дебита

7

6.4 Маркировка на положенията

6.4.1 Струйници, при които подаването на вода се регулира със завъртане, трябва да имат маркировка за посоката на затваряне и посоката на отваряне.

6.4.2 Струйници, управлявани с лост, трябва да имат маркировка за следните положения:

а) затворено

б) разпръсната и/или плътна струя.

7. Затварящ вентил на водоснабдяването

7.1 Общи положения

Вътрешния противопожарен кран трябва да съдържа ръчно задействан спирателен вентил.

Забележка: Обикновено се използват спирателни вентили отговарящи на националните стандарти на страната, в която се използват инсталациите.

7.2 Спирателния кран (вентил) трябва да е винтов вентил или друг венил, позволяващ бавно отваряне.

7.3 Резбата на входа трябва да отговаря на ISO 7-1.

7.4 Вход и изход трябва да са разположени един спрямо друг на ъгъл между 90° и 135°.

 

7.5  Вентилът трябва да затваря при въртене на ръкохватка по посока на часовниковата стрелка. Посока трябва да е означена.

7.6 При изпитване, съгласно ISO 5208 за работно налягане от май-много 1.2 МРа,  вентилът трябва да изпълнява изискванията на ISO 5208

8 Шкафове

Забележка: Шкафовете могат да съдържат и друго гасително оборудване, ако са достатъчно големи и другото оборудване не пречи на незабавното използване на спирателния вентил и шланга. Вратите на шкафовете трябва да могат се отварят на около 180 °, за да позволяват разгъването на шланга във всички посоки. При експлоатация в специални климатични условия могат да се окажат необходими допълнителни вентилиращи отвори.

8.1 Общи положения

Шкафовете трябва да имат врати и могат да са заключващи се. Заключващи се шкафове трябва да са снабдени с приспособление за аварийно отваряне (затвор). Позволява се защита на това приспособление с прозрачен чупещ се материал. Винтовият вентил трябва така да е вграден, че между външния диаметър на ръкохватката и коя да е част на шкафа да има най-малко 35 mm. Това важи за всички положения на вентила от “напълно отворено” до “напърно затворено”.

Забележка: Ако достъпа до аварийното приспособление за отваряне е защитено с чупещо се стъкло, то трябва да е така устроено, че при задействане на устройството за отваряне и чупене да не се образуват остри ръбове, които могат да доведат до наранявания. Шкафовете не трябва да имат остри ръбове, които да могат да повредят вътрешните части или да предизвикват наранявания.

 

8.2 Затвор

Затвора трябва да позволява периодични инспекции и поддръжка. Затвора трябва да допуска пломбиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Силата за отваряне на пломбирания шкаф трябва да е между 20 и 40 N. Затвора трябва да се отваря трудно за да се предотвратят, доколкото е възможно, кражби и злоупотреби.

8.3 Шкафове от изпълнение С

Шкафове от изпълнение С трябва да имат един или повече отвори в пода за отводняване.

9 Материали

Забележка 1: Доколкото противопожарните кранове са включени към обществената водопроводна мрежа, компетентните органи трябва обявят материалите за допустими или недопустими.

Забележка 2: В случай на особени корозионни рискове трябва да се поиска експертиза от производителя.

 

9.1 Корозионна устойчивост на повърхностно обработените части

Всяка повърхностна обработка на металните части трябва да осигури съответната защита;  Изпитване съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ В.

 

9.2 Пластмасови части

В пластмасовите части, с изключение на табелките, не трябва да се появяват пукнатини и счупвания;  Изпитване съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ С.

9.3 Корозионна устойчивост на частите работещи в допир с вода

Не трябва да се наблюдават корозионни явления и всички функционални части трябва да запазват механичната си годност; Изпитване съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ D.

 

10 Хидравлични свойства

10.1 Устойчивост на вътрешно налягане

Вътрешните пожарни хидранти трябва да издържат на следните налягания:

- работно налягане: 1,2 МРа

- налягане за изпитване: 2,4 МРа

- минимално налягане на разрушаване: 4,2 МРа

10.2 Сигурност на съединителите

Противопожарните кранове трябва да запазват херметичността (плътността) си до налягането за изпитване; Изпитване съгласно Е.5 Приложение Е.

10.3 Минимален разход

Разхода на вода при плътна и разпръсната струя не трябва да е по-малък от дадените в Таблица 2. Стойности; Изпитване Е.4.1 съгласно  ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

Таблица 2: Минимален разход и минимален к - коефициент

отвор на дюзата

Мнинмален разход Q  l/min

к - коеф.

mm

Р=0,2 МРа

Р=0,4 МРа

Р=0,6 МРа

(забел.)

9

66

92

112

46

10                                   

78

110

135

55

11

93

131

162

68

12

100

140

171

72

13

120

170

208

85

Забележка: Разходът Q при налягане Р е равен на 
където Q -разход в l/min, Р - налягане в МРа.

 

 

10.4 Ефективна дължина на струята

Ефективната дължина на струята при плътна или разпръсната струя не трябва да е по-малка от приведените стойности при работно налягане от 0,2 МРа; Изпитване Е 4.2 съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

-   при плътна струя              10 m

-   при разпръсната струя    6 m

-   при конусна струя             3 m

 

10.5 Режим разпръсната струя

Струйниците с разпръсната струя трябва да могат да достигат следните ъгли на разпръсване:

-   при плоска струя    (90 ± 5)°,

-   при конусна струя  най-малко 45°

Изпитване Е.3 съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

11 Цвят, символи, означение и инструкция за експлоатация

11.1 Цвят

Цветът на устройството поемащо шланга трябва да е червен.

Забележка: Подходящият цвят е определен в ISO 3864.

 

11.2 Символ

Противопожарните кранове или шкафа за тях трябва да са означени със символ съгласно 92/58/EWG.

Забележка: Знака може да е послесветещ.

11.3 Означение

Противопожарният кран трябва да съдържа следните данни в означението си:

а) Име или търговска марка на производителя или доставчика или на двамата

б) Номерът на настоящият стандарт

в) Година на производство

г)  Максимално работно налягане в МРа

д) Дължина и диаметър на шланга

е) Отвор на дюзата (да се нанесе върху струйника).

11.4 Инструкция за експлоатация

Противопожарните кранове трябва да се доставят с пълна инструкция за експлоатация, във вид подходящ за закрепване на или до шкафа.

11.5 Инструкция за монтаж и поддръжка

Производителя на противопожарните кранове трябва да предоставя инструкция за монтаж и поддръжка.

Забележка: Разрешава се допълнително използване на национални и други предписания за монтаж и поддръжка.

12   Декларация за съответствие

За оценка на съответствието, включително и за означаването и атестирането на съответствието, противопожарните кранове трябва да се изпитат, съгласно последователността и съответните изисквания описани в ПРИЛОЖЕНИЕ А.

       ПРИЛОЖЕНИЕ А (нормативно)

Изпълнение на изпитването за допускане

Последователност на изпитванията е дадена в Таблица А.1

Забележка: Изпитванията се извършват по правило на противопожарен кран с максимална дължина на шланга и с всички диаметри на шланга; Диаметъра на шланга, съгласно данните на доставчика. За противопожарни кранове в едно и също изпълнение, с еднакви дюзи на струйниците и еднакъв диаметър на шланга не са необходими отделни изпитвания.

 Таблица А.1 - Последователност на изпитванията

Изпитване

Раздел

прило-жение

Изпитване на корозия

 

 

Корозионна устойчивост на части с обработени повърхности

9.1

В

Стареене на части от пластмаса

9.2

С

Корозионноустойчивост на части работещи в допир с вода

9.3

D

Хидравлични изпитвания

 

 

Изпитване на струйници

 

 

Изпитване на удар

6.2

Е.1

Усилия на задействане

6.3

Е.2

Ъгли на разпръсване

10.5

Е.3

Водоподаване

 

 

минимален разход (дебит) на вода

10.3

Е.4.1

дължина на струята

10.4

Е.4.2

вътрешно налягане

10.1

Е.5

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ В (нормативно)

Изпитване на корозионна устойчивост на лакирани части

Забележка: Виж 9.1 на изискванията.

В.1 Опитен образец

Изпитванията се извършват на правоъгълен опитен образец 150 Х 100 mm (фиг. В 1). Дебелината трябва да отговаря на готовото изделие. Дебелината на защитното покритие не трябва да е по-малка от 0,8 кратна и не по-голяма от тази на готовото изделие.

В.2 Провеждане на опита

С игла за чертаене се очертава (одира) през защитното покритие кръст (виж фиг.В 1) така, че да се вижда основният материал. След това опитния образец се подлага на въздействие на 5 % солен разтвор в камера за обливане със солена вода съгласно ISO 9227 за време от (240 ± 8) h. След това опитния образец се изследва. Ако на всяка страна на браздите са разтворени най-много 2 mm от защитния слой, защитното покритие се смята за достатъчна защита за метала.

 

Фиг. В 1: Опитен образец за изпитването на корозионна устойчивост

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С (нормативно)

Изпитване на стареене на пластмасови части

Забележка: Виж 9.2 на изискванията.

Частите от пластмаси се подлагат на облъчване с източник на ултравиолетова светлина и на тест на обливане със солена вода, съгласно ISO/DIS 4892-2.2, метод А с ксенонова дъгова лампа, при следните условия:

   - (65 ± 3)°С температура на черно тяло;

   - (50 ± 5) % относителна влажност на въздуха;

   - Цикъл на обливане: 102 min интервал на изсъхване, 18 min обливане с вода;

   - Доза на облъчване 3 GJ/m2 (1000 h при  550 W/m2).

След това пластмасата се изследва за счупвания (пукнатини).

ПРИЛОЖЕНИЕ D (нормативно)

Изпитване на корозионна устойчивост на части работещи на допир с вода.

Забележка: Виж 9.3 на изискванията.

Изпитването се провежда или на изцяло монтирана макара или на частично монтирана макара, на която всички работещи в допир с вода.

Пълен набор от части работещи в допир с вода, от входния затварящ вентил до струйника, с най-късата необходима дължина на съответния шланг, се пълнят с разтвор на 1 % на ? натриев хлорид в дестилирана вода.

Така напълнения набор се съхранява при температура от (20 ± 5)°С в продължение на 3 месеца  ± 5 дена.

След това се проверява, дали механичните функции на подвижните части са напълно запазени и да няма видими поражения от корозия. Видими поражения от корозия са вдлъбвания, пукнатини и мехури.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (нормативно)

 Изпитване на струйниците

Е.1 Изпитване на падане

Забележка: Виж 6.2 от изискванията.

Изпитването се провежда на напълно размотан шланг. Шлангът се напълва с вода с налягане по-малко от максимално допустимото работно налягане. Струйникът се повдига, в положение "затворено", както е показано на фиг.Е.1, на височина (1,5 ± 0,05) m над бетонния под и се пуска, без каквато и да е допълнителна ускоряваща сила, да падне. Тази процедура се повтаря 5 пъти. След това струйникът се проверява за повреди.

Фиг. Е.1 - Опитна постановка за изпитването на падане

 

Е.2 Сила за обслужване

Забележка: Виж 6.3 от изискванията.

Изпитването се извършва със същият струйник след изпитването съгласно Е.1. Струйникът се закрепва в приспособление така, че да не се затруднява обслужването му. Силата за превключване се измерва при максимално работно налягане и не трябва да надвишава стойностите дадени в таблица 1.

Е.3 Измервани на ъгълът на разпръскване

Забележка: Виж 10.5 от изискванията.

Струйникът се закрепва на височина (1,5 ± 0,05) m и (0,5 ± 0,005) m пред плочата на място, на което няма течения (скорост на въздухът > 2m/s). Пред струйникът се монтира вертикална плоча с маркировки съгласно фиг. Е.2.

Отваря се крана за водата и се настройва налягане (0,6 ± 0,025) МРа. Струйникът се поставя на "разпръсната струя и се подава вода.Изпитва се:

а) Струйници с конична разпръсната струя трябва да покриват област симетрична на оста А-А достигаща от всяка страна до D-D.

б) Струйници с плоска струя трябва да покриват област най-много В-В, но най-малко С-С от всяка страна на А-А.

Забележка: Струйник с конична или плоска разпръсната струя.

Фиг. Е.2 : Опитна постановка за измерване ъгълът на разпръсване

       Е.4 Измерване на разходът и дължината на струята.

Е.4.1 Разход

Забележка: Виж 10.3 от изискванията.

Противопожарният кран се монтира, съгласно фиг. Е.3 по данни на производителя. Шлангът се размотава напълно и се разстила водоравно. Отваря се спирателния вентил. Измерва се разходът Q при плътна и разпръсната струя и налягане (0,6 ± 0,025) МРа.

 

А - Дебитомер (уред за измерване на протичащото количество вода)

В - Манометър

С - Спирателен вентил

D - Струйник

       фиг Е.3: Опитна постановка за измерване на разхода.

Е.4.2 дължина на струята

Забележка: Виж 10.4 от изискванията.

Струйникът се закрепва на устройство под ъгъл 30° спрямо пода съгласно фиг. Е.4 така, че изхода на водата от струйникът да е на височина (0,6 ± 0,01) m над пода. Входното налягане на спирателния вентил трябва да е (0,2 ± 0,025) МРа. При положение "плътна" или "разпръсната" струя се измерва ефективната дължина на струята. Коничната струя се изпитва при най-малкия ъгъл на разпръскване. Ефективната дължина на струята е 0,9 от максималната дължина.

 

А - Дебитомер (уред за измерване на протичащото количество вода) В - Манометър

С - Спирателен вентил

D - Струйник

l1 = ефективна дължина на струята

 l2 = максимална дължина на струята

       Фиг Е.4: Опитна постановка за измерване на дължината на струята.

Е.5 Изпитване на вътрешно налягане

 Забележка: Виж 10.1 от изискванията.

Подключва се комплектен противопожарен кран към водопроводната мрежа и се напълва с вода до изговане на въздуха. Налягането се повишава до 2,4 МРа и се задържа на тази стойност. След 1 min шланга се проверява за запазване на херметичността си, особенно на местата та свързване. След това налягането се разтоварва.

ПРИЛОЖЕНИЕ F (информативно)

Водоснабдяване

Водоснабдяването, независимо от вида си, трябва да осигури 20 min непрекъснато подаване на вода от най-малко половината (с най-малко две, но не повече от четири) от монтираните макари (хидранти). Това трябва, при най-малкото количество вода (таблица 2), да е възможно по такъв начин, че и най-отдалечената макара (хидрант) да дава минималният разход. При тези условия входното налягане на най-отдалечената макара (хидрант) трябва да е 0,25 МРа. Минималният обем на водоснабдяването би трябвало да е най-малко 10 m3 или да отговаря на разпоредбите на местните власти.

ПРИЛОЖЕНИЕ G (информативно)

ЛИТЕРАТУРА

EN 29 001 Менаджмент и системи за осигуряване на качество

 Указания за избор и приложение

EN 29 002 Системи за осигуряване на качеството Модел за представяне на осигуряването на качеството в производството и монтажа.

EN 29 003 Системи за осигуряване на качеството Модел за представяне на осигуряването на качеството при изходящия контрол.

92/58/EWG Директива 92/58/EWG на Съвета от 24.06.1992 г. за минималните предписания за означаване на безопасността и защитата на здравето на работното място.