Изисквания за пожарна безопасност на учебните заведения

16 юли 2018

Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е основно разработване и внедряване на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността от възникване на пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората намиращи се в помещенията, където е възникнал пожара. Планове за евакуация се разработват за производствени сгради, за обекти с масово пребиваване на хората, за болнични и учебни заведения и др. В сградите със указателни знаци се посочват аварийните изходи. Ръководителите работниците и служителите са задължени да познават и да могат да работят с противопожарните уреди и средства за гасене на пожар. В края на работното време те са задължени да проверяват и да оставят в безопасно състояние, своето работно място, апаратите машините и други съоръжения.

Изисквания за пожарна безопасност на учебните заведения

Учебните заведения представляват т. нар. обекти за масово събиране на хора, т.е. в тях присъстват сравнително постоянен брой хора през определен период от денонощието. Това, което ги отличава от подобни обекти, е че пребиваващите в тях са основно деца. Този факт обуславя и по-високите изисквания към пожарната им безопасност. Освен задължителните пожарогасители, за да се осигури една истинска защита от пожари е необходимо да се вземат предварително организационни и практически мерки от страна на ръководствата им. Ето какви са те:

-          Създаване на организация относно пожарната безопасност в обекта – включва разработването на заповеди, планове и инструкции за осигуряване на пожарна безопасност в учебното заведение /чл. 4, 5, 6, 8 и 11/. Разработените инструкции за осигуряване на пожарната безопасност на територията на обекта, планове за действие на личния състав при гасене на пожари и планове за евакуация се съгласуват с РУПБС /чл. 6, 8 и 9/. Персонала и учениците трябва да са добре запознати и инструктирани. Плановете за евакуация трябва да се репетират поне веднъж годишно, като за това се издава съответния протокол.

-          Изисквания, регламентиращи безопасната евакуация  от учебните заведения, съгласно чл. 27, 28 и 33:

  1. Поставят се схеми за евакуация на видни места в сградата на всеки етаж, като в  тях са обозна      чени ясно помещенията евакуационните пътища и изходи, посоката на евакуация, разположението на ел. табла, пожарни кранове и противопожарните уреди.
  2. Вратите, предвидени за евакуации трябва да се отварят навън. Вратите на самата сграда също трябва да се отварят навън, по посока на евакуацията.
  3. Забранено е да се  заключват вратите по пътя на евакуацията и на самите изходи, когато в сградата има хора.
  4. Пътищата за евакуация и евакуационните изходи се обозначават с указателни табели съгласно Наредба № РД-07-8/08.12.2008г.
  5. Монтирането на евакуационно и аварийно осветление по пътищата за евакуация и на изходите е регламентирано в чл. 55 от Наредба № Із-1971.
  6. По стълбищата, коридорите и пътя на евакуацията се забранява складирането на материали.

-          Чл. 38 регламентира, че подпокривните пространства и таванските помещения не бива да  се използват за складове и архиви с горими материали. Те трябва да се държат заключени за ограничаване достъпа на учениците до тях .

-          Противопожарните материали трябва да са разположени места и се поддържат в изправно работно състояние – чл. 34. Те се обозначават с указателни табели.

-          Електрическите инсталации и електрооборудването трябва да е в изправно техническо състояние и да гарантира безопасна експлоатация. Всякакви дефекти, като искрене, пушене, късо съединение, нагряване и пр. трябва да се отстранят незабавно (чл. 41 и чл. 42).

-          След приключване на работния ден електрическото захранване се изключва централно от прекъсвач, с отделени преди него денонощни потребители и се удостоверява в дневник – чл. 45 и чл. 11, ал. 2.

-          Преди започване на всеки отоплителен период, всички отоплителни уреди се проверяват за изправност и ако се налага се поправят, като това се удостоверява в протокол.

Според чл. 44 се забраняват:

-          Употребата на нестандартни предпазители за ел. таблата.

-          Употребата на електронагревателни уреди, като бързовари и котлони, извън помещенията, определени със заповед на директора.

-          Работещи без наблюдение електрически уреди, като компютри, телевизори и др.

-          Оставянето без наблюдение на включени в ел. мрежата електронагревателни и електрически уреди, телевизори и др.

-          Нарушаване на защитните съоръжения.

При експлоатация на отоплителни уреди не се допуска употреба на лесно запалими материали за разпалване, сушенето или поставянето на горими и сухи предмети и материали върху отоплителните уреди  на разстояние по-малко от определеното по инструкции, използването на вентилационните канали като димоотводи и повторно запалване на печки с течно гориво преди те да са се охладили.

Изисквания за пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари

За сгради за обществено обслужване в областта на образованието, които са училища, учебно-възпитателни заведения, вкл. за следучилищни занимания, учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения, колежи, висши учебни заведения, учебни заведения за повишаване на квалификацията се изискват коридорна система на 60 м – 1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип АВС, 1 бр. пожарогасител СО2 5 л и 1 бр. воден пожарогасител 9 л;на етаж - 1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип АВС, 1 бр. пожарогасител СО2 5 л и 1 бр. воден пожарогасител 9 л.

За учебни кабинети и лаборатории, където с научна цел се използват леснозапалими или горивни течности се изискват 1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип АВС и 1 бр. противопожарно /ПП/ одеало – тежък тип за всяко помещение.

За читални и библиотеки се изискват 1 бр. пожарогасител СО2 5 л и 1 бр. воден пожарогасител 9 л за 150 кв. метра.

За дърводелни работилници- 1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип АВС и 1 бр. воден пожарогасител 9 л в помещение.

За металообработващи работилници- 1 бр. прахов пожарогасител 6 кг тип АВС, 1 бр. воден пожарогасител 9 л и 1 бр. ПП одеало – тежък тип, за всяко помещение.

За шивашки работилници- 1 бр. прахов пожарогасител 6 кг тип АВС, 1 бр. пожарогасител СО2 5 л и 1 бр. воден пожарогасител 9 л.

За закрити салони за физическо се изисква 1 бр. воден пожарогасител от 9 л.

Складови помещения за съхранение на спортни съоръжения- 1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип АВС и 1 бр. воден пожарогасител 9 л, за всеки 150 кв. м.

На всеки етаж от общежития или пансиони за учащи трябва да има 1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип АВС и 1 бр. воден пожарогасител 9 л.

В котелните помещения за твърдо гориво- на всеки котел - 1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип АВС и 1 бр. воден пожарогасител 9 л, а за течно или газообразно гориво- 1 бр. прахов пожарогасител 6кг тип ВС, 1 бр. водо-пенен пожарогасител 9 л и 1 бр. на всеки котел.

В случай на пожар, всички действия следва да се насочат най- напред за евакуиране на хората от сградата. Ако има много задимени евакуационни коридори  стълбища, хората трябва да се придвижват ниско долу по пода или плътно до стените, като придържат мокра кърпа към носа и устата. В случай, че няма как да преминат през коридорите и да напуснат безопасно сградата, те се налага да останат в помещението, като се постараят да затворят плътно вратите от страната на пожара, да уплътнят с мокри кърпи и дрехи процепите и да отворят широко прозорците, докато изчакват екипите  за пожарна и аварийна безопасност.

В случай, че е безопасно, хората могат да започнат действия по загасяването на пожара, докато дойдат екипите на пожарната. За целта се използва наличния в сградата инвентар- вътрешен противопожарен кран, пожарогасители, кофпомпи и други подръчни средства ( пясък, азбестови одеяла и др.).

Вътрешните противопожарни кранове представляват шланг, спирателен кран и струйник, които се монтират  в специална ниша, на всеки етаж и са свързани със специално изграден водопровод.

В случай на леко изгаряне на някой от присъстващите е важно бързо да се превърже и раната да се запази стерилна. Използват се чисти марли и памук, които трябва да има в задължителната аптечка на сградата.

Пожарно досие

Това е съвкупност от няколко групи документи, което се изисква за всички обекти, в които броят на персонала е над 5 души или броят на пребиваващите вътре е над 50. За всички останали обекти могат да бъдат изготвени само вътрешни правила (инструкция) за осигуряване на пожарна безопасност.

Пожарното досие трябва да включва документи свързани с осигуряването на пожарна безопасност, като вътрешни инструкции за действие, планове за евакуация в случай на пожар, планове за осигуряване на безопасността по време на ремонти, планове за евакуация на хората в помещенията, протоколи за извършените проверки или ремонти, както и редовете за използването и изключването на ел. уреди и ел. захранване и различни заповеди за редът за извършване на огневи работи, редът за използване на електрически уреди и изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, забранените места за пушене и използване на открит огън, редът за обучение на персонала и други.  

Пожарното досие съдържа още документи за извършването на задължителните профилактики и техническо обслужване на противопожарните инсталации, пожарогасителите, кранове, евакуационно осветление и др.

 Също и документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (актове, предписания и др.). Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на противопожарната техника и инсталации, протокол за проведена учебна евакуация и др.

Пожарното досие на всяка сграда се съхранява и пази от длъжностно лице, което е отговорно да създаде организация и контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в обекта. То също така е отговорно за периодичната актуализация на пожарното досие, като следи за периодичното преминаване през сервизно обслужване на противопожарната техника и инсталации, протоколите и всички документи които, се прилагат към пожарното досие.