Реакция на огън на строителните продукти

19 октомври 2018

Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.

(2) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз.

(3) Означенията, критериите за класификация и методите за изпитване за определяне на реакцията на огън на строителните продукти се прилагат в съответствие с решенията по ал. 2.

(4) Класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с решенията по ал. 2 е, както следва:

1. за строителни продукти - А1, А2, B, C, D, E и F;

2. за подови покрития - А1fl, А2fl , Вfl, Сfl, Dfl, Еfl и Ffl;

3. за изолация на електрически кабели - Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и F;

4. за изолация на тръби - A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и F L;

5. (изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2013 г.; изм., бр. 89 от 2014 г.) за строителни продукти за покриви и покривни покрития - Broof(t1), Froof(t1), Broof(t2), Froof(t2), Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3), Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4).

(5) За строителните продукти и елементи от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се извършва допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене.

(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:

1. клас А1 – за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;

2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;

3. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;

4. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;

5. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;

6. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;

7. (изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас F - за продукти без определени характеристики за реакция на огън.

(7) Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите „s (s1, s2, s3)” и „d (d0, d1, d2)”, както следва:

1. с s1 – при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;

2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.

(8) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК, Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/ЕК, изменено с Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/ЕК, Решение 2000/553/ЕК и Решение 2006/213/ЕК, са дадени в таблиците на приложение № 6.

(9) Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на приложение № 7, както следва: на строителните продукти - в табл. 1, на продуктите за подови покрития – в табл. 2, на топлоизолационните продукти за тръби – в табл. 3, на електрическите кабели – в табл. 4, и на покривите и покривните покрития – в табл. 5.

(10) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г. и бр. 89 от 2014 г.) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост - с клас по реакция на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не е допустима V степен на огнеустойчивост, носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите конструктивни елементи - с клас по реакция на огън не по-нисък от C.

(11) (Нова, ДВ, бр. 75 от 2013 г.; изм., бр. 89 от 2014 г.) Отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I и II степен на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост - с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с изключение на тези във външните фасадни стени) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни повърхности по табл. 7, а остъкленията в пожарозащитни прегради – с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(12) (Досегашна ал. 11, ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в помещения (стени, тавани и подове) са определени в табл. 7.

 

Таблица 7

 

(Попр., ДВ, бр. 17 от 2010 г.;

изм., бр. 75 от 2013 г. и бр. 89

от 2014 г.)

 

Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в помещения

Клас (подклас) на функционална пожарна опасност  на помещението

Елемент

Степен на огнеустойчивост

I и II

III

IV и пожаронезащитени стоманени конструкции

1

2

3

4

5

Ф1.1, Ф1.2

до 50 човека включително

Стени и тавани

B-s2, d1

C-s2, d1

D-s2

Подове

-

-

-

Ф1.1, Ф1.2

над 50 човека 

Стени и тавани

B-s1, d0

C –s1, d0

D-s1

Подове

-

-

-

Ф2, Ф3, Ф4

£ 300 m2

Стени и тавани

D-s2

D-s2

D-s2

Подове

-

-

-

Ф2, Ф3, Ф4

> 300 m2 до 1000 m2

Стени и тавани

С-s2, d1

C -sl ,d0

D-s2

Подове

-

-

-

Ф2, Ф3, Ф4

> 1000 m2

Стени и тавани

C –sl, d0

C -sl, d0

C -sl, d0

Подове

Dfl –s1

Dfl –s1

-

Ф5А, Ф5Б

Стени и тавани

B –sl, d0

C -sl, d0

C -sl, d0

Подове

A2 fl 

A2 fl

A2 fl

Ф5В, Ф5 Г, Ф5Д

£ 300 m2

Стени и тавани

C-sl, d0

C -sl, dO

D-s2

Подове

Dfl –s1

Dfl –s1

-

Ф5В, Ф5 Г, Ф5Д

³ 300 m2

Стени и тавани

B –sl, d0

C -sl, d0

C -sl, d0

Подове

C fl–s1

C fl–s1

C fl–s1

В подпокривни пространства:

 

 - използваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Подове

B fl

B fl

Dfl -s1

 

Стени, тавани /ограждащи повърхности

 

B -sl, d0

 

B -sl, d0

 

-

- неизползваеми: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

 

Подове

В fl

Еfl

Еfl

Стени, тавани /ограждащи повърхности

 

D

 

D

 

-

В сутерени: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Стени и тавани

С-s1, d1

С-s1, d1

D-s1, d2

Подове

Dfl –s1

Dfl –s1

Dfl -s1

В помещения за технически инсталации: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Стени и тавани

В-sl, d0

C -sl, dO

D-s2

Подове

Dfl –s1

Dfl –s1

-

Подове на котелни

А2fl

А2fl

А2fl

В евакуационни стълбищни клетки: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Стени и тавани

В-s1, d0

B –sl, d0

С -sl, d0

Подове

Вfl –s1

Вfl –s1

Сfl -s1

По други пътища за евакуация: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5

Стени и тавани

B -sl, d0

С -sl, d0

С -sl, d0

Подове

Dfl –s1

Еfl

-

 

Забележки:

1. Допуска се до 10 %, но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.

2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава  използване на покрития с клас С.

3. (Зал., ДВ, бр. 89 от 2014 г.)

4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.

5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.

6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.

7. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.

8. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.

9. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.

10. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.

 

(13) (Досегашна ал. 12; изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г. и бр. 89 от 2014 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.

 

 

Таблица 7.1

(Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г. и

бр. 89 от 2014 г.)

Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията

Елементи

Клас по реакция на огън на топлоизолацията

Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи -

широчина на ивицата и клас по реакция на огън

І и ІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

D

В

1000

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

Е

В

200

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

Покриви

С

С

2000

0,5 m клас А2

А2

F

без ограничения

-

А1

F

без ограничения

-

ІІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

С

С

1000

0,5 m клас А2

D

А2

1000

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

Стени

D

D

200

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

E

E

30

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

IV

Всички елементи

С

C

без ограничения

-

D

A2

без ограничения

-

D

B

1000

1 m клас В

F

B

200

1 m клас В

Стени

F

F

30

1 m клас В

V

Всички елементи

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

 

(14) (Досегашна ал. 13; изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г. и бр. 89 от 2014 г.) Класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.

 

Таблица 7.2

 

(Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г. и

бр. 89 от 2014 г.)

 

Степен  на огнеустойчивост на сградите и съоръженията

Елементи

Клас по реакция на огън на топлоизола-цията

Клас по реакция на огън на външния повърхностен слой

Допустима площ, m2

Начин на разделяне на допустими площи -

широчина на ивицата и клас по реакция на огън

І, ІІ и ІІІ

Всички елементи

С

А2

без ограничения

-

Покриви

А1

F

без ограничения

-

А2

F

без ограничения

-

С

С

2000

0,5 m клас А2

Стени

А1

В

без ограничения

-

D

A2

1000

0,5 m клас А2

IV

Всички елементи

С

C

без ограничения

-

D

A2

2000

0,5 m клас А2

D

B

1000

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

F

B

200

0,5 m клас А2 или 1 m клас В

V

Всички елементи

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

 

(15) (Нова, ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.

(16) (Нова, ДВ, бр. 75 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2014 г.) Допуска се изискванията на ал. 13 и 14 да не се изпълняват за покриви, ако същите притежават следните класове при излагане на въздействие на външен огън:

1. за сгради от I и II степен на огнеустойчивост – Broof(t4);

2. за сгради от III и IV степен на огнеустойчивост - Broof(t4) или Сroof(t4).

(17) (Досегашна ал. 14; изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.; доп., бр. 89 от 2014 г.) В строежи от всички класове на функционална пожарна опасност (с изключение на подкласове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф4.1) се разрешава използването на неносещи фасадни панели с пълнеж от строителни продукти с клас по реакция на огън B ÷ F и с огнеустойчивост по табл. 3, при условие че до 100 m2 площите се разделят с ивица с широчина 0,2 m с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Това разделяне може да не се изпълнява за строежи от IV и V степен на огнеустойчивост, както и за строежи с КФПО Ф5 от категория по пожарна опасност Ф5Д.

(18) (Досегашна ал. 15; изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В строежите от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 от I, II и III степен на огнеустойчивост с височина до 28 m се разрешава покривите да бъдат изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън B - D, при условие че са защитени до огнеустойчивост REI (ЕI) 60 със строителни продукти с клас по реакция на огън А1 или А2. В този случай техническите съоръжения при разполагането им в неизползваемото от хора пространство се отделят с прегради с огнеустойчивост EI 30 и с клас по реакция на огън А1 или А2.

(19) (Нова, ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При проектиране на остъклени площи по цялата височина на фасадата (двойна фасада) се предвижда защита съгласно фиг. 1 и табл. 7.3.

(20) (Нова, ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Отворите, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации през преградите по чл. 122, ал. 1, чл. 316, чл. 658 и чл. 662, се уплътняват, без да се намалява нормативната огнеустойчивост на съответната преграда.