Намаляване на рисковете - противопожарна политика

23 януари 2019

Когато говорим за пожари на сгради, едно от най- важните неща, за които трябва да помислим е превенцията и оценка на риска от пожари.

По закон, на всички бизнес сгради трябва да бъде извършена оценка на риска от пожар. Ако пет или повече човека работят заедно, като служители, оценката трябва да бъде изготвена писмено. Работодателите трябва да отчитат и всички други лица в помещенията, а не само служителите. В това се включват клиентите и посетителите на сградата.

Трябва да се спазват стриктно и изискванията за пожарогасители.  Трябва да има също и процедура за противопожарна защита и евакуация. Всяка година би следвало да се провежда поне едно обучение по противопожарна защита, в което да се  включват всички служители. Целият персонал трябва да бъде напълно запознат, инструктиран и обучен какво да прави в такива ситуации. Някои служители ще имат и специални задължения за изпълнение, като например проверка на стаите. Обикновено това се възлага на управителите.

Всички служители, стажанти и временни работници трябва да сътрудничат на своите работодатели, доколкото това е необходимо, за да се даде възможност на работодателите да изпълнят задълженията си, поставени им от закона. Това означава, че всеки трябва да съдейства напълно в занятията за обучение и противопожарните тренировки, дори когато всеки знае, че това е само обучителна практика.

При постъпване на нов служител, той  трябва да бъде информиран по всички въпроси относно Здраве и безопасност, и особено по процедурите за евакуация при пожар. Стандартна практика е тази информация да се включи в наръчник, съдържащ всички политики и практики на сградата.

Най- общо един такъв наръчник включва процедури за евакуация в случай на пожар или бомбена заплаха. Всеки от персонала, който не спазва инструкциите, извършва нарушение.

При възникване на пожар, основната грижа е всички да бъдат изведени на безопасно място извън сградата. Защитата имуществото не е от съществено значение.

Всеки, който открие пожар, трябва незабавно да обяви тревога, като задейства най-близкия пулт за пожарно известяване и да съобщи на дежурния точното място на пожара.

Когато чуе сигнала за тревога, портиерът трябва незабавно да се свърже със службите за спешна помощ и след това да евакуира сградата.

В случай на пожар, когато няма служител в портиерната,  то дежурният служител ще се свърже незабавно със спешните служби и след това поема контрола.

При чуване на тревога

Всички, които са на ръководни постове се отправят към контролния пункт, обикновено в главния вход на сградата - където един от тях трябва да поеме контрола върху следващите процедури.

Всички останали служители: затварят прозорците; изключват машините и осветлението и затварят вратите при напускане на помещението.

 

Помогнете на затруднените си и трудноподвижни колеги, напуснете сградата по най-близкия маркиран маршрут и се отправете бързо към подходящото място за събиране.

Всеки е длъжен за запази самообладание и да се постарае да изпразни сградата.

Сборни пунктове

 • Всеки трябва да остане в сборните пунктове, на безопасно разстояние от сградата и да не пречи на пътищата за достъп.
 • Докладвайте на контролиращия лично или чрез двустранна радиовръзка, където има изградена такава.
 • Всеки трябва да остане на сборните пунктове до получаване на по-нататъшни инструкции.
 • НЕ ВЛИЗАЙТЕ отново в сградата, докато не Ви се каже, че това е безопасно.
 • Спешни процедури при пожар
 • Противопожарните учения зависят от работната среда
 • Цялото електрическо оборудване да бъде изключено.
 • Затворете прозорците.
 • Ако е възможно вземете ценните вещи на клиентката си 
 • Бъдете наясно с процедурите, които са правени преди евакуацията
 • Бъдете информирани
 • Бъдете разумни и не изпадайте в паника
 • Уверете се, че местата на противопожарните бутони, пожарогасителите и изходите за напускане са Ви добре познати.
 • Никога не пренебрегвайте пушек или миризма на изгоряло
 • Не използвайте и не се отнасяйте неправилно с електрически уреди, които са потенциална опасност
 • Не пренебрегвайте инструкциите на производителя за съхраняване и употреба на лесно запалими продукти
 • Постъпвайте разумно с открит огън и кибрит или с изхвърлянето на фасове
 • Бъдете отговорни за клиентите в помещенията
 • Не използвайте асансьор за евакуация

Имайте предвид, че за да използвате пожарогасител в дадена ситуация е добре преди това да  имате някаква подготовка или  инструкции за употреба. Никога не излагайте себе си или другите на риск - личната безопасност е по-важна от спасяването на материалните предмети, които могат да бъдат заменени.

Има различни видове преносими пожарогасители за използване при различни видове огън - използването на грешен вид може да влоши ситуацията. Новите пожарогасители са оцветени в червено със зона или цветен панел, които показват съдържанието на пожарогасителя. При по-старите модели цветът на целия пожарогасител, показва неговата употреба.

 

Електрически пожари:

-          Тип : Сух прах

-          Цвят: Синя маркировка

-          Използване: За горящи течности, електрически пожари и запалими течности

-          Да не се използва: За пожари от запалими метали

 

-          Тип: Въглероден диоксид

-          Цвят: Черна маркировка

-          Използване: Безопасно за всички напрежения, при горящи течности, електрически пожари и запалителни течности

-          Да не се използва: За пожари от запалими метали

 

-          Тип: Изпаряваща се течност

-          Цвят: Зелена маркировка

-          Използване: Безопасно за всички напрежения, при горящи течности, електрически пожари и запалителни течности

-          Да не се използва: За пожари от запалими метали

 

 

 

Не-електрически пожари:

 

-          Тип: Водни

-          Цвят: Червена маркировка

-          Използване: За дърво, хартия, текстил, тъкани и подобни материали

-          Да не се използва: При горящи течности, електрически или запалителни метали

 

-          Тип: Пяна

-          Цвят: Кремав/жълт

-          Използване: При горящи течности

-          Да не се използва: При електрически или запалителни метали

 

 

 

Противопожарни одеяла

Противопожарните одеяла са направени от пожароустойчиви материали. Те са особено полезни за завиване на някой, чиито дрехи са запалени. Противопожарното одеяло трябва да се използва спокойно и със здраво обгръщане. Ако одеялото се развява то може да обдухва огъня и да го разпали по-силно, вместо да го изгаси. Когато поставяте одеяло върху засегнатия, предпазете собствените си ръце с края на плата. Не забравяйте да поставите одеялото, никога не го хвърляйте в желаното положение.

Пясък

Кофа с пясък може да се използва за гасене на течности, като например химикали, които са източникът на пожара. Въпреки това, никога не рискувайте да се нараните. Ако имате съмнения, то напуснете зоната и се обадете на службите за спешна помощ

Помнете

Стотици хора умират и хиляди са ранени при пожари всяка година, много от тях причинени от липса на концентрация или небрежност. По-добре е да се предотврати избухването на пожар, на първо място, например като се използват химикалите безопасно и се поддържат в изправност електрическите уреди. Дори малките пожари се разпространяват много бързо, отделяйки дим и изпарения, които могат да убият човек за броени минути. Ако имате някакво съмнение, не се борете с пожара, колкото и малък да е той.

 

Защо говорим за противопожарна безопасност

Противопожарната безопасност е изцяло свързана с рисковете. Вероятността от възникване на сериозен пожар, в която и да е сграда може да не е ниска, но възможните последствия са сериозни. Изолационните продукти често се използват като специализирана защита при пожар за части от структурата на сградата и промишленото оборудване. Нежеланият пожар е разрушителна сила, която причинява смъртта на много хиляди души и огромни парични загуби всяка година. Хората по света очакват домовете и работните им места да са безопасни по отношение на разрушителното действие на нежелани пожари.

За нещастие пожари могат да възникнат в почти всеки вид сграда и то често най-неочаквано. Безопасността на обитателите зависи от много фактори свързани с проекта и конструкцията на сградите, включително очакванията по отношение на определени сгради и части от сгради, че няма да се разпаднат при пожар или да позволят разпространяване на самия пожар.

Всеки човек трябва да знае и да спазва някои основни правила, за да намали риска за възникване на пожар, който да застраши живота и здравето на хората и имуществото им.

Пожарът е процес на горене, който не удовлетворява обществени и лични потребности. Най-често възниква в резултат на целенасочена човешка дейност, средства за производство, или при определени външни условия. Неговите опасни фактори - температурното и токсично въздействие върху човека, разрушаването на конструкцията на сградата и съоръженията, унищожаването на селскостопанската продукция и горите имат отрицателни икономически и социални последствия. В прогнозата на вероятната пожарна обстановка в областта са използвани следните характеристики: Степен на огнеустойчивост на сградите и съоръженията - това е свойство на сградата и съоръженията да запазят целостта си и ограничават разпространението на огъня в техния обем. Категория на производство - определя се от технологията на производствения процес, създаващ предпоставки за възникване на пожар или експлозии. Характер на застрояването. Пожарите се делят на единични и непрекъснати /масови/. На територията на общината с изключение на общинските центрове и горите, могат да възникнат само единични пожари. Опасността от тях е най-вече от токсичните вещества, които ще се отделят при пожар в складовете за пестициди, химически препарати, авто и ж.п. цистерни.

Застраховка при пожар

Застраховката е микс от свободно избираеми рискове, защитаващи материалния интерес както на собствениците, така и на трети заинтересовани лица. Застраховат се Индустриални и търговски сгради, както и Застраховка на жилища и домашно имущество постоянно или  временно обитавани вили и къщи. а да сключите застраховка, която да бъде адекватна на Вашите застрахователни интереси, е необходимо да бъдат направени  анализ и преценка, съобразени с избора на застрахователна сума, включване на необходимите рискове и дефиниране на допълнителни покрития, според видовете активи. Всеки застрахователен брокер ще Ви предостави консултация в удобно за Вас време и място.