Пожарни касети и пожарни кранове

24 ноември 2019

Пожарната касета с монтираното в нея оборудване е предназначена за гасене с вода от водопроводната мрежа на пожари в сгради и обекти в експлоатация.

Касетата се монтира върху стената с дюбели и се състои от тяло, врата с дръжка, барабан, на който се навива шланг, завършващ с щорцови съединители, струйник и пожарен кран 2“, свързан с водопроводната мрежа.

Пожарните касети могат да са изработени от стомана (може да бъде и от инокс). Произвеждат се и се предлагат и алуминиеви касети.

Общи положения 

Касетите трябва да имат врати и могат да бъдат снабдени с ключалки. Заключващите се касети трябва да имат устройство за аварийно отваряне, което може да бъде защитено само с прозрачен чуплив материал. За да се осигури достъп при проверка и поддръжка, касетата трябва да се отключва с ключ.

Ако устройството за аварийно отваряне е защитено със чупещо се стъкло, то трябва да бъде от такъв вид, че да не се раздробява на остри парчета, които могат да причинят нара¬няване при аварийното отваряне. В касетите не трябва да има остри ръбове, които могат да повредят съоръженията или да причинят нараняване.

Касетите може да бъдат използвани за съхраняване и на други противопожарни устройства, при условие че размерът им позволява и това не пречи на бързата работа с макарите за шлангове. Вратите на касетите трябва да се отварят най-малко на 170°, за да позволяват свободно изваждане на шланга, в която и да е посока. При използване в определени климатични условия, може да бъде необходимо, в касетите да се предвидят допълнителни вентилационни отвори.

Касети за ръчни макари с вентил от червячен тип

Вентилът от червячен тип трябва да бъде разположен така, че да има поне 35 mm разстояние между коя да е от стените на касетата и външната част на ръчното колело, при положение на вентила от напълно отворен до напълно затворен.

Материали

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато противопожарните кранове с шлангове са свързани с водоснабдителната инсталация на сградата, съответната институция би трябвало да определи материалите, които са, или не са приемливи.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: В случай на особен риск от корозия, би следвало да се поиска съвет от доставчика на макарите за шлангове.

 

Устойчивост срещу външна корозия

 

Всички метални части трябва да осигуряват подходяща защита, когато частите с покритие се изпитват в съответствие с В.1, а частите без покритие се изпитват в съответствие с В.2.

Пластмасови части

Елементи подложени на налягане

След изпитването на стареене в съответствие с приложение С:

- елементите не трябва да показват течове, когато са изпитани при максималното работно налягане в съответствие с F.7,

- средните части също трябва да отговарят на изискванията на 4.7, когато са изпитани в съответствие с F.6.2,

-  струйниците също трябва да отговарят на изискванията на 6.2, когато са изпитани в съответствие с F.1.

Елементи не подложени на налягане

 

След изпитването на стареене в съответствие с приложение С всички елементи, с изключение на някои табели с маркировка, трябва да отговарят на изискванията на 4.7 когато са изпитани в съответствие с F.6.1.

 

Устойчивост срещу корозия на водопроводите

 

При изпитване на тръбопроводите в съответствие с приложение D не трябва да възникват никакви значителни корозионни дефекти и механичното действие на всички работни части трябва да бъде безотказно

 

 

Устойчивост на вътрешно налягане

 

Когато са изпитани при определеното изпитвателно налягане, посочено в таблица 3, противопожарните кранове не трябва да пропускат вода при изпитване в съответствие с F.7.

Якост

 

Противопожарните кранове не трябва да се разрушават при налягане, по-малко от определеното минимално налягане на разрушаване, посочено в таблица 3, когато се изпитват без шланг в съответствие с F.8.

 

Минимален дебит

 

При изпитване на противопожарния кран в съответствие с Е.4.1, дебитът в позиции струя под налягане и разпръскване, не трябва да бъде под определените стойности, посочени в таблица 4.

 

Таблица 3: Работно, изпитвателно и минимално налягане 

на разрушаване за макари за маркучи

Номинален диаметър на шланга, mm

Работно налягане, МРа

Изпитвателно налягане, МРа

Минимално налягане на разрушаване, МРа

19

1,2

1,8

3,0

25

1,2

1,8

3,0

33

0,7

1,05

1,75

 

Таблица 4: Минимален дебит и минимален коефициент К,

съответстващ на налягането

 

Диаметър на струйника или еквивалентендиаметър, mm

Минимален дебит Q, l/min

 

Коефициент К

(виж забележката)

 

Р = 0,2  МРа

 P = 0,4  МРа

Р = 0,6 МРа

 

 

4

12

18

22

9

 

5

18

26

31

13

 

6

24

34

41

17

 

7

31

44

53

22

 

8

39

56

68

28

 

9

46

66

80

33

 

10

59

84

102

42

 

12

90

128

156

64

 

ЗАБЕЛЕЖКА  Дебита Q при налягане Р са свързани чрез уравнението Q =, където Q е в литри/минута, а Р е в мегапаскали.

 

               

 

Разстояние на ефективно разпръскване

 

Разстоянието на ефективно разпръскване на струйниците, определено според Е.4.2 при налягане 0,2 МРа, не трябва да бъде по малко от:

 

- за струя под налягане               10 m;

- за плоска струя (пелена)              6 m;

- за конусна струя                            3 m

 

което е подходящо.

 

Ъгъл на разпръскване

 

Струйниците при позиция разпръскване, трябва да дават ъгъл на разпръскване, определен в съответствие с Е.З, както следва:

 

- за плоска струя (пелена)                          (90 ± 5)0 ;

-за конусна струя                                    не по-малък от 45°.

 

  Цвят, символи, маркировка и инструкция за употреба

 

Цвят

 

Цветът на дисковете на макарата трябва да бъде червен, освен когато нормативните изисквания допускат използване на други цветове.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подходящият червен цвят е определен в ISO 3864 “Цветове за безопасност и знаци за безопасност”

 

Символи за идентифициране

 

Противопожарната макара и касетата за макара трябва да бъдат маркирани със символите, съгласно Директива 92/58/ЕЕС.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Символът може да има светлоотразяваща повърхност.

 

Маркировка

 

Ппротивопожарния кран трябва да има маркировка, съдържаща следната информация:

 

a) наименование на доставчика или търговска марка, или и двете

b) номерът на този европейски стандарт

c) година на производство

d) максимално работно налягане

e) дължина и диаметър на шланга

f) еквивалентен диаметър на струйника (отбелязан върху струйника)

 

Инструкция за използване

 

Противопожарният кран трябва да е снабден с подробна инструкция за употреба, подходяща за закрепване върху или до крана.

 

Инструкция за монтаж и техническо обслужване                   

 

Доставчикът трябва да предостави упътване за монтаж специално за противопожарния кран.

Процедурите за поддържане трябва да бъдат както са определени в EN 671-3.

Общи положения

 

Съответствието на противопожарните кранове с полутвърди шлангове с изискванията на този стандарт трябва да бъде доказано чрез:

 

- първоначално изпитване за одобряване на типа,

- вътрешно-производствен контрол от производителя.

 

Първоначално изпитване за одобряване на типа

 

Първоначалното изпитване за одобряване на типа трябва да бъде проведено съгласно първото приложение на този стандарт. Могат да се вземат предвид предварителни изпитвания, извършени в съответствие с изискванията на този стандарт (същия продукт, характеристики, методи за изпитване, начин на вземане на проби, система за оценяване на съответствието). В допълнение, първоначално изпитване за одобряване на типа трябва да бъде извършено при започване на производство на нов тип продукт или при използване на нов метод на производство (когато това може да окаже влияние на съществуващите характеристики).

Всички характеристики, посочени в приложение А трябва да бъдат обект на първоначално изпитване за одобряване на типа.

 

Вътрешно-производствен контрол (FPC)

 

Доставчикът трябва да създаде, документира и поддържа системата за вътрешно-производствен контрол (FPC), за да е сигурно, че продуктите, който се предлагат на пазара отговарят на заявените производствени характеристики. Системата за вътрешно-производствен контрол (FPC) трябва да се състои от процедури, като редовни проверки, изпитвания и/или оценки и да използва техните резултати за проверка на постъпващите материали или елементи, съоръжения, производствени процеси и продукти, и трябва да бъде достатъчно подробна, за да е сигурно че съответствието на продукта е несъмнено.

Системата за вътрешно-производствен контрол FPC, изпълняваща изискванията на съответната част на ISO 9000 и изпълняваща специфичните изисквания на този стандарт, трябва да бъде считана за удовлетворяваща дадените по-горе изисквания.

Резултатите от всички проверки, изпитвания или оценяване, изискващи мерки, трябва да бъдат записани, както и всички мерки, които са предприети. Когато контролните стойности или критерии не са изпълнени, трябва да бъдат предписани мерки, които да бъдат предприети.

Процедурите за контрол на производствения процес трябва да бъдат записани в наръчник.

Доставчикът трябва да записва резултатите от изпитване на продукцията, като част от контрола на продукцията.

Изпитването се провежда в последователността, показана в таблица A.1.

 

ЗАБЕЛЕЖКА    Ако изпитванията се провеждат върху една и съща противопожарен кран, свързан с шланг с максимална дължина, и с всеки диаметър, определен от доставчика, може да се приеме, че не е необходимо изпитване на противопожарните кранове от същия вид,, които имат същият диаметър на струйника и на шланга, но са с по-малка дължина на шланга.

 

Таблица A.1 - Последователност на изпитванията

 

Изпитване

 

Точка

 

Приложение

 

Отваряне

Отваряне на вентили от червячен тип

7.2.3

-

Отваряне на входящ спирателен вентил

7.3

-

Корозионни изпитвания

Устойчивост срещу външна корозия на части с

ибез покритие

9.1

 

В.1, В.2

 

Изпитване на стареене на пластмасовите части

-  елементи подложени на налягане

-  елементи не подложени на налягане

 

9.2.1

9.2.2

 

С

С

Устойчивост срещу корозия на водопроводните чти

9.3

 

D

 

Хидравлични изпитвания

Методи за изпитване на стуйниците

- устойчивост на удар

6.2

E.1

- въртящ момент

6.3

E.1

Измерване ъгъла на разпръскване

10.5

E.3

Технически характеристики на работа

- минимален дебит

10.3

E.4.1

- разстояние на разпръскване

10.4

E.4.2

Физическа устойчивост

На въртене

4.3

F.2

На завъртане

4.4

F.3

Натоварване при развиване на шланга

4.5

F.4

Динамично спиране

4.6

F.5

Устойчивост на удар и натоварване

4.7

F.6

Устойчивост на вътрешно налягане

10.1

F.7

Якост

10.2

F.8

 

Пробно тяло

 

Приготвя се пробно тяло с правоъгълна форма, както е показано на фигура B.1, с номинален размер 150 mm х 100 mm, с дебелина, еднаква на тази на материала, от който е направен продукта и с защитно покритие с дебелина не по-малка от 0,8 от дебелината на покритието на продукта, и не по-голяма от тази, използвана при продукта.

Процедура

 

С помощта на стоманен писец, върху защитното покритие се очертава кръст (виж фигура B.1) до достигне на основния материал. Пробното тяло се поставя в камера с 5 % солена мъгла в продължение на (240 ± 8) h, както е определено в ISO 9227:1990. След изпитването пробното тяло се изследва. Покритието предпазва достатъчно метала при условие, че от всяка страна на нарезите, образувани от очертания кръст. Отлепването на покритието е не повече от 2 mm.