Пожарна безопасност при строителство

20 декември 2016

Препоръкиза намаляване на риска от пожар на строителни обетки. 

/Как да действаме и как да се предпазим?/

Глобалната регулаторна реформа за пожарна безопасност, приета през 2015, уточнява закон за конструкциите и строежите, включвайки средства за бягство при палеж, като изходи и врати за пожар.  Малко по-късно, през 2007 г., друга реформа налага задължения, включващи превенцията и намаляване на риска от палеж. Оценката на риска от пожар на строителни обекти и по време на ремонтни дейности става задължителен елемент, за следването на правилния процес за намаляване на вероятността от възникването на огън.

Обособени са два основни фактора:

  1. Запалимиматерили – Количеството запалими материали на обекта трябва да бъде сведено до минимум и този вид вещества трябва да бъдат съхранявани на безопасно място в обособените за целта контейнери.
  2. Източници на запалване – Нужно е въздействие в посока намаляване и контрол на възможните източници на запалване.

Строежът на сгради с дървени конструкции изисква много по-засилени мерки от тези, упоменати по-долу. За повече информация, направете справка с регулациите конкретно за строеж на дървени сгради.

Какво е най-важно да знаем?

Ежегодно голям брой пожари биват причинени на строителни обекти поради немарливост и неспазване на нужните регулации. Същото важи и за сгради, които са обект на ремонт, дори и козметичен. Този тип пожари се влияят от човешки грешки и могат да бъдат избегнати лесно.

Всяко възпламеняване на пожар застрашава живота на работниците на обекта и този на хората в околните сгради. Дори и да няма пострадали всеки пожар причинява разходи и забавяне на сроковете за изпълнение.

Огънят е особено опасен при ремонтни дейности, тъй като обикновено е налично голямо количество дървесина и повече запалими вещества поради природата на самия обновителен процес. Най-често този вид вещества са лепила, изолационни материали и меки мебели, налични на мястото на работа.

Запалими вещества:

Много твърди вещества, течности и газове могат да бъдат възпламенени и да изгорят, изпепелявайки всичко наоколо. Изисква се само източник на пламък, който може да бъде съвсем малък, дори и искра, която взаимодейства с въздуха наоколо. 

Какво можем да направим като превантивни мерки?

Количество: Рискът бива намален при регулиране на количеството възпламеними материали, които съхраняваме на обекта.

Запалимост: Възможно да бъдат закупени материали с по-ниска запалимост. Помнете, че в процеса на работа, при самата обработка, много вещества са по-високо запалими от нормалното и могат да се превърнат в пепел при съприкосновение с искра от уред наоколо.

Съхранение: В идеалния случай запалимите вещества не бива да се съхраняват на самия обект, особено ако са има летливи вещества. Специално изолирано съхранение трябва да бъде осигурено, далеч от самия работен процес и от работниците.

Отпадъци: Добрата поддръжка и чистотата на обекта са критични за предотвратяването на пожари, както и за осигуряването на сигурен достъп до изходите в случай на палеж.

Летливи запалими вещества: Допълнителни мерки са необходими при този вид материали. Възпламеними течности, газ или кислородни бутилки трябва да бъдат съхранявани на открито.

Покрития и платна: Защитни покрития като платнени скелета, например, увеличават риска от пожар. Този риск може да бъда намален, ако се използват платна с вещества, забавящи горенето.

Втечнен нефтен газ: ВНГ е широко разпространен по строителните площадки поради природата на неговата употреба. Такъв е случаят и на битумните котли. За съжаление именно тези два елемента са доказано най-честата причина за опустошителни пожари на строителни обекти. Те могат и да доведат до експлозии, които често имат летален характер и са лесно податливи на изтичане, което не е осезаемо за околните. Вниманието и профилактиката при наличието на тези вещества на обекта трябва да бъдат ежедневни.

Танкери: Проекти, свързани с разрушаването на сгради винаги имат повишен риск от възпламеняване. Демонтажът на цели строителни конструкции води до отделянето на множество запалими вещества и до тяхното запалване, а понякога и до експлозии.

 

Източници на запалване:

Активната профилактика е важна за превенцията на искри и пламъци, често това е свързано с добрата поддръжка на уредите и източниците на електричество.

Как да работим: Очевидно всичко, което генерира топлина, може да генерира и искра. Мерките, които можем да предприемем са следните:

-  Разчистване на зоната от запалими вещества

-  Наличието на качествени пожарогасители и добрата поддръжка на пожарогасители

-  Внимателно наблюдение на работния процес

-  Наличие на всички необходими документи и разрешителни, които валидират изправността на съоръженията.

Апаратура и екипировка: Подберете адекватни на електроподаването уреди, за да предотвратите прегряването им. Затегнете всички крушки стабилно. В случай, че използвате стативи, уверете, че стативите са добре поставени и не се клатят. Електрическата екипировка в помещението трябва да бъде изолирана и подходяща да среда със запалими вещества.

Пушене: Уверете се, че никой от работниците няма да пуши на строежа. Наложете глоби и стриктни мерки срещу пушенето. Същото важи и за посетителите на обекта.

Електрически инсталации: Трябва да имат достатъчно капацитет за интензивното използване, на което ще бъдат подложени. Инсталирането им, инспекциите и поправките им могат да бъдат предоставени само от сертифицирани специалисти.

Огньове – Не могат да бъдат позволени на обекта. Необходими са алтернативи за изхвърляне на отпадъците. Нерегламентиран палеж на отпадъци е деяние извън закона и подлежи на санкции.

Предумишлени палежи– Уверете се, че достъпът до строежа на външни лица е ограничен. Зони с чести палежи или широко разпространен вандализъм трябва да бъдат допълнително обезопасени с камери, денонощна охрана и противопожарни системи.