Изпитване на носими пожарогасители

23 декември 2019

Пожарогасителите за изпитване трябва да бъдат съхранявани най-малко 24 h при температура 20 °С ± 5 °С преди провеждане на изпитванията и трябва да бъдат поддържани в този температурен диапазон докато бъдат изпитани. Изпитванията трябва да бъдат проведени в рамките на 5 min от изваждането им от съхранение. 

Пожарогасителите с прах трябва да бъдат подложени на процедурата на уплътняване, дадена в приложение К преди периода на съхранение, предшестващ изпитването на продължителност на действие и изпитването на регулиращия вентил и преди изпитване на техническите характеристики при пожар. Пожарогасителите на водна основа трябва да бъдат подложени на процедурата на уплътняване, в съответствие с приложение К, само преди периода на съхранение, предшестващ изпитването на продължителност на действие.

 

6 Номинално количество за зареждане, допустими отклонения при пълнене, минимални технически характеристики при пожар

 

6.1  Номинално количество за зареждане

 

Номиналното количество за зареждане на носими пожарогасители трябва да бъде равно на една от стойностите дадени в таблици от 3 до 8 в съответствие с естеството на гасителното вещество.

 

6.2  Допустими отклонения при пълнене

 

Действителното количество за зареждане трябва да бъде равно на номинално количество за зареждане в рамките на допустимите отклонения, дадени в таблица 2.

 

Таблица 2 - Допустими отклонения при пълнене

 

Гасително вещество

Относително допустимо отклонение

%

Прах

1 kg

2 kg

³ 3 kg

 

± 5

± 3

± 2

Всички останали вещества

0

- 5

 

6.3 ÖКонструкция на отвора за пълнене с изключение на пожарогасителите с въглероден диоксид

 

Отворът за пълнене, трябва да има минимален диаметър:

 

-  20 mm за пожарогасители със заредено количество не по-голямо от 3 kg или 3 l;

 

-  25 mm за пожарогасители със заредено количество по-голямо от 3 kg или 3 l.

 

Основният затвор на отвора за пълнене, предназначен да бъде отстраняван по време на обслужването или поддръжката, трябва да бъде снабден със автоматични средства за освобождаване на остатъчното налягане от пожарогасителя. Първоначалното освобождаване на остатъчното налягане трябва да настъпи, когато средствата за осигуряване на затварянето или частта задържаща налягането, са освободени до не повече от една трета.Õ

6.4  Минимални категории пожар

 

6.4.1   Общи положения

 

Минималните категории пожар са определени в таблици от Ö3 до 8 и L.2Õ в съответствие с вида гасително вещество и зареденото количество.

 

Техническите характеристики при пожар трябва да бъдат изпитани в съответствие с точка 15, и пожарогасителя трябва да постигне категория клас А, категория клас В или и двете, както е определено в съответната таблица, в съответствие с категорията обявена от производителя. ÖПожарогасители клас F трябва да постигат категория пожар клас F, а по избор могат да имат категория клас А и/или категория клас В.Õ

 

ПРИМЕР:   Пожарогасител с прах за който производителят е обявил постигнати категории клас А и клас В за размера с напълнено количество 9 kg, има минимална категория пожар 27А и 144В.

 

Пожарогасителите с чист агент трябва да имат минимална категория пожар 5А и/или 21В за пожарогасители със заредени количества в диапазона 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg и 12 kg.

 

6.4.2  Категории за пожари клас А

 

Категориите пожар на пожарогасители за пожари клас А са дадени в таблици 3 и 4.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:   Числата в първата колона на всяка таблица отговарят на размера на огнището за изпитване (виж приложение І).

 

Таблица 3 - Категории пожар, минимална продължителност на действие и номинално

заредено количество за пожарогасители с прах

 

 

Категория пожар

Минимална продължителност на действие

s

Номинално допустимо

заредено количество

 

kg

6

1

6

1, 2

13А

9

1, 2, 3, 4

21А

9

1, 2, 3, 4, 6

27А

9

1, 2, 3, 4, 6, 9

34А

12

1, 2, 3, 4, 6, 9

43А

15

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

55А

15

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

 

Таблица 4 - Категории пожар, минимална продължителност на действие и номинално

заредено количество за пожарогасители на водна основа, включително пожарогасители с пяна

 

 

Категория пожар

Минимална продължителност на действие

s

Номинално допустимо

заредено количество

 

l

6

2, 3

9

2, 3, 6

13А

9

2, 3, 6, 9

21А

9

2, 3, 6, 9

27А

12

2, 3, 6, 9

34А

15

2, 3, 6, 9

43А

15

2, 3, 6, 9

55А

15

2, 3, 6, 9

6.4.3  Категории за пожари клас В

 

Минималните категории пожар на пожарогасители за пожари клас В са дадени в таблици 5, 6, 7 и 8.

 

ÖПожарогасители на водна основа, означени като подходящи за използване върху полярни разтворители, трябва допълнително да преминат изпитванията, определени в приложение М и трябва да бъдат съответно маркирани.Õ

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Числата в първата колона на всяка таблица отговарят на размера на огнището за изпитване (виж приложение І).

 

 

Таблица 5 - Категории пожар, минимална продължителност на действие и номинално

заредено количество за пожарогасители с прах

 

 

Категория пожар

Минимална продължителност на действие

s

Номинално допустимо

заредено количество

 

kg

21В

6

1

34В

6

1, 2

55В

9

1, 2, 3

70В

9

1, 2, 3, 4

89В

9

1, 2, 3, 4

113В

12

1, 2, 3, 4, 6

144В

15

1, 2, 3, 4, 6, 9

183В

15

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

233В

15

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12

 

 

Таблица 6 - Категории пожар, минимална продължителност на действие и номинално

заредено количество за пожарогасители на водна основа, включително пожарогасители с пяна

 

 

Категория пожар

Минимална продължителност на действие

s

Номинално допустимо

заредено количество

 

l

34В

6

2

55В

9

2, 3

70В

9

2, 3

89В

9

2, 3

113В

12

2, 3, 6

144В

15

2, 3, 6

183В

15

2, 3, 6, 9

233В

15

2, 3, 6, 9

 

 

 

Таблица 7 - Категории пожар, минимална продължителност на действие и номинално

заредено количество за пожарогасители с СО2

 

 

Категория пожар

Минимална продължителност на действие

s

Номинално допустимо

заредено количество

 

kg

21В

6

2

34В

6

2

55В

9

2, 5

70В

9

2, 5

89В

9

2, 5

113В

12

2, 5

144В

15

2, 5

183В

15

2, 5

233В

15

2, 5

 

 

Таблица 8 - Категории пожар, минимална продължителност на действие и номинално

заредено количество за пожарогасители с халон

 

 

Категория пожар

Минимална продължителност на действие

s

Номинално допустимо

заредено количество

 

kg

21В

6

1

34В

6

1, 2

55В

9

1, 2, 4

70В

9

1, 2, 4, 6

89В

9

1, 2, 4, 6

113В

12

1, 2, 4, 6

144В

15

1, 2, 4, 6

183В

15

1, 2, 4, 6

233В

15

1, 2, 4, 6

 

 

7    Продължителност на действие, остатък от зареденото количество и температури на работа

 

7.1    Продължителност на действие

 

7.1.1  Минимална продължителност

 

Продължителността на действие трябва да бъде по-голяма или равна на съответните стойности дадени в таблици от Ö3 до 8 и L.2,Õ когато носимия пожарогасител е изпитан в съответствие с приложение А, след като е бил подложен на процедурата на уплътняване в съответствие с приложение К (виж точка 5).

 

7.1.2  Разсейване на измерванията

 

Когато три пожарогасителя са изпитани в съответствие с приложение А, след като са били подложени на процедурата на уплътняване в съответствие с приложение К (виж точка 5), продължителността на действие на всеки пожарогасител трябва да бъде в рамките на 15 % от средната стойност.

 

7.2   Остатък от зареденото количество

 

Остатъкът от зареденото количество (виж 3.14) гасително вещество не трябва да бъде по-голям от 10 % от номиналното заредено количество, когато пожарогасителя е изпитан в съответствие с приложение А, след като е бил подложен на процедурата на уплътняване в съответствие с приложение К (виж точка 5).

 

7.3   Начало на изпразване

 

Когато са изпитани в съответствие с приложение А, след като са били подложени на процедурата на уплътняване в съответствие с приложение К, всички пожарогасители трябва да се задействат в рамките на 4 s от отварянето на вентила за управление. Когато се изпитват пожарогасители, в които се създава налягане чрез отделно действие, вентила за управление трябва да бъде задействан в рамките на 6 s от активирането.

 

7.4  Температурен диапазон на работа 

 

7.4.1  Tmax и Tmin обявени от производителя трябва да бъдат използвани за изпитванията в 7.4.2 и приложение В.

 

7.4.2  Пожарогасителите трябва да са способни да действат между Tmax и Tmin:

 

 Tmax           за всички пожарогасители трябва да бъде не по-ниска от 60 °С.

 

-  Tmin   с изключение на пожарогасителя на водна основа, трябва да бъде  – 20 °С, - 30 °С или по-ниска.

 

-  Tmin           за пожарогасителя на водна основа, трябва да бъде + 5 °С, 0 °С, -5 °С, -10 °С, -15 °С, -20 °С,

-25 °С, - 30 °С или по-ниска. За пожарогасителя на водна основа без никаква защита срещу замръзване Tmin трябва да бъде + 5 °С.

 

Когато са изпитани в температурните граници Tmax и Tmin, в съответствие с приложение В, пожарогасителите трябва да отговарят на следните изисквания:

 

-  изпразването трябва да започне в рамките на 10 s от отварянето на вентила за управление;

 

-  с изключение на пожарогасители с СО2, продължителността на действие трябва да бъде не по-голяма от удвоената стойност, установена при температура 20 °С. Пожарогасителите с СО2 трябва да отговарят на 7.4.3;

 

-  минималната продължителност на действие трябва да бъде не по-малка от 6 s;

 

- остатъкът от зареденото количество трябва да бъде не по-голям от 15 % от номиналното зареденото количество за пожарогасители съдържащи прах от вид ВС, и не повече от 10 % от номиналното зареденото количество за пожарогасители съдържащи други вещества.

 

7.4.3   Продължителността на действие за пожарогасители с СО2 трябва да бъде както следва.

 

При Tmax продължителността на действие трябва да бъде не по-голяма от стойността, установена при температура 20 °С.

 

При минималната температура на работа Tmin, продължителността на действие трябва да бъде не по-голяма от 2,5 пъти стойността, установена при температура 20 °С.

 

 

8     Задържане на изтласкващите вещества

 

8.1  Проверка

 

8.1.1  Общи положения

 

Всички пожарогасители и патрони с изтласкващо вещество трябва да бъдат проектирани по такъв начин, който допуска периодично да бъде проверявано задържането на изтласкващо вещество.

 

8.1.2   Претегляне

 

Трябва да е възможно чрез претегляне да бъдат проверявани7

 

-   патрони с изтласкващо вещество;

 

-   пожарогасители с СО2.

 

8.1.3   Методи с измерване на налягането

 

8.1.3.1  С изключение на пожарогасителите с СО2, запазване на налягането на пожарогасител напълнен под налягане трябва да е възможно да бъде проверено, както е определено в 8.1.3.2,  8.1.3.3 или 8.1.3.4.

 

8.1.3.2  Пожарогасителят трябва да бъде снабден със съединител, позволяващ вътрешното налягане да бъде проверено пряко с независима апаратура. Съединителят трябва да бъде снабден със запазваща налягането запушалка (виж 8.1.3.1) и трябва да е пряко свързан със съдържанието под налягане. Такава запазваща налягането запушалка може да бъде капачка, манометър или индикатор за налягане

 

8.1.3.3   Алтернативно пожарогасителят трябва да бъде снабден с манометър отговарящ на 11.1.

 

8.1.3.4   Алтернативно пожарогасителят трябва да бъде снабден с индикатор за налягане, отговарящ на 11.2. В допълнение към това устройство, пожарогасителят трябва да бъде снабден със съединител който отговаря на 8.1.3.2, за да може индикаторът за налягане да бъде проверяван.

 

8.2   Приемателни нива

 

Изтичането от пожарогасителя или от патрона с изтласкващо вещество не трябва да превишава следното:

 

а) за пожарогасители напълнени под налягане, част не по-голяма от 6 % (v/v) от разширения газ при 20 °С за година;

 

ЗАБЕЛЕЖКА:   Обемът на разширения газ е свободния обем на газа при 20 °С.

 

b)  за пожарогасители и патрони с изтласкващо вещество изпитвани чрез претегляне, част от 5 % от номиналното заредено количество за година;

 

с) за пожарогасители, подложени на налягане само в момента на задействане, след създаване на налягане част превишаваща 5 cm3 газ в минута, за килограм или литър от зареденото количество в пожарогасителя.

 

8.3   Провеждане на изпитвания за изтичане

 

При изпитване за съответствие с 8.2 а) и 8.2 b), трябва да бъдат изпитани всички пожарогасители и патрони с изтласкващо вещество. Изтичане по-голямо от границите определени в 8.2 а) и 8.2 b), трябва да води до отхвърляне на пожарогасителя.

 

При изпитване за съответствие с 8.2 с) трябва да бъдат изпитани проби в съответствие с плана за вземане на проби. Изтичане по-голямо от границите определени в 8.2 с), трябва да води до отхвърляне на партидата пожарогасители.